دانلود

دختر رو تو ماشین میکنه که اه اه دختره رو همه میشنون پورن ایرانی

0 views
0%

دختر رو تو ماشین میکنه که اه اه دختره رو همه میشنون پورن ایرانی

 

هر روز صبح كه سعيد بعد از رفتن پسرم به مدرسه با سر كلفت ونرم كير گنده اش كوس وكون من را نوازش ميكند تابعد از ظهر كه از سركار برگردد داخل كوس وكونم خصوصا كونم ميخاره وآب مي اندازه بعضي وقتها آنقدر ديوونه ميشم كه تا شب چند بار بهش زنگ ميزنم واز اوضاع كوس وكونم برايش تعريف ميكنم واون هم قربون وصدقه ام ميره واز دور ميبوسم .
امروز صبح هم پس از رفتن پسرم به مدرسه سعيد اون كير مانند گرزش را اول در دهانم گذاشت وپس از اينكه حسابي بلند وكلفت شد وبا آب دهان من خيس شد دم دركوسم گذاشت وحدود نيم ساعت به اصطلاح خودمون در مالي كرد واز همان جا يه سري هم به در پيتزا فروشي زد اين اصطلاحي است كه ما براي كون گذاشتيم وقتي سر كيركلفت وليزش را دم در كونم گذاشت يه حالي شدم وپس از چند دفعه درمالي خودش را جمع

كرد ورفت ومرا در خماري گذاشت .
حالا ازصبح توي كونم به شدت ميخاره ودنبال يه چيزي ميگرده كه داخلش بشه واون رو خوب بخارونه

منم دنبال هر چيزي ميگشتم كه حالت سركير را داشته باشه

 

از دسته برس گرفته تا سرگوشت كوب وخلاصه هرچيزي كه شبيه سركير باشد البته اين را هم بگم كه من تاكنون خودم چيزي داخل كونم نكردم اما يك بار سعيد يه هات داگ بلند وكلفت خريده بود كه اون رو داخل كونم كرد وكيرش را داخل كوسم گذاشت ومن را باصطلاح از دوطرف كرد .
خيلي بهم حال دادولي وقتي سعيد از من پرسيد كه مزه اش چطور بود براي اينكه پررو نشه ودوباره اين كارو با من نكنه گفتم هي بد نبود يعني نه تاييد كردم ونه تكذيب البته براي شما ميگم كه خيلي خوش گذشت وحال دادوانگار كه دو نفر دارند ميكنند واز خدامه كه دوباره سعيد من را دو طرفه بكنه هرچند سعيد از آخ واوخ ,

من در وسط سكس فهميد من خيلي حا ل كردم .

بگذريم در فكر استفاده از وسايلي ليزي براي خاروندن كونم بودم كه مادرم زنگ زد وگفت امروز همه خونه خاله ات هستيم اگر ميخواهي بيا ومن هم قبول كردم چون ما هروقت با دختر خاله هام دور هم جمع ميشويم از سكس وكون وكير زياد صحبت ميكنيم و من خيلي خوشم مياد . تو خونه خالم اونقدر از كون وكوس حرف زديم كه خارش كونم بيشتر شد وبا خودم گفتم وقتي سعيد اومد خونه براي سوپرايز بهش ميگم امشب يه كون خوشگل ميدم بخوري چون ميدونم اون عاشق كون منه .
غروب وقتي سعيد از سركار برگشت بعد ازسلام ودادن يه بوس آبدار وجانانه بهش تا اومدم بگم يه سوپرايز برايت دارم اون اين جمله را به من گفت .ازش پرسيدم سوپرايز توچيه چون منم برات دارم . اون يواش طوري كه پسرم متوجه نشه در گوشم گفت امشب ميخوام با يك پوزيشن جديد كيرم را تا خايه توكونت بذارم . تا اين حرف را گفت ا

حساس كردم يك سطل آب داغ از كوسم به درون شورتم سرازير شد وشورتم را خيس كرد چون اون خواسته دلم را برزبان آور

د بود.سريع رفتم تواتاق خواب وبه بهانه اي صدايش كردم وقتي اومد تو ش

ورت خيسم را دادم بهش وازاونجايي كه او عا شق آب داغ كوس من است بلافاصله شورتم را گرفت وپس از بوييدن وبوسيدن آن يك ليس جانانه به آب روي اون زد وهمه اش را قورت دادوپرسيد لاله جون چه خبره چرا كوست اينقدر خيسه ؟
گفتم ازمن مي پرسي بايد از خودت بپرسي گفت چرا؟ گفتم ازصبح كه از جلو وعقب مرا درمالي كردي وكاررا نيمه تمام گذاشتي همين جور كوس وكونم ميخاره وآب مي اندازه وضمنا دل به دل راه داره گفت چرا ؟ گفتم چون سوپرايز من هم دادن يه كون داغ به كيركلفت تو بود .
باگفتن اين حرف برق عشق وهوس را در چشمان سعيد ديدم بلافاصله من را بغل كرد وپس از يك بوس به لبهام انگشتش را در لاي پايم برد وداخل كوس

م كرد وپس از خيس شدن دم در كونم گذاشت و فشاردادتووگفت پس امشب ك

ون افتاديم وخنده اي كرد ورفت .

تا آخر شب حتي سر شام هروقت به جلوي شلوار سعيد نگاه ميكردم برآمده بود ودرچند نوبت تلاش ميكرد كه پسرم برآمدگي شلوارش را نبيند.ازاين صحنه هم خوشحال بودم وهم ناراحت خوشحال از اينجهت كه امشب كير كلفت وسفت سعيد كونم را پاره ميكند وخارش كونم را ازبين ميبرد وناراحت براي سعيد كوچولو كه در داخل شورت محبوس شده وهركاري ميكند كه خارج شود نمي تواند چون زمان آن نرسيده است.

8

0

Date: January 20, 2020

One thought on “دختر رو تو ماشین میکنه که اه اه دختره رو همه میشنون پورن ایرانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *