خاطره ی اولین ساک زدنم تو ماشین

0 views
0%

سلام من اولین بارمه اینجا دارم مینویسم.اسمم نسترنه و 20 سالمه و دانشجوی حقوقم.خب یکم از بدنم بگم این که قدم 172 و وزنم 70..نه سفیده سفیدم و نه کاملا سبزه.ممه هامم سایزشون 75 و از اونجایی که تپلم کون خوب و گردی هم دارم خب من 19 سالم بود که تو یه کافه کار میکردم .تا اون موقع با هیچکس نشده بود رابطه جنسی داشته باشم.ی روز ک نشسته بودم بیکار یکی از دوستای صاحب کافه اومد تو و از همون اول از چهره و تیپش خوشم اومد.براشون قهوه بردم و سلام کردم با لبخند که اونم خیلی گرم بهم دست داد و سلام کرد..تا بعد رفتنش همش چشمم بهش بود و یواشکی میپاییدمش.از اون روز زیاد اومد اونجا . ظاهرا تازه از سربازی برگشته بود.کم کم با من هم صمیمی شد و منم از خدا خواسته براش عشوه هم میومدم که نظرش جلب شه.البته ناگفته نماند اونم گهگاهی قفل رو کونم میشد .ی روز اومد پشت پیشخوان کنار من و گفت یه اسپرسو بده .دادم و شرو کردیم کمی حرف زدن. بعد سکوت کرد و گفت قشنگ میخندی و منم خرکیف شدم.همون روز بعد ساعت کاری حدودا اخرای شب زدم بیرون که گفت منم میخوام برم خونه بیا برسونمت.من خیلی حشرم زیاده و در اصل خدا خدا میکردم که دستشو بگیرم بذارم رو کسم و کیرشو بگیرم. کنار یه کبابی زد کنارو شام خوردیم و نشستیم تو ماشین .دو تا دکمه بالا مانتومو باز کردمو گفتم چقدر گرمه.. گفت بیا فوت کنم خنک شی ..منم از خدا خواسته خودمو بردم سمتش و شالم هم رو شونم افتاده بود.تو چشمم زل میزد و فوت میکرد که دستش اومد رو صورتمو و منم خودمو هول دادم یکم سمتش و افتادیم به لب خوری..معلوم بود حشری شده تند تند میمکید و دستش رفت زیر مانتوم از رو سوتین نوک سینمو میمالید ک اهم دراومد و گفت جوونم.دستمو اروم بردم سمت کیرش و از رو شلوار میمالیدم و لباشو میخوردم اونم دستشو کرد زیر سوتینمو ممو میمالید .یهو دیدم سرشو برد رو سینه هامو دکممو باز کرد سینه هامو گاز میگرفت و میمکید .. منم اه میکشیدم و کیرشو میمالیدم .. وستمو کردم تو شورتش و گفتم وای..گف دوس داری.با خجالت گفتم اره.بعد گف میخوریش؟ و سرمو برا تایید تکون دادم .دستشو گداشت پشت سرم و برد سمت کیرش .منم اولین بار بود میخواستم ساک بزنم و هم دلهره داشتم و هم حشری بودم و میخاستم .. ی ذره لیس زدم و سرشو مکیدم بعد کم کم فشار داد سرمو که بکنم دهنم.ِ بزرگ نبود اما کلفت بود و کل دهنمو گرفته بود ..همینجور ک میخوردمش دستشو برد تو شلوارم و شرو کرد تند تند مالیدن کسم.. همزمان ک میخوردم سرو صدامم در اومده بود و هی جون جون میکرد .. یهو بیجون شدم و ابم اومد و لرزیدم .. اونم یکم بعدش ابش اومد تو دهنم ..بدم میومد اما تحمل کردم.کیرشو تمیز کرد و منم دهنمو بعد ازم لب گرفت و رسوند خونه .. اگ بخواین خاطره ی اولین کون دادنمم میذارم .ببخشید اگ زیاد و طولانی شد و خوب نبوددد.دوستون دارمم????نوشته nastaran khanoom

Date: January 18, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *