خواهر کوچک دوست دخترم

0 views
0%

من کوروشم این داستانی که میگم یکی از داستانامه.چند ساله پیش من با دختری دوست بودم بنام سمانه که 17 ساله بود ما تقریبآ هر 2 روز در میان باهم سکس داشتیم اون دختری شو از دست داده بود(البته نه با من) همیشه یا اون خونه من بود یا من خونه اون. ما سکی باهم لذت کامل میبردیم طوری که کمه کم 2 بار آبمو بزورم که شده میاورد. سمانه یه خواهر کوچکتر داشت بنام سارا که 13 سالش بود. هر وقت من میرفتم خونه سمانه خواهرش بود ما مجبور بودی تو اتاق سکس کنیم بعضی وقتا که سمانه کار داشت سارا زنگ میزد و با من هماهنگ میکرد که کی ببینمشون البته از طرف سمانه حرف میزد. یروز تو خونه نشسته بودم که سارا زنگ زد و گفت که سمانه حمامه میگه بیا خونمون . منم از خدا خواسته پریدم حموم 6تیغ کردم رفتم خونشون. در که زدم سارا درو باز کرد . چشمام داشت از حدقه میزد بیرون این سارا بود باورم نمیشد . تو ذهنتون فرض کنید یه دختر سفید پوست با لباس کوتاهه صورتی دامن کوتاهه صورتی کفش پاشنه بلند وکلی ارایش .یهو سارا گفت بیا الان همسایه ها میبینن رفتم رو مبل نشستم و زل زده بودم به پرو پاچش. سمانه هنوز حمام بود سارا برام شربت آورد و یواشکی گفت خوشگل شدم منم مثل خنگا گفتم عجب کسی شدی سارا گفت چی ؟؟یهو بخودم اومدم گفتم اره اره ماه شدی. سارا یه خنده کوچولو کردو رفت سمت اتاق. منم که بد جوری راست کرده بودم کیرمو جا به جا کردمو یواشکی رفتم دنبالش سارا رفت رو صندلی نشست وشروع کرد به پوشیدنه جورابه شلواریه سفید سرش پایین بود پاهاشو وا کرده بود پفه کوسش از زیره اون شورته سفیدش معلوم بود داشتم دیوونه میشدم نتونستم تحمل کنم رفتم تو یهو پرید با صدای لرزون گفت کاری داری ؟ نه چطور؟ گفت جوراب شلواریم نازکه میترسم بکشم پاره شه کمکم میکی بپوشم ؟ منم از خدا خواسته قبول کردم .گفتم تو صاف وایستا من میکشم بالا . صاف وایستاد جورابو گرفتم بکشم بالا دستم خورد به پاش داشت ابم میمد دستمو یواشکی هی میکشیدم به پرو پاچش نزدیکه رونش شدم نرمو سفید بود داتم دیوونه میشدم نمیتونستم تحمل کنم دستمو کامل گذاشتم رویه رونش هیچی نگفت یواش یواش مالیدمو رفتم بالاتر بازم هیچی نگفت دیگه بیخیاله همه چی دستمو گذاشتم رو کوسش خیسه خیس بود نگاش کردم دیدم چشماشو بسته بیحال شده کوسشو از بقله شورتش در اووردم کلمو کردم زیره دامنش شروع کردم به لیسیدن یواش یواش اه اه میکرد بغلش کردم خوابوندمش رویه تختی که تو اتاق بود پاهاشو واکرد با دستش سرمو هول داد به سمته کوسش یعنی بخور. یکم خوردم قاتی کرده بودم کیرمو در اوردم چرخندمش کوسشو کردم تو دهنم کیرمم کردم تو دهنش مثل فیلمای سکسی ساک میزد یهو یکم که خورد پاشد جورابو شورتشو در اوورد با کون نشست رو کیرم جیغ میزد ولی رو کیرم فشار میاوورد تا کیرم کونشو پاره کرد تا آنقدر بالا پایین کرد که ابم امد ریختم تو کونش. بلندش کرم گفتم برو تا سمانه در نیومده خندید و گفت سمانه خونه نیست من دروغ گفتم در ضمن چرا واسه سمانه 2 بار ابتو میاری واسه من یبار ؟ گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت من همیشه شمارو از زیره در کامل میدیدم انقدرم کیرت دیوونم کرده بود که اینکارو امروز از قصد کردم. بعد از اون هفته ای یه بارم با سارا سکس داشتیم که البته بیشتر از سمانه حال میداد.نوشته کوروش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *