دانلود

خاله الکسیس با شوق کیر ساک میزنه

0 views
0%

خاله الکسیس با شوق کیر ساک میزنه

 سالمه همیشه دنبال جنده بازی بودم البته فقط بیوه سراغ دختر یا متاهل نمی رفتم خیلی سراغ چادری ها می رفتم یه روز الکی در حال چرخ زدن بودم دیدم یه پراید پنچر کرده رد شدم دیدم یه خانوم چادری گوشی بدست داره کنار ماشین رژه میره اول بی خیال شدم ولی بعد زدم کنار یه بیست متری دنده عقب گرفتم پارک کردم اومدم پایین دیدم بله عجب کصی هستش راننده پراید گفتم مشکلی پیش اومده گفت خراب شده خندم گرفت پیش خودم گفتم احمق به پنچری میگه خراب شده گیربکس خورد کنه میگه منفجر شده گفتم مشکلی نیست زاپاس داری گفته بله رفتم وسایل اوردم جک زدم اچار انداختم پیچ باز کنم دیدم چه غلطی کردم پیچ زنگ زده یه صد سالی بود باز نشده بودن با بدبختی بازشون کردم زاپاس انداختم اودم صفت کنم که یدفعه خرچ خشتک ببگا رفت بی پدر یه صدای داد خودم ریدم نگاه کردم دیدم زن ترکید از خنده گفت ترکید گفتم چی گفت خشتک مبارک یه سر تکون دادم گفت مشکلی نیست درستش می کنم اول نفهمیدم چی گفت کارم تموم شد اومدم خداحافظی کنم گفت کجا پس شلوارت گفتم مشکلی نیست خندید گفت نترس بلدم بدوزم خیاطم خیر سرم بلخره راضی شدم بریم خیاطیش یا بقول خودش مزون راه افتاد من دنبال راستش بدم نیومد باهاش قاطی بشم فقط نمی دونستم چیکارس تکپره بیوه متاهله بلخره رسیدم یه کوچ پرت خلوت کرکره رو زد رفت بالا رفتیم تو همه چی قره قاطی بود گفت تازه دیروز اسباب اوردم اینجا کرکره زد پایین گفت بیا بریم اتاق پشت اونجا مرتب شده رفتم دیدم بله اینجا بهتره انگار چادرش در اورد وای وای چه هیکلی یه مقنه ساتن سیاه کوچیک سرش بود با یه مانتو تنگ سینه تپل رفتم تو نخش نشت پشت چرخ گفت درش بیار گفتم چی رو خندید گفت پیرهنتو گفتم چی گفت خب شلوار ترکیده رو در بیار گفتم اخه ناجور گفت خب چی کار کنم رو پات بدوزم کیر خایتم بگا بره چشمام گرد شد بله طرف چشم گوشش باز باز بود گفتم اه گفت کوفت خجالت می کشی بیا اینو بپوش یه چیزی پرت کرد طرفم برش داشتم یه دامن ساتن مشکی بود گفتم دامن گفت بپوش دیگه انگار می خواد الان بره خرید شلوار در اوردم دامن پوشیدم انگار برای من دوخته بود اندازه اندازه شروع کردبه دوختن خشتک سر حرف باز کردم اسمت چیه گفت لیلا ۲۸ سالمه مجردم سوال دیگه داری خندیم نه بابا دعوا داری مگه خندید گفت من به دردت نمی خورم گفتم چرا گفت حالا باز پیله کردم چرا اخه خندید گفت بیخیال شو من بدردت نمی خورم کارش تموم شد گفت بیا اینم از تنبونت اومدم برش دارم گفت ولی دامنه خوب روت نشسته به زن اینجوری نیامد لامصب گفتم چطور مگه بلند شد اومد جلو گفت میدونی چرا بدردت نمی خورم گفتم چرا خندید یه انگشت کرد در کونم گفت من شیمیل هستم گفتم هان نمنه گفت خنگ من دوجنسم دخترم ولی کیر دارم خندیدم گفت برو بابا فیلم سوپر زیاد دیدی نگاه کرد گفت اگه داشتم چی گفتم چی گفت کیر من خر هم گفتم همینجا می خوابم جرم بده یعنی مکث نکرد مانتو رو در اورد شلوار لی رو ایکی ثانیه کندش یه تاپ ساتن مشکی با شورت ساتن مشکی شورت داد پایین خشکم زد بی پدر کیر داشتش چه کیری گفت خب دیدی بخواب ببینم رفتم جلو ناخوداکاه زانو زدم جلوش کیرش گرفتم دستم گفت خوبه گفتم عمل کردی خندید گفت فابریک کارخونست اومدم بلندشم ولی دامن تنگ بود خوردم زمین تا بخودم بیام کیرشو گرفت جلو صورتم سراستش کیرش خیلی ناز بود یه جورایی کون درد گرفته بودم گفت کسی نیست من تو هستی یه سکس عادلانه من تور می گام تومنرو کونت خیلی تپله جواب کیر من میده یه ده دقیقه زر زدش من فقط تو کف کیرش بودم گفتم من تو مدرسه یکی دوبار کون کونک بازی کردم ولی کون ندادم گفت تو راضی باش من درستش می کنم گفتم باشه گفت بیا بریم بالا گفتن بالا گفت اره تازه فهمیدن بالای خیاطی خونشه یه در باز میشد به راپله گفتم کسی نیاد گفت کسی نیست طبقه اول منم طبقه دوم خالیه فعلا رفتیم بالا عجب خونه با کلاسی داشت شلوار از دستم گرفت انداخت رو مبل رفت تو اتاق چند دقیقه بعد صدا زد رفتم تو ولی یه ست ساتن پیرهن سیاه کروات سفید شلوار سیاه ساتن پوشیده بود یه جوراب نو رنگ سیاه از بسته در اورد گفت لخت شو منم بدون هیچ حرفی لخت شدم انگار جادوم کرده بود جوراب پوشیدم یه پیراهن زنونه ساتن داد بهم تنگ بود برام گفت درش بیار تو کمد گشت یه پیرهن ساتن نقره ای زنونه ناز در اورد پوشیدم وای انگار برای من دوخته بودش بعد خوابیدیم رو تخت لب بازی عاشق لب بازیم بعد کیر شق شدش اورد جلو گفت ساک میزنی گفتم اخه نذاشت حرف بزنم از تو کشو یه اسپری زد به کیرش بعد با دستمال پاکش کرد گفت بیا تر تمیز خوشبو ضد عفونی شده راست می گفت بوی توت فرنگی میداد چشمم بستم خوردم اولش خواست حالم بهم بخوره ولی بعد دو دقیقه عادی شد راست خوشم اومد افتادم به جون کیرش یه کیر سفید خوش تراش تقریبا بیست سانتی به کلفتی سه سانت برای یه زن حکم کیر خر داشتش داشتم می خوردم که یدفعه دهنم پر منی شد الاغ ابش خالی کرد تو دهنم حالا کیرش در نمی اورد سرم فشار می داد سمت خودش با دست زدم به پهلو هاش گفت قورت بده باز زدم گفت قورت بده یالا نفس بالا نمیومد داشت حالم بهم می خورد چاره نداشتم یعنی نفهمیم چی شد منی رو خوردم بد مزه نبودش بعد کیرش در اورد افتاد بجون لب دهنن زبونش رو تا ته می کرد تو دهنم بعد چند دقیقه بلند شد یه دستکش جراحی دستش کرد یه اسپری دندونم اورد گفت قنبل کن دامن داد بالا اسپری خالی کرد رو سوراخم کونم داغ شد اسپری شوره کرده بود رو تخمم تخمم می سوخت بعد یه ژل اورد روش نوشته بود روان کننده مالید به سوراخم اول با یه انگشت بعد دو انگشت بعد یه سرنگ اورد اسپری زد تو یه لیوان بعد کشید تو سرنگ گفتم چیکار می کنی خندید گفت نترس سوزن سرنگ در اورد بعد اروم سر پلاستیکی سرنگ کرد تو کونم بعد کل مواد بی حسی رو خالی کرد تو کونم دوباره ژل زد افتاد بجون سوراخم کونم داغ داغ شد بعد چند دقیقه دیگه متوجه نمی شدم چیکار می کنه کونم سرسر بود دیدم گفت الان خوبه گفتم چطور گفت درد نداری گفتم نه گفت تو اینه تخت نگاه کن خشکم زد لامصب تا مچ دستش تو کونم بود ولی من دردی نداشتن دستش داورد دستکش انداخت تو یه کسیه کاندوم باز کرد یه اسپریه قرمز اورد زد به سر کیرش کاندوم کشید بعد یه بالش گذاشت زیر شکم من بعد خوابید روم کیرش رو تا ته کرده بود تو کونم اه اوه می کرد محکم سینه های من فشار میداد می مالید یه بار ابش اومد ولی من هنوز سر بودم بلند شد رفت یه اب میوه اورد خوردش یه سیگار کشید باز اسپری زد باز کاندوم کشید خوابید روم کرد تو کونم این بار کم کم داشت حالیم میشد کمر صفتی داشت قشنگم تلمبه میزد بعد ده دقیقه سر کونم رفت تازه دردش پیچید تو بدنم ولی یه درد باحال بلخره ایبارم کونم گذاشت دیگه بی حال شده بود ولی من تازه خوشم اومده بود گرفتیم خوابیدم کنار هم یعنی چسبیدم به هم بیدار شدیم ساعت ۹ شب بود گفتم من برم گفت مشکلی نداری بمون امشب یه شب توپه گفتم باشه سری پرید چادر سرش کرد رفت پایین ماشین من خودش زد تو پارکینگ اومد بالا زنگ زد پیتزا اوردن خوردیم یه فیلم سوپر داستانی گذاشت دیدم رفتیم بخوابیم تا صبح سه دست دیگه برام زد دیگه از کون دادن بهش خوشم اومده بود حال می کردم الان یکسال از اون شب می گذره من الان تو کمدش یه ده دست لباس ساتن زنونه دارم راستش از مشتری های خیاطیش برام کص تور می کنه عوضش منم با کون جبران می کنم من راضی اونم راضی البته حقیقتش اونقدری که دادن حال میده کردنه حال

Date: December 6, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *