خیار سرد

0 views
0%

خب این سومین سکس با عشقم بود.دفعه اول و دوم لاپایی بود و کصلیسی.من قبلا توی شوخی بهش گفته بودم خیلی از خیار خوشم‌میاد چون خنکه.ولی واقعا همینطور بود. خیار برمیداشتم و نیمساعت میزاشتم توو فریزر وقتی کامل سرد میشد برمیداشتم و سرشو میکردم توی کصم. در حدی که پردم پاره نشه با خیارما توی دوتا شهر جدا زندگی‌ میکنیم.اومده بود شهر ما و توی یه مسافر خونه‌بزرگ‌و تمیز اقامت گرفته بود برای دو هفته.بار چهارم بود که توی اون هفته میرفتم سوییتش پیشش.اون میموند توی اتاق و من راحت و تنها وارد میشدم و کسی ام بهم کاری نداشتخلاصهرفتم و باهم حرف زدیم و لب‌گرفتیم.بعدش روی تخت دونفره اتاق دراز کشیدیم.یه تاپ تنم بود با شلوار جینم.سرشو به گردنم نزدیک‌کرد و شروع کرد به خوردن گردنم.دلم میخواست منم.دستمو از روی شکمش تا گردنش میکشیدم.بلند شد و دیدم یه چیزی رو از توی یخچال گذاشت توی فریزر ولی اون موقع متوجه نشدم که چیه. دوباره برگشت.دستشو گرفتم و گذاشتم زیر تاپم.لبامو میخورد و شکممو میمالید. دستاش داغ بود. رفت سمت سینه هام و گرفتشون توو دستش و محکم مالید. آهم دراومد. جفتمون حشری بودیم. دستمو کردم توو شلوارکش و از روی شرتش کیر شق شدشو مالیدم.داغیشو حس میکردم و دوسداشتم بره توو کصم.کصم داشت میترکید.بلند شدم و تاپ و شلوارمو دراوردم. افتادم روشو و شلوارک و شرتش باهم کشیدم پایین و شروع کردم به لیسیدن کیرش. قبلش از این کار بدم میومد ولی اونروز اینطور نبود. سر کیرشو میمکیدم و آهش درمیومد. دستشو کرده بود توو شرتم و کصمو میمالید. با شرت نشستم و کیرش و خودمو مالیدم بهش.میگفت دارم‌ دیوونش میکنم و دیگه طاقت نداره.خندیدم و دراز کشیدم کنارش و گفتم تو برام شرت و سوتینمو دربیار. اول سوتینمو باز کرد و بعد شرتمو وحشیانه کشید پایین.پاهامو باز کرد و مثل دوبار قبل شروع به لیسیدن کصم کرد.انقدر حشری شده بودم که سرشو به کصم فشار میدادم و موهاشو چنگ مینداختم.از روی کصم بلند شد. رفت توو اشپزخونه و با یه خیار برگشت.خیار سردجای سرم نشست و خیارو کرد لای کصم. سرده سرد بود. بیشتر کیرشو میخواستم.خیارو میکشید لای کصم و منم کیرشو گرفته بودم دستم و میخوردمش.سر خیارو میخواست بکنه توی کصم. تنگ بودم و طول کشید.سرشو دم کصم‌میمالید و من داشتم میمردم.دستشو گزاشتم جای کصم و خیارو برداشتم. با دستش میکشیدم لای کصم.اومد کنارم دراز کشید ولی دستش لای پام بود و انگشتش دور سوراخ کصمو میمالید.هنوزم‌ خیس میشم با یاداوری اونروز.پاهامو باز کردم و ی پامو انداختم اونور بدنش. کیرشو گرفتم دستم و مالیدمش ب کصم.گفتم بکن توش. اومد روم و میخواست کیرشو بکنه توو کصم ک‌نرفت. اول انگشتشو کرد توو و چرخوند.و دوباره کیرشو گذاشت دم کصم وفشار داد. سرش رفت توو آه کشیدم از درد و لذت. یواش یواش داشت کامل میکرد توش و منم اه کشیدنام بیشتر میشد. اولش یواش شروع کرد به تلمبه زدن و منم یواشتر آه میکشیدم. ولی اولین بار که محکم تلمبه زد جیغ کشیدم‌. قربون صدقم میرفت و لبامو میخورد و میگفت که خیلی تنگم. کم کم عادت کردم از سر حشریت زیاد آه میکشیدم. نیمساعت طول کشید تا ارضا شم و وقتی داشتم ارضا میشدم، جیغ میزدم و آهای بلندی میکشیدم.توی همون دخول اول پرده ام پاره شد ولی پشیمون نیستم.همون روز دوبار دیگه ام ارضا شدم و آبشو میریخت روی شکمم. یکبار هم با خیار ارضام کرد.توی اون دو هفته یکبار دیگه ام سکس داشتیم.هنوزم باهم هستیم و هروقت همو میبینیم حداقل دوبار سکس داریم و وقتایی ام‌که حشری میشم خیار میزارم توو فریزر ?نوشته لیدی گاگا

Date: February 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *