دختر صیغه ای

0 views
0%

به نام خالقاین برای بار چندمی بود که میومد پیشم مثل همیشه رو مبل نشست و یه شربت براش حاضر کردم آوردم. کنارش نشستم گفتم خیلی گرمه نه؟- آره زودتر صیغه رو بخون خسته شدم. میخوام این چادر و روسری در بیارم.- چادرتو درآر بده من تا من آویزون کنم بگومهریت چی باشه و تا کی صیغه باشیم.درحالی که چادرو در میاورد و بهم می داد گفت تا آخر شب.- خب مهریه؟- نمی دونم اون قبلیارم هنو ندادی.- جز اون عروسک پنجاه تومنی که خودت گفتی نخرم فعلا کدومو ندادم دیگه؟- آره دیگه زود مهرم و میدی طلاقم میدی دوسم نداری دیگه.- بسه لوس نشو مهریه بگو.- 100 تومن خوبه؟- باشه قبولهشروع کردم خوندن صیغه متعت موکلتی ….بنت ….لنفسی … ابن … قبلتدست انداختم گردنشو یه بوس از لپش کردم. نگام کردو بهم خندید. بهش گفتم تا من لیوان شربتو می برم مانتو شلوارتو دربیار تو خونه ای هارو در نیاری اونا مال خودمن.رفتم لیوانو گذاشتم تو ظرفشویی وقتی برگشتم دیدم یه تاپ قرمز زیر مانتوش پوشیده بود که اون سینه های خوشگلش تو اون تاپ تنگ بهم چسبیده بودن نگام وسط خط سینش قفل شده بود. شلوارشو در نیاورده بود یه شلوار جین تنگ که کون خوش فرمش از توش زده بود بیرون رفتم جلو بغلش کردم نذاشتم بشینه رو مبل لبم گذاشتم رو لباش و خوردمش طعم لباش از هر شرابی بدتر بود و مستم میکرد همینطور که لباشو می خوردم دستامو رو لمبرای کون خوشگلش گذاشتم م میمالیدم گاهی بالاتر و پهلو و کمرش و می مالیدم. کم کم از لبش اومدم به سمت گوشش پایان مسیر رو لبم و از تنش جدا نکردم. وقتی رسیدم به لاله گوشش ارم با لبم گرفتمش آروم سرمو آوردم پایین و یه بوس رو گردنش زدم کمی گردنشو لیسیدم و یه دستمو از پشت آوردم جلو از دم کسش انگشتامو حرکت دادم تا لای سینش و بعد یکی از اون سینه های خوش فرمو تو دستم گرفتم. همینطور که تو بغل هم بودیم و داشتم سینه و کونشو می مالیدم و لب و گردن و گوشش و می خوردم به سمت اتاق و تخت خواب حرکت کردیم اصلا نفهمیدم کی یا چه جوری به تخت رسیدیم.هلش دادم رو تخت اونم دست انداخت و منو کشید رو خودش دستمو آروم بردم زیر تاپش و یکی از سینهاشو گرفتم تو دستم با دست دیگم داشتم لباشو و لپشو نوازش می کردم با شهوت پایان تو چشام زل زده بود و آه از ته دل می کشید. تاپشو دادم بالا سینه های قشنگشو زیر اون سوتین خوشگل میدیدم داشتم دیونه می شدم. یه بوس رو سینه سمت چپش اون قسمتی که از زیر سوتین پیدا بود و یه بوس رو سمت راستی دقیقا همون قسمت بعدم یه لیس وسط خط سینش. با زبونم اون قسمتی از سینش که پیدا بودو لیس می زدم اونم فقط آه می کشید و لذت میبرد. دستم گذاشتم روکسش و از رو شلوار میمالیدم آروم آروم با بوس کردن به سمت شلوارش نزدیک شدم سرم که به کسش رسید از رو شلوار یه بوسش کردم اونم با یه آه بلند جوابمو داد.- جووونم.دست انداختم دکمه شلوارشو باز کردمو از پاش درش آوردم چی میدیدم یه شرت خوشکل که با کرستش ست بود پوشیده بود اولین بوسه رو از رو شرت رو کسش گذاشتم و بعد لای پاهاشو تا شصت پاش بوسیدم و شصت پاشو کامل کردم تو دهنمو مک زدم. گفت وووووی. به خودش می پیچید. دیونه شده بود منم از دیونه شدنش خیلی لذت می بردم. دستمو گذاشتم رو کسش و سرمو بردم بالا و گفتم اون پایین مشغول بودم این دوتا خوشگلارو یادم رفت. چندتا بوس رو سینش زدمو با اونیکی دستم یکی از اون خوشگل مامانیارو از تو اون سوتین ناز درآوردم نوکشو فوری گذاشتم دهنم زبونمو دورش می چرخوندمو گاهی زبونمو بالا پایین میکردم از لذت و آه کشیدنای شهوتیش خیلی حال می کردم. کامل کرستشو باز کردم و برگشتم سر همون سینه ای که داشتم می خوردم. با شهوت پایان می گفت اینیکی اینیکی.من انگار نمیشنوم به کارم ادامه دادم که با دستش سرمو گرفت و برد رو اون یکی سینه منم یه لیس رو نوکش زدمو برگشتم سر قبلی یه لیس زدمو دوباره قبل از اینکه دستش به سرم برسه بر گشتم رو اون یکی و یه زبون دور نوکش چرخوندم و دوباره اومدم اینور و یه لیس رو نوکش زدمو برگشتم سر همونی که خانوم می خواستو شروع کردم خوردن* با یه دستم اون یکی سینه رو میمیالیدم و با یه دستم کسشو. آه و ناله هاش خیلی بهم حال می داد چون می دونستم داره لذت میبره.با بوسدین رفتم پایین و شرتشو آروم به دندون گرفتم و با یکم همکاری خودش از پاش در آوردم. برگشتم بالا یه بوس رو لبش بوس بعدی رو یکی از اون سینه های خوشگل و بعد سرمو کردم لای پاش، کسش رو با دست باز کردم و یه لیسش زدم آه از نهادش بلند شد من که کلی حال کرده بودم شروع کردم لیسیدن زبونمو توش می کردم بالا پایین می کردم و چوچولشو زبون می زدم خیس خیس شده بودم اما اهمیت نمی دادم چون از آه ناله هاش حالم حسابی بد شده بود. کم کم به خودش می پیچید و آه ناله اش شدیدتر شد حس کردم نزدیکه ارگاسمه واسه همین بیشتر و تندتر زبون می چرخوندم تو کسش یه دستمم بردم بالا و نوک سینشو تو دستم گرفتم با اون یکی دستم همزمان هم کونشو میمالیدم هم سعی می کردم جلوی تکوناشو بگیرم . واقعا به خودش می پیچید دیگه کنترل نداشت دست کرده بود تو موهام فشارم میداد به کسش موهامو چنگ می زد بعد تکونا خوابید و با رضایت پایان گفت شدم یه لحظه ولم کن.جووون ارضا شدنت خیلی بهم حال میده.کنارش دراز کشیدمو لباشو با انگشت نوازش می کردم انگشتامو گرفت دهنش مک میزد وای بدجوری دیونه شدم انگار نوبت من بود بدجور به خودم می پیچیدم دکمه های پیرهنمو باز کرد یه بوس رو نوک سینم زد و یه بوس رو اون یکی کاملا رو فضا بودم یکم سینمو میک زد وای داشتم می مردم اما صدام درنمیومد فقط به خودم می پیچیدم رفت پایین شلوارو شرتمو باهم کشید پایین کیرم سیخ سیخ بیرون پرید سرشو یه بوس کرد وای فضا بودم بعد آروم گذاشت دهنش شروع کرد ساک زدن نفس نفس می زدم و آرووم می گفتم جووون.رفت سراغ تخمام بوسشون کرد و لیسشون زد با لیس کل کیرمو اومد بالا خیلی حال میداد. بهش گفتم کستو بده رو صورتم.چرخیدو 69 شدیم کیرمو می خورد منم تو کسش زبون می زدم انگشتمو با آب کسش خیس کردم و آروم تو کونش فروکردم. و با دست دیگه ام نوک سینشو گرفتمو آروم میچرخوندم. گاهی که تحملش تموم می شد کیرمو از دهنش بیرون میاورد انگار از حشر زیاد نمیتونست به ساک زدن ادامه بده. آروم کاندوم که تو کیفش بود درآورد و کشید رو کیرم.گفتم طاق واز دراز بکش که دیگه میخوام بکنمت.- جووون بکن تو کسم که دارم میمیرم.دراز کشید سر کیرمو گذاشتم رو کسش یکم دادم لاش که با آبش تر بشه یکم لای کسش بازی دادم تا کیرم کمی خیس شد. تنظیمش کردم و کلاهک کیرمو دادم تو چه داغ بود خیسیشو حتی با کاندومم میشد حس کرد. سینهاشو تو دستام گرفتم یکم فشار دادم و گردنشو میبوسیدم. کم کم شروع کردم عقب جلو کردن صدای هردوتامون در اومده بود با یه دستم با سوراخ کونش ور میرفتم و با دست دیگه سینشو می مالیدم گاهی لب می گرفتیم گاهی نوک سینهاشو می خوردم گاهی لای سینشو لیس می زدم گاهیم گردن و لاله گوشش و لیس می زدم کم کم صداهامون بالا رفت اون داشت به خودش می پیچید منم ریتمو تندتر کردم پشتمو چنگ مینداخت گاهی موهامو گاهی کمرمو میگرفتو به خودش فشار میداد گفت دارم میشم جوون بکن دارم میشم.دست انداختم چوچولشو مالیدن سرو صداش شدیدتر شد منم دیگه داشت آبم میومد.- بکن تندتر تندترحرفاش جیغاش داشت دیوونم میکرد چیزی نمونده بود آبم بیاد که حس کردم عضلاتش منقبض شد تو کسش خیس خیس بود با شنیدن جیغاش پایان آبمو خالی کردم. اونم گفت شدملبمو رو لبش گذاشتم و سفت بغلش کردم و گفتم ممنون خیلی بهم چسبید- خواهش میکنم منم ممنونم واقعا حال دادیه مدتی همو بغل کردیمو بعد همونجوری خوابیدیم. وقتی از خواب بیدار شدیم لباساشو پوشیدو خداحافظی کردیم و رفت منم رفتم حمام غسل کنم. چند روز بعد 100 تومن و به حسابش کارت به کارت کردم.• تو یه مجله سالمتی انگلیسی خوندم این تکنیکو البته واسه دوستایی که میخوان اجراش کنن باید بگم خانمها خیلی باهم فرق دارن بعضیاشون با این کار مثل اینکه پنچر بشن دیگه لذت آنچنانی از سکس نمی برن بهتر کمی طرفتونو بشناسین تو سکس بعد اینو اجرا کنین. و چیز جالبی که تو اون مجله نوشته بود این که گاهی مردا به یه سینه به قدری توجه نشون میدن که اصلا فراموش میکنن سینه دیگه ای هم هست خانوما دوست دارن با هر دوسینه به طور مساوی بازی شه البته اینم بستگی به خانومش داره بعضیا رو یه سمت حساس ترن. خانما لطف کنید به پارتنرتون اطلاع بدید از چی بیشتر لذت میبرید و آقایون خجالت نکشید و بپرسید از پارتنرتون چون بلد نیستید ولتون نمی کنه اما اگه لذت کافی نبره امکانش زیاده ولتون کنه.دوستان خداحافظ اولین و آخرین فعالیتم اینجا بود. از زندگی لذت ببرید اولین لذت دنیا سکس. از راه حلالش فوقالعاده اس.اینم هدیه من به بچه های سایت داستان سکسی خدا حافظ دوستان دیگه منو اینجا نخواهید دید با آرزوی بهترینا براتون.نوشته‌ luie

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *