دختر خوش اندام

0 views
0%

سلام اسمم مصطفی و ۱۹ سالمه این خاطره ی مه میخوام براتون بگم بر میگرده به ۱ ماه پیش?از خودم براتون بگم که قدم ۱۸۳ و وزنم ۷۹ کیلوعه …یه روز که میخواستم برم تمرینو داشتم آماده میشدم یهو گوشیم یه پیم اومد از تلگرام که دیدم نوشته مائده..مائده یه دختریه که کل محلمون تو کفشنو هر شب بیادش میزنن ولی من چون تمرین میرفتم نمیزدم ینی نباید میزدم خلاصه دیدم تو پیمش نوشته سلام تعجب کردم واقعا همون مائده اس؟؟ گفتم سلام بفرمایید گفت خوبی؟؟؟آها راستی از مائده بگم که به دختر قد بلند و توپول موپول که اونم ۱۸ سالش بود با اون اندامش واقعا سکسی بود خلاصه گفت خوبی منم گفتم مرسی شما خوبی؟؟ گفت حالا شدم شما ینی اینقد غریبه شدم گفتم ببخشید بجا نیاوردم گفت مائده ام گفتم خودم میدونم مائده کدوم مائده (خودم فهمیده بودم خودشه ولی بروم نمیاوردم)گفت مائده دختر همسایه ?وقتی اینو گفت یهو شق کردم گفتم اهااااااااا چطوری خوبی چخبرا گفت اینارو بیخیال خونتون کی هست وقتی اینو گفت از نیتش خبردار شده بودم اخه میدونستم دختر حشریع و چنبار داشته خود ارضایی میکرده دیده بودمش…خلاصه گفتم کسی خونمون نیست گفت میتونم بیام اونجا که یه ایموجی چشمک زدنم فرستاد گفتم در خدمتم گفت اک الان میام گفتم باشه بعد ۲ دقیقه زنگ خونمون صدا اومد رفتم باز کردم و دیدم بلهههه یه مانتو آبی تنگ که کوتاه بودو بزرور کونشو میپوشوند و یه شلوار خیلی جذب مشکی اب دهنم راه افتاده بود واقعا این دختر سکسی بود گفتم بفرما بالا که اومدو رفت رو مبل نشست منکه از نیتش کاملا باخبر شده بودم رفتم از اتاق برادرم اسپری برداشتم خلاصه رفتم پیشش نشستمو گفتم چه عجب از این یه سری به ما زدی گفت تا حالا ازم خاستی مگه؟؟گفتم بیخیال حالا که دستمو گذاشتم روی روناش که هیچ اعتراضی نکرد بعد دیگه زدم به سیم آخرو یهو پریدم و لباشو مثل وحشیا میخوردم اونم سریع همراهیم کردو مثل وحشیا داشتیم لب همو میخوردیم داشتم لباسشو در میاوردم اول دکمه مانتوشو باز کردم اونم دستشو اورد بالا که دستش خورد به اسپری و یه نیش خند زد دستشو اورد بالاو تی شرتمو در اورد منم مانتوشو در اورده بودم وقتی داشتیم این کارارو میکردیم از خوردن لب هم دست بر نمیداشتیم باورتوش نمیشه وقتی تیشرتشو در اوردم یه سینه خوشگل سفید و بزرگ که ۷۵ میشد واقعا جذاب بود زیر تی شرتشم سوتین نداشت شروع کردم سینه هاشو خوردن پنج دیقیه سینه ها و گردناشو خوردم و داشت دیوونه میشد همش قربون صدقم میرفت بعد دوباره یه لب ریز گرفتیمو رفتم سراغ شلوارشو مثل وحشیا درش اوردمو شورتشم در اوردم وایییییییییییی یه کس تپل و صورتی دیوونه کننده که اصلا مو نداشت انگار لیزر کرده بود که بوی واقعا خوبی میداد شروع کردم به خوردنش نزدیکای ۱۰ دقیقه براش خوردمو اونم هی فشار میداد سرمو میخاستم کاری کنم که اخرین سکسم نباشه باهاش خلاصه ایتقد براش خوردم که آبش پاچید بیرون و روی صورتم و دوباره سرمو فشار داد سمت کسش ولی وایستادمو گفتم دیگه نوبت منه کیرمو اوردم بیرونو اسپری زدم بهش گفتم همش مال تو خندیدو گفت مگه کسه دیگه ایم جرعت داره بهش دست بزنه کیرم کلفتو ۱۹ سانتیه گذاشت تو دهنش خیلی حرفه ای ساک میزدو موقع ساک زدن بهم نگاه میکرد ۵ دقیقه برام ساک زدو گفت بکن تو دارم میمیرم گفتم باشه بردمش روی مبلو پاهاشو گذاشتم روی شونه هام سر کونشو روغن زدمو اروم گذاشتم در کونش و گفت بکن نترس گفتم دردت میاد گفت قبلا خیار دردم اورد گفتم باشه که یهو تا آخر بردم تو و محکم جیغ کشید با دست جولوی دهنشو گرفتمو تلمبه میزدم تو کونش همینجور جیغ میکشیدو من میکردمش واییی کونش خیلی خوب و داغ بود پنج دقیقه از کون کردمش اون گفت در بیار گفتم چرا گفت بکن تو کوسم نگو که خیار اونم باز کرده بود خلاصه منم از خدا خاسته یکم رو کسش کیرمو مالوندمو اروم کردم تو وااااای تنگو داغ یع اههههه بلندی کشیدمو شروع کردم اروم اروم عقب جولو کردن عالی بود ۵ دقیقه همینجوری کردمشو بعد رو زمین دراز کشیدمو اونم اومد روم خودش تنضیم کردو گذاشت تو کسش و خودشم بالا پایین میکرد باورم نمیشد که همه داشتن ب یادش میزدن من خودشو خلاصه اومد پاینو ازم لب میگرفتو خودش بالا پایین میکرد کاملا حرفه ای یا فیلم زیاد دیده بود یا خودش زیاد انجام میداد(ب نظر من که فیلم زیاد میدی چون کسش واقعاااا تنگ بود)خلاصه چند دقیقه ای با کیرم حال کردو گفتم پا شو پاشدو حالت داگی شروع کردم گاییدنش هیچ کدوممون حرف نمیزدیم فقط داشتیم حال میکردیم کسش داغ داغ بود محشر بود تو کوسش خیلی سریع تلمبه میزدمو اونم جیغش دیگه در اومده بود که دوباره لرزیدو ارضا شد منم همینطور سریع سریع میکردمشو دیگه داشت ابم میومد ک کیرمو در اوردم و سریع گذاشتم تو کونش گفتم میخام اون تو خالی کنم گفت باشه عشقم? منم خیلی خشن گاییدمشو ابمو کامل خالی کردم تو کونش و همونجا روش دراز کشیدم و کیرم کم کم خابید او درش اوردم بعدش کنارش دراز کشیدمو اون اومد تو بغلم یه لب گرفتیمو تو بغلم خابش برد منم چن دقیقه بعد اون خابم برد ساعت ۳ خابیدیم ساعت ۶ بیدار شدیم اخه خیالم راحت بود که پدرو مادرم بودم شهرستان و نمیان داداشمم باهاشون رفته بود بعد که از خاب بیدار شدم دیدم مائده هنوز بغلم خابیده صداش زدمو بیدارش کردم بیدار شد و بهم نگا کردو دوبارع بغلم کرد گفتم پاشو بریم حموم گفت نمیام بزرو بردمش تو حموم تا خاب از سرش بپره باهم دوش گرفتیمو در حالی که داشتیم لب میگرفتیم دوباره کیرم بلند شده بود اما نه من میخاستم نه اون حالشو داشت خلاصع دوش گرفتیمو رفتیم بیرون لباساشو پوشید یبار دیگه ازم لب گرفتو خدافظی کرد تا پیش در رفت درو باز کنه دوییدم سمتشو ازش لب گرفتم و گفتم میبینمت دوباره وقتی رفت خونه پیم بازیامون شروع شدو الان با همیم و چن بار دیگه ام کردمش که بعدا براتون تعریف میکنم…نوشته مصطفی

Date: April 17, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *