دختر رویاهای من در باغ

0 views
0%

سلام دوستان خب راستش من اولین خاطره ای که میخوام بنویسم اینه من یه مرده 24 ساله هستم و امیدوارم خوشتون بیاد و ازین حرفا خب من 22 سالم بود یادمه همون موقع که 18 سالم بود تصدیقمو گرفتم و دور دور میکردم اون زمانا پراید داشتم ولی 22 سالگیم پارس داشتم بگذریم اقا ما از داره دنیا یه باغ داشتیم باس از شهر خارج میشدی و چندین باغ رو رد میکردی تا به باغ ما میرسیدی و وظیفه ابیاری دختاش با من بود خب یه دستگاه بودو یه کلید من این همه راه رو میرفتم تا کلید رو بزنم و کار راه بیوفته هر دو روز در میون کار من این بود یه روز که میخواستم برم دستشویی گرفته بود منو ولی من کجا دستشویی کجا گفتم میرم باغ هم کاره ابیاری رو راه میندازم هم دسشوییمو میرسم نصفه راهو که رفتم دیدم نه وضعیت قرمزه اقا ماشینو پارک کردم و یه باغو نشونه گرفتم و دیوارشو گرفتم و رفتم بالا یکم رفتم جلوتر کیرمو در اوردم که بشاشم خب راستش تو ماشینم از سره بیکاری و اینکه گند نزنم تو ماشین هی باهاش بازی میکردم که یه حالته نیمه شق داشت اقا همین که یکم خالی شدم دیدم یه صدایه ناز و نازکی از پشته سر میگه هوووی تو توی باغ ما چیکار میکنی منم هواسم به صدا بود و بدونه اینکه کیرمو جمع و جور کنم برگشتم دهنم وا موند اتفاقا دهنه اونم وا موند هیچی دیگخ یه باربیه پایان اعار بود یه شلوارک کوتاه که بالای زانو بود با یه تیشرت نازک که سوتینش معلوم بود سینه های خوش فرمی داشت و موهای لختی داشت که دمبه اسبی بسته بودتش من خول شده بودم اومد جلو گف میتونم بهش دست بزنم گفتم به چی؟ گف به کیرت اینو که گف به خودم اومدم تا اومدم جمع و جورش کنم و بزارمش تو شلوارم گف نه دستشو اورد نزدیک و اروم دست کشید روش دسته خیلی نرم و گرمی داشت ولی من هنوزم راضی بودم که در برم گف اینجا چیکار میکردی دیگه نگفتم داشتم میشاشیدم گفتم تو ماشین بودم دیدم یه چیزی تو شلوارم هی داره اذیتم میکنه پریدم اینجا ببینم چی بود گف پس چرا زمین خیسه؟ حرفی نزدم در همون حین که داشت کیرمو میمالید این سوالا رو پرسید خواستم دستمو ببرم سمته سینه هاش که گف ابنجا نه بریم تو ویلا گفتم مگه تنهایی گف اره میام اینجا درس بخونم اخه خیلی ساکته گفتم باشه بریم خواستم کیره شق کردمو بزارم تو شلوارم که گف نه بزار دستم باشه روش اخه خیلی بهم حال میده گفتم باشه عزیزم همین که بهش گفتم عزیزم منو گرف تو بغلشو لبمو بوسید بعد دستمو گرفت منم همون لحظه کیرمو گذاشتم تو شلوارمو دکمشو بستمو باهاش دویدم یکم که دویدیم به یه ساختمونه ویلایی رسیدیم گف اسمت چیه عشقم؟ گفتم پارسا گف واای من دیونتم گفتم خب قربونه شکلت اسمه تو چزیه گه انیتا اسممه گفتم نمیخوای بریم داخل گفت چرا رفتیم داخل اقا لامثب خونه نگو موزه بگو گفت ویلامون چطوره؟ گفتم نایسه نایسه گف کیرت نایسه عشقم بعد گف هنوز تخته پدر مامانمو ندیدی جوون میده برا من و تو گفتم بریم ببینیم رفتیم داخله اتاق عکس پدر و مادر و این انیتا انگار تک فرزند بود بعد دستمو کشید و خودشو انداخت رو تخت ماشالاه عجب فنرایه توپی هم داشت منم زود رفتم خوابیدم روش و لباشو خوردم یه دستم رو سینه هاش بود و یه دستم رو گردنش اونم فقط دستش رو کیرم بود و از رو شلوار هی فشارش میدم اقا دروغ چرا حشری،شده بودم ولی از وحشی بازی خوشم نمیومد دیدم میگه عجیجم من اونتو میخوام گفتم واسا اونم به چشم بعد اومدم پایینتر گردنشو خوردم دیدم خیلی خوشش میاد برا همین با ولح بیشتری میخوردمش بعد اونم رو سینه هاش گف ماله خودتن عشقم گفتم میدونم شیطون بعد خواست تیشرتشو در بیاره که نذاشتم گفتم وایسا بینم تز رو تیشرت سینشو مالیدم خوشش میمد بعد تیشرتشو زدم بالا دیدم وای خدای من چ سینه های سفیدی فهمیده بود که خوشم اومده گف خوشگلن؟ گفتم معلومه دیونه سوتینشم از جلو باز میشد براش باز کردم که یهو سینه هاش جلو دهنم ولو شد منم داشتم دیونه میسدم ولی جلوی خودمو داشتم نوکه سینهاشو میخوردم.اونم دوتا دستاشو گذاشته بود رو سرم و عینه یه بچه سرمو ثست میکشید فهمیدم که داره حال میکنه منم حال میکردم لبایه خوشگلی داشت برا همین تحریک میشدم لباشو بخورم ازین کارمم خیلی خوشش میومد گف بسه عشقم برو سر وقته کسم گفتم باشه پرنسس بعد رفتم پایینتر شلوارکو خیلی نرم و اروم کشیدم پایین گف وااایی دوس داری؟ ماله تو انا یه شرته صورتی پاش بود از رو شرت چوچولشو مالیدم دیدم یه اهی کشید و گف بسه دیگه من کیر میخوام گفتم باشه شرتشو کشیدم پایین باورم نشد کسش یه خال مو نداشت دهنم وا،مونده بود گف چیه دیونه کس،ندیدی تا حالا گفتم والا اینجوریشو ندیده بودم سرمو خم کردمو خوردم چوچولشو دیدم تند تند نفس نفس میزنه بعد بلند شدم رو تختو گفتم بفرما اینم همونی که میخواستی نمیدونی با چ اشتیاقی پرید سمتش و شلوارمو از پام در اورد منم کیرم یه خال مو نداش همیشه هوایه کیرمو دارم بعد دیدم گذاشت تو دهنش ودهی جلو عقب کرد با خودم گفتم نکنه جندس که انقد وارده اصن تو بگو یه بارم دندونش به کیرم نخورد بعد دوباره ولو شد رو تخت و گفت بزار توش ازین حرفش تعجب کردم گفتم پس پردت چی ؟ گف من یه بار ازدواج نا موفق کردم پردم زدس تو نگران نباشه گفتم وای چ ازین بهتر عشقم خوابیدم روش و کیرمو با سوراخش تنظیم کردم گذاشتم داخل وای تا حالا کیرمو تو کسه کسی نزاشته بودم دیدم جیغ میزنه میگه جووون خدا تو رو برام فرستاد منم از فرصت حسابی استفاده کردم و چنتا تلومبه زدم حدودا 10 تا بعد داشت ابم میومد گفتم چیکارش کنم گف بیریز داخل قرص میخورم گفتم هر چی تو بگی عشقم بعد یه تلمبه دیگه زدم.که ابم اومد و ریختم توش گف اه چقد ابت گرمه گفتم سفارشی زدم برات حالا بماند اون میون چقد جیق جیق کردو اه اه کرد بعد گف من چی؟ بعد در همون حالت انقد چوچولشو خوردم و دوتا انگشتمو کردم تو کسش که اخر مثه مار به خودش پیچید بعد رفتم بالا سرشو بوسیدمش بعد باهم رفتیم حموم کلی هم اونجا مالوندمش بعد شماره هامونو به هم دادیم و برا باره اخر یه بار دیگه بوسیدمشو رفتم سوار ماشین،شدم چقدم از بالکن برام دست تکون داد از اون روز به بعد هنوز با همیم…. پایان نوشته‌؟

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *