دختر بد (۱)

0 views
0%

حسابی نظرمو به خودش جلب کرده بود اون لباس کوتاه مشکی با پاهای سفید و کشیدش عجب تضادی ایجاد کرده بود سکسی تر از اون تو بار بود اما کسی که بلد باشه اون جوری دلبری کنه نه نبودسنگینی نگاهمو که حس کرد خریدارانه سرتاپامو از نظر گذروند و با اون چشمای وحشی و خمارش براندازم کردلبخندی زد و لب پاینشو گاز گرفت رفت سمت پیست رقص دوس داشتم اون باسن گردو رو فرمشو تو دستم بگیرمو فشار بدم یه نفس گیلاس مشروبمو خوردم و کمی یقمو باز کردمدوستم زد رو شونمو گفت خیلی میخِش شدیگفتم نه که تو نشدی؟_بریم تو کارش؟ خندیدمو گفتم برو تو کارشرفیقم با یه لبخند پیروز رفت سمتش حسابی مشغول رقص بودبا ریتم آهنگ اون کون لعنتیشو میچرخوند و قر میداد دستاشو رو تنش بالا پایین میکشیداون لباس مشکی پوست سفیدشو جوری به نمایش گذاشته بود که دوست داشتم اون تن بلوری تو بغلم بگیرمو کبود کنمرفیقم بهش چیزی گفت از رقص ایستاد اما بازم با ریتم تکونای ریز میخورد دوستم که حرفش تموم شد با کف دستش آروم رو سینه ی رفیقم زدو چیزی گفت و بعد دوباره رقصید کمرش باریک بود مخصوصا وقتی ریز چپ و راست تکونش میداد بیشتر به چشم میومددوباره رفیقم نزدیکش شد و چیزی گفتدختر اینبار خندید و دستای سفید و کشیدش رو دور گردن دوستم حلقه کرد سرشو برد کنار گوشش و چیزی گفت بعد از دوستم دور شد و دوباره شروع کرد اون کون گردشو چرخوندندوستم اومد کنارمو گفت اوووووف عجب چیز شق کننده ای بود ولی توله پا نمیدهگفتم چی گفتی بهش؟_افتخار رقصو اسم شریفتون بدونمو از این کسشعراپوزخندی زدم گفت شرط میبندم عمرا بتونی مُخش کنیگفتم من میخوام کونشو بکنمخندید و گفت با این قیافه و هیکل آره حتما میتونی رفتم سراغش بدون مقدمه گفتم هی بیا نزدیکم میخوام باهات برقصم با اون چشمای خمارش زل زد بهمو با لبخند گفت تو میخوای برقصی خودت بیا نزدیکبهش نزدیک شدمو کمرشو گرفتم تنش داغ بود چشم ازم برنمیداشت با لبخند شرورانه اش گفت سلام بلد نیستی؟ بیشتر به خودم نزدیکش کردم که سینه هاشو بهتر ببینم گفتم واسه سلام کردن نیومدم _پس واسه چی اومدی؟_اومدم کونتو فشار بدممستانه خندید که باعث شد منم لبخندی رو لبم بشینه و دستام رو باسنش قرار بگیره اون نرمالوایِ گردو دوست داشتم_برعکس تیپ و قیافت جنتلمن نیستی ولی _دوستم جنتلمن بود دوس نداشتیش _اووو رفیقا دست به یکی کردین ولی خب من دختره بدیم جنتلمنا حوصلمو سر میبرنخندیدمو گفتم بریم یه نوشیدنی بخوریم دختر بد وقتی نشستیم اومد رو پام نشست یکم تعجب کردم اما به روم نیاوردم نرمی روناش کار خودشونو کردنبا عشوه گفت خب دیگه میخواستی چیکار کنی _هیچی فقط میخواستم کونتو فشار بدم مستانه خندیدو گفت ولی نگاه همه دخترای این بار به تو یه چیزه حتی اونایی که خودشونو خانمو سر به زیر نشون میدندلشون میخواد لختشون کنیو بندازیشون رو میز بعد سنگینی تورو روی بدنشون حس کنن با دستات سینه هاشون بگیریو فشار بدیوقتی اونجوری به چشمام نگاه میکردو هی خودشو بهم میمالوند تحمل کردن سخت شده بود مخصوصا با اون حرفای سکسی گفتم حتی دخترای بد؟یه ابروشو بالا انداخت و با لبخند شرورش نوشیدنیشو سر کشیدنفس کشیدن سخت شده بود گفتم نمیخوای از رو پام بلند شی؟_تو میخوای؟ منم یه ابرومو بالا انداختم دستشو دور گردنم حلقه کرد وخودشو بالا کشید الان میخواستم اون سینه های نرمو سفیدشو فشار بدم گفت دو تا راه دارممیتونم بلند شمو رو پای دوستت بشینم و جوری لباشو بکشم تو دهنمو بخورم که همه مردای اینجا سیخ کنن اونم همون جوری که لبامو میخوره با دستش کونمو بماله منم سینه هامو بمالم به صورتشیا اینکه تو صورتمو بگیریو لبامو اسیر دندونات کنی بعد دستاتو بکبونی رو کونم و منم زبونمو از گردنت تا شونت بکشم مک بزنم و بزاری همه مردایی که الان سیخ کردن آرزو کنن که جای تو باشناره رفیقم خوب گفت این دختر واقعا شق کنندس چونشو گرفتمو شروع کردم به خوردن لباش نرمی اون لبا لای دندونام عالی بوددستام رو کونش بود اونم هی آروم بالا تنشو پایین بالا میکرد حتی عطرشم شهوتناک بود لباشو ول کردمو رفتم سراغ سینه اش اون قسمتای تپل سینه شو که از لباس بیرون بودو میخوردمو گازای ریز میگرفتمدیگه نمیتونستم تحمل کنم بلند شدمو اونم مجبور شد از رو پام پاشه دستشو گرفتم و دنبال خودم کشیدم گفتم بسه این مقدمات بریم واسه کردنتخندید امیدوارم تو کردنم مثل بقیه چیزا عالی باشیتو ماشین که نشستیم گفتم دوس داری چطوری بکنمت؟موهاشو با ناز کنار زد و گفت یه تختی میخوام که روش پر گل برگای رز قرمز ریخته باشه برقا خاموشو با نور شمع همو ببینیم آروم بدن لختمو بذاری رو تخت بعد با لبات بوسه های ریز بکاری رو تنم رو گردنم سینه ام شکمم رون پام منم ناز کنمچیزی نگفتم فقط سرمو تکون دادم که باز از ته دل خندید نکنه فک کردی جدی میگم؟ منو ببند به تخت خوشگله جوری منو بکن که اسمم یادم بره میخوام همه تن سفیدم کبود شه مثه یه پسر بد باشلبخند رضایت نشست رو لبمو گازشو گرفتم*نمیتونستم از بدن لختش چشم بردارم اول سینه های گرد و نرمش مستقیم رفتم سراغ اونا نوکشونو میمکیدم و گاز میگرفتمآه میکشید و سرمو فشار میداد خوب که سینه هاشو خوردم به حرفش عمل کردم دستاشو محکم بستم به تخت میخندیدو خودشو لوند به چپ و راست تکون میداد زود باش لباستو دربیار میخوام گرمای تنت به تنم بخورهلباسامو کندمو روش دراز کشیدم تن داغش زیرم بود آهی کشید گفت اوووووم دوس دارم زیر این سنگینیت جیغم بره هوا گلوشو گرفتمو گفتم میره گردنشو میخوردم و لبامو میکشیدم رو شونه هاش دیگه تحمل کیرم سخت شده بود پاهاشو از هم باز کردمو با فشار محکم تا ته کردمجیغ زد داغی کسش روانیم کرد تلمبه میزدم و اون با هربار بیرون اومدن آه میکشیدمیخواستم فتح کنم اون کسو جوری بکنمش که هر ثانیه و هر دقیقه کیر منو بخوادپرسیدم دوس داری بگامت؟ _آره آاه نمیخوام تموم شه_خوبهادامه داره…نوشته ونوس

Date: August 11, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *