دانلود

جنده بلوند رو خیلی بد میکنه

0 views
0%

جنده بلوند رو خیلی بد میکنه

موهای شرابی لختم و زدم كنار و گوشواره های بلند با نگین مشكیمو در اوردم
موهای شرابی تیره
ابروی های كشیده و بلند كه شش ماهی میشد برشون نداشته بودم نامرتب نامرتب
بینی تقریبا پهن از روبه رو ولی قوس كمی سمت بالا
لب های درشت
گردن كشیده و جای لك كبودی بزور پوشونده شده با صد لایه كرم پودر
لباس خواب توری مشكی
دوتا بند از پشت گردنم میشد و تور مشكی و به سمت زیر باسنم رها میكرد
شورت مشكی لامبادام روی اعصابم بود
هرچند دقیقه یكبار نخ و از بین باسنم میكشیدم بیرون و دوباره رها میشد و سرجای اولش برمیگشت
رژ قرمزمو پاك كردم و به جاش برق لب حجم دهنده مورد علاقه خودم و رامین و زدم
صدای چرخش كلید و توی در شنیدم
بی اعتنا منتظرش موندم
از چارچوب در نگام میكرد
-سلام گلاره
برگشتم و لبخندمى هدیه دادم بهش
این كار من بود
-سلام عزیزم
دستمو انداختم دور گردنش و زیر گلوشو بوس كردم
-خوبی قربونت بشم؟ مامانت اینا خوب بودن
-اوهوم
رومو برگردوندم
چرا باید اسم خانوادمو میورد؟ چرا باید یادم مینداخت كه این خونه و این من فقط واسه بعضی شبای رامینه
باید میگفت خانوادم كه یادم بندازه كه تو هنوز متعلق به اونایی
خانوادم پسم میزدن
چون دختر تحصیلكردشون دل باخته ی مردی شده بود كه در قید و بند ازدواج نبود
هنوز مسافرتای مجردی میخواست
هنوز زن های مختلف میخواست
اما من متفاوت بودم
من برای رامین هرزه ای ثابت بودم
كسی بودم كه واسم خونه اجاره كرده بود كه حواسش بهم باشه
كه به كس دیگه ای نیازمند نشم
حتی همین خانواده كه میگه
-هی هی هی چته خوشگلم حرف نمیزنی
-هااا؟ هیچی عزیزم دلم واست تنگ شده بود كجا بودی
بی اعتنا راه افتاد سمت پذیرایی و منم پشت سرش
-كجا بودم؟ مگه من بهت میگم كجا بودی؟
-نه نمیگی ولی خب حق هم ندارم كه نصف شب جایی جز اینجا بمونم
پس توام شبا جایی غیر از اینجا نمون
نشست روی كاناپه و دكمه های پیراهن سرمه ایشو باز كرد
ساعتشوى انداخت رو میز
-باز همون حرفای همیشگی گلاره قبل از سكس. میگم چته عزیزم بیقراری واسه سكس هرسری اینقدر حرفای چرت میزنی؟راجب چی داری حرف میزنی؟ راجب كی؟من كجا بمونم؟ لطقا تمومش كن
میتونستم الان با دوست دخترم باشم
ولی الان كنار توام دلتنگ توام
-اره! سه هفته ای یبار دلتنگ میشی
یا وایمیسی كسم تنگ شه
با این حرفم قهقه بلندی زد و دستمو كشید و من افتادم توی بغلش و دستشو كشید رو كمرم
-اخه كس تنگ كی بودی تو
میخندید و من نگاه لكه ی كبودی زیر گوش چپش میكردم
چقدر دختره واسم مهمه كه میذاره اثر رابطشون روش باشه
بعد من حتی موقع ارگاسمم هم اجازه ی دست كشیدن و كشیدن ناخن هام روی كمرش هم نداشتم
فقط ملاحفه ی تخت توش مشتم مچاله میشد
پاهامو باز كرد و منو نشوند رو پاش
یه پام اون سمت كمرش و اون یكی سمت دیگه
روبه روی هم بودیم
حداقل توی این ساعت رامین مال من بود
دستامو برد عقب و از پشت دستامو گرفت
-پاهاتو حلقه كن در كمرم میخوام برم تو اتاق خواب
دستمو از پشت كمرم گرفته بود و بلند شد و سمت اتاق رفت
خودمو چسبوندم بودم به مرد یك شبه ام و عضلاتش و با گونه ام لمس كردم
اروم گذاشتم رو تخت و از توی كشو طناب همیشگی و دراورد و دستامو پشت كمرم بست
روی تخت افتاد بودم و دستمم از پشت بسته بود و نمیتونستم بلند شم
نشسته بود كنار و نگاهم میكرد
-جون وحشی
چشمكی حواله اش كردم و بی درنگ پاهامو باز كرد و از پشت كمرم شورتمو كشید
تمام بندم تیر كشید
شورته از جلو و عقب وسط پام بود و رامین میكشیدش
-حالا بدون مشورت من شورت جدید میخری كه جر بخوری
-بله اقا
پاهامو كشید و تقریبا من تمام وزنم روی كتف و گردنم بود و كس و باسنم بالارو به روی صورتش
وحشی اش كردم
سینه های درشتم به سمت صورتم بودن
رامین نگاهم كرد و گفت
بكننننننمت و خندید
میدونست از واژه بكنمت بدم میاد و تحقیر امیز میدونستم
یه لیس ابدار از اول تا روی سوراخ كسم كشید
اهه
-خانم صب كن از همین الان اه نكش كه بعدا جیغ بكشی منو وحشی كنی
همونجور نشسته بود و پاهام رو گردنش و كسم دم دهنش بود
كمرم و دستم زیر كمرم داشت تیر میكشید
انگشت فاكشو اورد گذاشت رو لب هام
تا ته كردم توی دهنم و درش اورد و اروم كردش توی باسنم
اهه ماهیچه های باسنم منقبض شد و دردم گرفت انگشتشو كامل فرو كرد تو باسنم و دهنشو گذاشت رو كسم
اروم مك میزد و نگاهم میكرد
نگاهش اینقدر خونسرد و بی حس بود كه انگار نگاه یه بچه موقع شیر خوردن از سینه ی مادرش
وول میخوردم و كسمو بیشتر مك میزد
اههه رامین پاهامو ول كن اهههه كمرم شكست
با یه حركت سریع ولم كرد وپیراهو و شلوارشو باهم دراورد
بندای لباس خوابمو كشید و گفت
-جنده ی من من فقط دلم واسه تو تنگ میشه
برم گردوند و دستمو كشید عقب و صدای اخم درومد
-رامین اروم كتفم كند
از توی كشوی كنار تخت دو نفرمون بسته ی كاندوم و دراورد
-ای بابا یدونه بیشتر كه نمونده خانوم چقدر اقاتون پركاره
-اره چی بگم بیشتر لیست خرید این خونه كاندومه ولی بازم كم میاد
-امشب چیكار كنیم میگی حالا كه یدونه بیشتر نمونده
كاندوم و كشید روی كیرش و با دستش باسنمو داد بالا
با كیرش زد رو سوراخ باسنم و بعد روی سوراخ كسم
-خب با این یدونه كاندوم كدوم و باز كنم امشب گلاره
نذاشت جواب بدم و وازلین زد روی سوراخ باسنم و گفت
-حیف این پوزیشین هستی و كونتو نگام
-رامین خفه شو همینجوری دستم داره میشكنه میخوای از پشت بذاری توش؟
جوابمو ندادو كیرشو شق شده چسبوند به پشت و داغیشو حس كردم
ااههههه اروم بذاریا
-چشم پارت اش میكنم
سوراخ باسنمو با دستش باز كرد و كیرشو كرد توش
اههههه یهویی همشو نكنی تو تروخدا
سرش رفته بود تو و رامین بیخیال غر زدنای من
اروم كونمو میمالید و ماساژ میداد
با یه ضرب دیگه كیرش تا نصف وفت تو
اهههه جرر خوردم اههه بسه دیگه
سه ماهه از عقب نكردی بسهههه
اههه رامین تروخدا درش بیار
میدونستم صحنه ی اینكه كیرش تو كونمه و كونم داره میتركه صحنه سكسیه واسه رامین
دستامو كشید عقب و یكی از تخت فاصله گرفتن و احساس كردم كمرم الانه كه بشكنه
همزمان كیرشو كامل كرد توی كونم
-اااه خیلی حرف میزنی گلاره جر خوردن كه عشق و حاله بابا
چشمامو بسته بودم و فقط اهه میكشیدم و با صدای بلند میگفتم
اییییی رامین كونم اییی جر خوردم ولی وسطاش از تب سكس میخندیدم
تلمبه میزد و گاهی بجای دستام موهای شراب رنگم و میكشید
اون تخت و من دوست داشتم
اون تخت و رامین موقع سكس جهنم و هنگام ارضا شدنم بهشت میكرد..
-گلاره تو فوق العاده ای دختر
در گوشم زمزمه كرد و اروم از روم بلند شد و منم چرخوند..
واقعا خوش گذشته بود.

Date: December 25, 2018
Actors: bridgette b

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *