خاطره گی همزمان با دوتا از بهترین ها

0 views
0%

با سلاممن یبار اینجا یه داستان گذاشتم کلی تعریف شنیدم و بسیار با ادب باهام برخورد شد چون احترام خیلی برام مهمه. بهرحال شاید جامعه بی فرهنگ نگاهش زشت باشه ولی ما هم ادمیمو حس داریم و نیاز به احترام پس ممنون میشم بازم با همون احترام باهام برخورد بشهسرتونو درد نیارم میرم سراغ داستانمن نزدیک 4-5 ساله که با همجنسام رابطه دارم متاسفانه همش در حال ازمون خطا بودم چون تو این مملکت کسی بخاطر خود کون پسر باهاش سکس نمیکنه بلکه از رو بی پولی عدم وجود سکس با غیر همجنس.تا اینکه با یه پسر مشتی بنام سعید تو سایت داستان سکسی آشنا شدمیکسال باهم سکس داشتیم و لذت واقعی سکسو باهاش تجربه کردمبعد از یکسال او ازدواج کرد و دیگه رابطمون قطع شد و من ناچارا دوباره تو سایت داستان سکسی بدنبال یه کیس دیگه میگشتم که یکسال گذشتو بالاخره یکی دقیقا مثل سعید پیدا کردم اینیکی اسمش ارسلان بودارسلانم عالی هیکلش سکسش رفتارش همه چیش خوب بودو جایسعیدو پرکرد یه چند وقت کم و بیش باهم بودیم که یروز دیدم برام ایمیلی از سعید اومده تعجب کردمدیدم نوشته عشقم چطوری دلم برات تنگ شده پایه ای همو ببینیمجوابشو ندادم اصن نپرسیدم جریان چیه مساله رو به ارسلان گفتم اونم گفت نکنه هوس کرده دوباره بکنتتطرز برخورد ارسلان بیشتر متعجبم کردولی عجیب تر این بود که چند روز بعد بهم گفت راستی….. چخبر از سعیدباخودم گفتم نباید اصن بهش میگفتم حتمن حسودیش شده و نگرانه منو رابطمونهبهش گفتم اینو بت گفتم که بدونی من بهت خیانت نمیکنم نمیخواستم ازت پنهانش کنمولی ارسلان اصرار کرد که راجع بهش بگمیبارم بهم گفت عکسشو میدی؟ خلاصه این مباحث انقد ادامه یافت تا فهمیدم ارسلان هوس کرده سکس سه نفره داشته باشیمبهم گفت میخوای 2تایی بکنیمت؟منم شاخ در اوردمولی حرفش خیلی حشریم کردحتا فکرشم نکردم که شاید داره امتحانم میکنه بهش گفتم مطمعنی؟اونم گفت آرهههههبه هر تقدیر به سعید جریانو گفتماونم در اوج ناباوری قبول کردروز موعود فرا رسیدمن اصولن کم مو هستم ولی اونروز رفتم حموم کامل شیو کردمبدنمو لوسیون زدم و معطر کردمو رفتم خونه ارسلان تا منتظر سعید بشیمو بعدش…..برا سعید ادرسو لینک کرده بودیم ولی یکم با معطلی رسیدارسلان خان هم ازونجا که غالبا خیلی حشری و کم طاقت بوداومد سراغمو گفت بیا یدور قبل اینکه سعید بیاد….آره….منم فک کردم الان که انقد استرس دارم شاید فکر خوبی باشهلباسامو اروم اروم در اورد کامل لختم کردکون قلنبه و سفیدمو تو آینه پشت سرمون میدیدمآب از کیر هردومو را افتاده بودمنو به پشت خابوند رو کاناپه با زبونش افتاد بجون سوراخممثل اینکه داره خامه میخوره کونمو هپولی میکردبعد شروع کرد انگشت کردنممنم آه و اوهم بلند شدبعد سر کیرش گذاشت در سوراخم یکم هلش داد سرش که داشت میرفت صدا زنگ تلفن بلند شدسعید خان رسیده بودارسلان لباساشو پوشید تا بره دم در دنبالشمنم خواستم پاشم که حس کردم چه بهتره که سعید بعد یسال منو همینجوری ببینههمونطور قنبل موندمکه یهو در باز شدارسلانو سعید که تازه باهم آشنا شده بودن وارد شدنتمام تنم داغ داغ بود حتا به سعید سلامم ندادمارسلان دوباره با یه حرکت لباساشو در اورد اومد روممثل فیلمای سوپر شده بودسعید که این صحنه و کون سفید منو که بزودی با کیر ارسلان افتتاح میشدو دیدو حشری شد اونم با سرعت لباساشو در اوردارسلان دوباره رف سراغ کونم یکم بهش ژل لوبریکانت زد بعد کاندوم کشید سر کیرشو با یه حرکت کل اون کیر گنده و درازشو کرد تو کونمنمیدونم چرا اینکارو کرد همیشه اروم بودجیغ کشیدمولی خوشمم اومددهنم همینطور از فرط دردو لذت باز بود که یه چیز دراز و کلفت رفت توش….چشامو اوردم بالا دیددم ببببله سعید خانه خدایا این کی لخت شدچند ثانیه بعد خودمو دیدم که لخت و پتی مثل پورن استارا وست دوتا مردمو دارن با پایان وجود منو میگانارسلان از کون منو میکردو سعید از دهنارسلان کامل دولا شد روم و سر کیرش بیشتر رفت تو کونمو سعیدم که این صحنه هارو میدید حشری تر میشد کیرشو بیشتر میکرد تو کونماز بغل خودمو تو آینه میدیدم که 20 سانت کیر از عقب و 20 سانت کیر از جلو دارن وارد بدن میشنیه درد و حال ترحم امیزی داشتم ولی واقعن دوس داشتم ادامه بدن7-8 دقیقه همین پوزیشن ادامه داشت یکی در کونمو دیگری بر دهانم……آاااااه که یهو ارسلان کیرشو در اورد کاندومشو کند و یه کاندوم داد به سعیدسعیدم کاندومو کشیدو مثل گربه پرید پشتماقایون باهم هماهنگم بودن ماشالاحالا ارسلان کیرشو میکرد تو دهنمو سعید از پشت به سوراخم ضربه میزدتلمبه های سعید خیلی وحشتناکو دردناک بود فک کنم زنش خیلی کس گشاده که اینو اینطوری وحشی بار اوردهباز هم بکن بکن من ادامه داشتباورم نمیشددوتا از کسانی که واقعن دوسشون داشتمو برام قابل احترام بودن داشتن منو میکردندیگه کم مونده بود از شوق و لذت ابم بیاد که یهو……سعید خان یه پشنهاد دادننظرت چیه دوتا کیر بره تو کونش…….چیییییییییییییییی….؟بله سعید اینو خطاب به ارسلان گفت….انگار نه انگار که دارن راجع به کون ناز و بیچاره من حرف میزننولی دوستان دروغ چرا خودم شب قبلش به اون قسمتم فک کرده بودم برا همین زیاد اعتراض نکردماخ اخ اخچه لحظه ای بودسعید نشست رو کاناپهمنم با کونم که حالا سوراخش اندازه چاه حموم باز شده بود نشستم رو کیر مبارکشو ارسلان از بالا پاهاشو از دوتا طرف گذاشت رو لبه کاناپه و رفت بالاو موشکشو از بالا گذاشت دم سوراخمهمش سعی میکرد ولی نمیشدرفت کمی ژل اورد ریخت بالای سوراخممنم خیلی ترسیده بودمو سوراخم حسابی منقبض شده بودکه یهو یه درد وحشتناک حس کردم پایان بدنم تیر کشید ولی خداروشکر بعد چن ثانیه تموم شدخوبیش این بود که سعید نمیتونست دیگه تلمبه بزنه و ارسلان فقط میکردو در میاوردچند دقیقه به همین شکل گذشتو سعید که خسته شده بود فکر چاره کرد بجا اینکه کیرشو فشار بده تو ..منو از پهلو با دوتا دستش گرفت برد بالا و اورد پایین اینکارش باعث شد یکم حرکت ارسلان بهم بخوره ولی بعد چنبار تکون و جابجایی باهم هماهنگ شدن و به این ترتیب دوتا کیر با جمع قطر 8 درازای 20 سانت صاف میرفت تو کونمو در میومد باور کنید منظرش دیوونه کننده بودوقتی برگشتم با دیدن سوراخم تو آینه که دوتا کیر میره توشو در میادو 4 تا تخم محکم کوبیده میشن به کونم دردی که میکشیدمو به کل فراموش کردمهر سه مون داغ داغ شده بودیم من اون وسط عین دخترا جیغ و ناله میکردم و سعید و ارسلان کون منو میگاییدن…که یهو ارسلان گفت آب من داره میادسعیدم گفت مال منم دار میادو بعد ارسلان دستشو از زیر دستمو انداخت کیرمو گرفت و شروع کرد همزمان با تلمبه برام جق زدن جفتشون وحشی شدن و سرعتشونو 10برابر کردنبعد اول ارسلان و بعدش سعید گفتن آااااااااااااه و منم که پروستاتم مثل چی تحریک شده بود آبم پاچید بیرون….آباشون کل کونموپر کرده بود و وقتی کیراشونو در آوردن شهد کیرشون از سوراخم بیرون زدو چکه میکرد…..اگه استقبال بشه و محترمانه نظر بدید بازم براتون مینویسم تا بعد عشقا…..نوشته سمی

Date: January 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *