خواهرزنم دنیا

1369
Share
Copy the link

سلام به دوستا ناز. شهواني تندر هستم ميخوام داستان خواهر زنمو براتوم مكتوب كنم.خواهر خانمم اسمش دنیا هستشاون تو يه شركت كار ميكنه و باجناق من هم مغازه داره از هيكل دنیا بكم يك متر شصت و هشت قد وزنشم هفتاد خيلي اندام سكسي داره يه بريم اصل داستانيه روز صبح كه رفتم سر كار تا ساعت نه بيكار بوديم به خاطر نبودن جنس براي كار كه بلندگو اعلام كردءشركت تعطيل شده بثيد خونه. بلاجبار لباس عوض كرديم و همكي زديم بيرون رسيدم خونه يه سيكار روشن كردم و رفتم تو فكر كه ديدم ازخونه باجناقم صدا مياد فكر كردم دزد اومده خونشون يه جوب دستي برداشتم رفتم در خوتشون اروم در زدم و اماده ضربه زدن شدم كه غافلكيرش كنم در باز شد و من تعجب كردم دنیا بود ترسيده بود سلام احوالبرسي كردين و ماجرا رو توضيح دادم براش خندش كرفته بود تعارف كرد برم تو باهم جاي بخوريم رفتم تو ازش علت سر كار نرفتنشو برسيدم كه كفت نوبت دكتر داره واون هم همين سوال رو از من برسيد منم جوابشو دادم بهش كفتم خدا بد نده جرا دكتر خنديد و كفت خوب ديكه كه منم كليد كردم كفتم كه يعني جي كه كفت ميرم ماما منو ببينه تا اينو كفت كيرم يه حالي شد بازم. من سوال كردم براي جي جواب نداد جاي خوردم و زدم بيرون اصلا خجالت كشيدم كه جرا ازش سوال كردم خلاصه حدود ساعت 11 زنك در رو زدن بازكردم دنیا بود كفت به شوهرش زنگ زنده برن دكتر كه شوهرش كفته سرش شلوغه تنها برو دنیا هم ديده بود تنها ميترسه از من خواهش كرد باهاش برم خيلي ميترسه. اماده شدم و رفتيم دكتر رسيديم همه زوج اومده بودن خانم و شوهر بودن اكثرا نوبت دنیا بود بره داخل بلند شد به من كفت بيا تو من ميترسم دم ورودي اتاق دكتر منشي از دنیا سوال كرد نصبت شما با هم كه دنیا جواب داد همسرش هستم و منشي جيزي رو بركه ياداشت كثد و داد دست.دنیا رفتيم داخل يه خانم دكتر بود اونجا به دنیا كفت برو اون بشت اماده شو از جهره دنیا معلوم بود ترسيده رفت دكتر هم رفت وبعد ده دقيقه اومد دنیا هم اومد نشستن سرجاشون دكتر رو به من كرد كفت شما جرا اينكارو ميكني جرا همش به فكر خودتي و….. من كهءجا خورده بودم بهش كفتم منظورتو متوجه نميشم كه شروع كرد به توضيح دادن كه دنیا به خاطر خود ارضايي هرموناش به هم خورده علت رو از دنیا برسيده بود واونم جواب داده بود همسرم نميتونه منو ارضا كنه و فقط به فكر خودشه ديكه صدايي نميشنيدم بلند شدم برم كه دكتر كفت بشين. بعد نوشتن دارو از مطب اومديم بيرون سوار ماشين شديم تا خونه اصلا حرفي زده نشد بعد رسيدن هر كدوم رفتيم خونه خودمون تازه سيكارمو روشن كرده بودم كه يه اس ام اس برام اومد از دنیا. بود نوشته بود ببخشيد ناراحتت كردم جواب دادم خواهش ميكنم دوست داري مشكل تو به حميد بكم. جواب داد نه نوشتم بس جه جوري ميخواي بس درمان بشي ديكه جواب نداد بعد جند دقيقه صداد در اومد باز كردم دنیا بود كفت نهار حاضر كرده بيا خونه ما منتظر جواب نشد ورفت مجبور نبودم برم ولي رفتم در باز.بود در زدم و رفتم تو جيزي كه ميديدم باور نداشتم دنیا با سابورت و يه تاب جلوم بود اصلا اينجوري نديده بودمش سابورت مشكيش به قدري نازك بود كا شورتش ديده ميشد تاب مشكيشم به زور با نافشم ميرسيد سرمو از خجالت انداختم بايين اوند در رو بست و كفت خحالت نكش امرو ز تو شوهر مني مثلا. ميز جيد و نهار خورديم بعد نها ر جاي اورد و روبروم نشست. واي از يه طرف خجالت ميكشيدم و از يه طرفم هوس انداخته بود منو سنكيني نكاهشو حس ميكردم سرمو اوردم بالا كه نكاهمون به هم دوخته شد بلند شد اومد كنارمنو دستشو كذاشت رو دستم كفت خيلي ازت معذرت ميخوام كه امروز ناراحتت كردم كرماي دستش حالمو عوض كرده بود كفتم اشكالي نداره ولي مشكلتو به شوهرت بكو جواب داد اون فقط فكرش خودشه من خيلي بدبختم اروم دستمو خودش كذاشت رو رونش بهم كفت فقط بايد اين ماجرا بين هودمو بمونه تو فكر رفته بودم شهوت تو هوا موج ميزد اروم و زير جشمي به سينه هاش نكاه ميكردم سوتين نداشت نوك سينه هاش زده بود بيرون بهم كفت دوست دارم درمان بشم ولي بايد كمك كني كفتم هر كمكي بخواي در خدمتم مه داغي يه جيزي رو رولبام.حس كردم دنیا لباشو كذاشت رو لبم ولبم منو مكيد فشارم رفت بالا بغلش كردم دستمو دور كمرش حلقه كردم لباشو كرفتم تو دهنم خودش دستمو برد رو سينش نتوجه شدم منظرش رو و شروع كردم به ماليدن.سينش خدود ده دقيقه لب كرفتيم بلند شد دستمو كشيد و بشت سرش برد تو اتاق خواب هلش دادم رو تخت ديكه رو مارام كنترل نداشتم خودمو انداختم روش و شروع كردم به هور دن كردنش جع بويي داد يه فكري به سرم.زد بهش مفتم در خونمون بازه برم ببندم بيام قبول كرد اومدم خونمو يه اسبري خفن به كيرم زدم و بركشتم بازم خودمو انداختم روش و نكيدنش با يه حركت تابشو جر دادم حشري بودم.اومدم بايين سينه هاشو ميخوردم دوتاشو بهم فشار دادم وسر دوتا سينه شو كردم تو دهنم ميخوردم دستاشو كرده بود تو موهامو جنك ميزد يه يه دست كسشو مي ماليدم از رو شور تش. بلن شدم سابورتشو در بيارم كه انقدر تنك بود بهش شورتش هم باهاش در اود بلند شد لباساي منو در اورد خوبيدم روش شكمشو زبون زدم نافشو بوشيدم واروم سرمو كذاشتم لاي باهاش اول روي بالاي كسشو بوسيدم بعد يه نكاه كردم اخ جه كسي بود كوجولو سفيد نرم بدون مو از كس خانم خودم خيلي كوجيكتر بود سرمو جسبوندم بهش شروع مردم به خوردن جوحولشو زبون ميزدم و ميمكيدمش واي جه خوشمزه بود يه كم خوردم كفتم حالت سكي بكير فكر كرد ميخوام بكنمش سريع خالتو كرفت سوراخ كونش ديونم كرد خيلي كوجيك بود زبونمو زد م به سوراخ كونش خودشو جمع كرد يه كم كه خوردم خودشو شل كرد سوراخ كونشو ميخوردم و بادستم كسشو ميماليدم ارون انكشتمو كردم تو كسش واي خيلي تنك بود يه اهي كشيد شروع مردم تكون دادن انكشتم دومين انكشتمو كردم تو ديدم دردش كرفت نكه داشتم تا جا باز كنه يه كم بعد تكون دادم خوابيدم با كسش نشست رو دهنم. خورددم از بشت انكشتمو كردم تو كونش. اروم تكون دادم تا اونجا هم جا باز كنه دونين انكشتمو كردم تو كونش شروع كردم به تكون دادن به يه دستمم دهنشو كرفته بودم اخه جيغ ميكشيد وناله ميكرد انقدر ادامه رادم تا لرزيرد وابش اومد تو دهنم بي حس شد افتاد روم بلند شدم رفتم صورتمو شستنو و كيرمو هم شستم تا اسبري روش بره اومدم تو اتاق كنارش واستادم شورتمو كشيد بايين تا كيرمو ديد كفت خيلي بزركتر از شوهرمه اروم سر كيرمو كرد تو دهنش و شروع به ساك زدن شد تفشو ميريهت بيرون كل سينه هاش از تفش خيس شده بود خوابوندمش و بهش كفتم سينهاشو بهم فشار بده اون كارو كرد كيرمو كذاشتم لاي سينه شو تكون دادم سر كيرم ميرفت تو دهنش كفت ديه طاقت ندارم بكون تو باهاشو باز كرد يه كم باكيرم كسشو ماليدم حسابي خيس بود سر كيرمو كه دو برابر سوراخ كسش بود تنظيم كردم بايه فشار تا نيمه كردم تو يه جيغي كشيد و جشاشو بست قسمم ميداد تكون نخورم يه كم تو همون حالت موندم تا جا باز كنه خودش باهاشو دور كمر م حلقه كرد و به كمرم فشار داد پایان بيست سانت كيرم رفت تو دقيقا رحمشو حس مي كردم قربون صدقه من و كيرم ميرفت كامل فشار كسشو اظ تنكي رو كيرم حس ميكردم شروع به تلمبه زدن كردم بعد جند دقيقه كامل كشيدم بيرون و دوباره ميكردم تو ده بار كه اين كارو كردم دزباره لرزيد وارضا شد برش كردوندم واز بشت كردم تو كسش شروع به تلمبه زدن كردم بلندش كردم انداختمش رو تاج تخت سوراخ كونشو ديدم كفتم بكنم تو كونت كفت اره ولي يواش. سر كيرمو كذاشتم رو سوراخ كونش فشار دادم تو نميرفت با هزار بدبختي سر شو كردمتو با يه فشار كوجيك شروع كردد به كريه ميخواستم بكشم بيرون خودش كفت نه نكه دار تا عادت كنم بعد سه دقيق اروم تكون دادم تا ته كردم تو خيلي تنك و داغ بود بعد جند تا تلمبه دستمو بردم به سوراخ كسش رسوندم و انكشتمو كردم تو خودشم با جوجولش بازي ميكرد مخكم تلمبه ميزدم از صداي برخوردم به كونش صداي شهوت انكيزي تو اتاق بيجيده بود. كامل كيرمو كشيدم بيرون كردم تو كسشءودوباره در مياوردم نيكردم تو كونش با هر بار اين كار من فقط ميكفت اخ باره شدم لعنتي غلط كردم انقدر اين كارو ادامه دادم تا دوباره ارضا شد لرزيد بلنش كردم لب كرفتم ازش. بشتشو جسبوندم به ديوار باهشو اوردم بالا كيرمو كردم ت كسش فشارش دادم به ديوار تا نيوفته شروع كردم به تلمبه زدن لرزش سينه هاش خيلي جالب بود ابم داشت ميومد بهش كفتم تا اخرين لحظه تو كسش بود كشيدم بيرون وانداختمش رو.زمين ابمو ريختم رو سينه هاي هلويش. كنار خوابيدم بعد از كمي استراحت لباس بوشيدم از من تشكر كرد و قول داد بهم دوباره سكس كنم باهاش ببخشيد اكه زياد بود و سر درد دادم بهتون اين يع حقيقت بود فحش ازاد هرجي ميخوايد بكيد فقط حقيقت رو كفتم.نوشته تندر

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *