خانم همسایه طبقه پایین بالاخره به تور افتاد

0 views
0%

سلاماین داستان که میگم مال دو هفته پیشهخونه ما سه طبقس که طبقه سه خالیه طبقه دو خودمونیم و طبقه یک مستاجر میشینهیه زنو شوهرن با یه پسر ۷-۸ سالهخودمم محمدم قدم ۱۸۳ وزنم ۸۵ مربی بدنسازیم هیکلم خوبه قیافم معمولیهولی این خانم همسایه ما یه خانم ۳۵-۶ ساله با قد کوتاه ولی هیکل پر سرحال بدن سفید مو بلوند بود که همیشه تو کفش بودماقا سرتونو درد نیارم دراز کشیده بودم رو تخت با گوشی ور میرفتم که دیدم صدای خانوم از پاسیو میاد از پنجره پایینو نگا کردم دیدم بله خانوم رفته حموم در پاسیو و حمومم بازه(شاید بخاطر هوا)ولی داخل حموم دیده نمیشد از پنجرهولی راهرو جلو حموم که یه درم به پاسیو داشت مثل رختکن دیده میشدمنتظر موندم خانوم از حموم اومد بیرونهوش از سرم پریییدیه بدن سفید صدفی با کون بزرگو و سینه های سربالاا فقط چند دقیقه تونستم دیدش بزنم که لباس پوشیدو رفتچند باری این اتفاق افتاد که یبار داشتم دید میزدم که دید زود درو بست با حالت فرارمنم حالم گرفته شد گفتم حتما میگه آبروم میرههمین فکرا بودم که پیامک اومد شتر دیدی ندیدی جواب دادم ببخشید و فلان گفت عیبی نداره ولی شتر دیدی ندیدی فهمیدم خانوم خودشم زیاد بدش نیومدهگذشتو رفت که گاهی پیام میدادو منم میدادم حدود یک هفته کم کم پیاما سکسی شدو از هیکلش تعریف میکردمو و فقط میگف مرسی گفتم کاش اون هیکل مال من بود گفت خجالت بکشو اینطور چیزا ولی پرو بازی در اوردم باز تعریف کردم کم کم خام شدو خوشش میومدمنم شرو کردم بحث هیکلو باشگاهو اینا گفت هیکل خوبی داریو گفتم کال خودته خواست عکس بدک گفتم حضوری میبینی خواستی از اون انکار از من اصرار قبول کردفرداش صب پیام داد بیا پایین منم ترو تمیز رفتم پایین خجالت میکشید با فاصله نشستبه حرف گرفتم گفتم خب از کجا میخوای ببینی جواب نداد تیشرتمو یکم دادم بالا گفتم بیا دس بزنم به شیکمم اروم دستشو زد منم اروم کشیدمش سمت خودمو بغلش کردماون شیکممو ناز میکردو من اروم بدنشوسرش رو رو بازوم بود که اروم گردنشو بوس کردم یجوری شد فهمیدم دارخ تحریک میشه شروع کردم اروم لیس زدن گردنشو ناز کردنش که شل شد بقلم منم لباشو بوس میکردمو شروع کردم به خوردن لباش اونم شل شده بودو فقط فشارم میداد تو بغلش دستمو از رو تیشرتش کردم داخلو سینه هاشو میمالیدمبدن سفیدش داغ داغ بود سینه هاشو فشار میدادم اهش درمیومد حشری ترم میکرد پاشدم تیشرتشو در اوردم تیشرت خودمم در اوردم افتادم به جون سینه هاش فک کنم ۷۵ میشد سفید گوشتیییفک کم میزدم نوک صورتیشو و گاز میزدم جیغ میکشیدو من وحشی تر میشدم سینه هاشو میخوردم دستمو از رو شلوار لیش بردم لایه پاش داااغ دااااغ بود میمالیدمشو سینه هاشو میخوردم فقط سیر نمیشدممم ازش کلی خوردمو لیسش زدم بدنشو لیس زدم شلوارشو اروم در اوردم پاهای سفید گوشتیی بدنش بوی خیلی خوبی میداد ادمو مست میکردرفتم سراغ کسشیه کس صورتی تپل صاف صاففف بدون موشروع کردم لیسش زدن که اهش بلند شد پاهاشو انداختم بالا سرمو گذاشتم لاپاش شروع کردم خوردن و لیس میزدمو اون اه میکشدد مستم میکرد زبونمو میکردم توشو تکون میدادمو اون میلرزید فقط شروع کردم این کس مال کیه مال تو عشقم اه میکشید-کی جرش میده این کسوتو عشقم من مال توامو جیغ میکشیدکم کم امادش کردمو پاهاشو گذاشتم رو دستام و کیرمو گذاشتم رو خط صورتی کسش فقط سرشو فشار میدادم اه میکشید ولی نمیکردم میگف بکن گفتم التماس کنفقط داد میزد بکن بکنم بکن توشبه هوا همشو یباره فشار دادم که دادش رفت هوا و منم وحشی تر شدمو شروع کردم تلمبه زدن که داد زدو و شروع کرد لرزیدن منم سرعت تلمبه هامو بیشتر کردمو تا ته میکوبیدم فقط که ارضا شدو اه سکسی کشید منم دوباره شروع کردم تلمبه زدن و فقط میکوبیدم تا ته کسش ۱۰-۱۵ زدم تا خالی شدم داخلشو همونطوری بغلش کردم و بیحال افتادیمبعد اون کلی بوسش کردمو قربون صدقش رفتمو لباسامو پوشیدمو رفتمبعد اونم باهم سکس داشتیم و اون کون سفید صدفیو کردم که مینویسمنوشته mmli_t

Date: April 20, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *