دختر مستأجرمون

0 views
0%

ا سلام خدمت بچهای سایت داستان سکسی ، من کلا یه خاطره دارم اونم زیاد طولانی نیست مربوط به سکس با دختر مستاجرمون میشه ، اسم من میلاد،الان22سالمه ، ما یه ساختمون دوطبقه داریم که طبقه پایین خودمون میشینیم و طبقه بالا رو هر سال به یه خانواده اجاره میدیم ، من پسر اهل حالی هستم ، راستشو بخوای سکس با دخترای پرو رو خیلی دوست دارم ، حدود دوسال پیش یه خانواده کم جمعیت یه زنو شوهر با دختر 17سالشون و پسر 6سالشون اومدم مستاجر ماشدن ، راستشو بخوای من همون اول که دختررو دیدم رفتم تو فاز سکس باهاش چون از اون دخترای پرو و سکسی بود با اینکه سنی نداشت و یه باسن تراشیده و بدون عیب داشت با دوتا سینه تازه رسیده و به قول خودش فشنگی ، من از اون روزی که دیدمش رفته بودم تو فکر خوردن سینهاش ، بگذریم ، چندروزی از اومدنشون نگذشته بود که یه روز ظهر دىدم خانم از بیرون داره میاد به سمت خونمون ، منم جلوى درنشسته بودم که یکدفعة دیدم ىه مرده هم چندمتر پشتسرش داره میاد، تا اون لحظه باور نداشتم که دوستپسرس همچین تیپ ضایه و اجق وجقی داشته باشه، خلاصه بعداز اینکه با اون نگاه معنی دارش اومد از کنارم رد شد و رفت تو منم سریع پشتسرش رفتم داخل تا ببینم اهلش هست یا نه ، بعداز اینکه درو بستم ، با صدای اروم وقتی داشت از پلها بالا میرفت پرسیدم میتونم اسمتو بپرسم. ، وقتى سرشو چرخوند بطرف من دیدم لباش خندونه ، بعدش با اون خنده شهوتیش بهم گفت پریسا ، ، منم دیدم بهترىن فرصته نباید از دستش بدم ، سر صحبتو باز کردم وسرتونو درد نیارم بعداز چندقیقه شمارشو گرفتم ، خلاصه از همون شب با چندتا. اس رومانتیک شروع کردم اونم میفرستاد ىه چنروزی گذشت واسه امتحان کردنش ازش پرسیدم با اس حفن چطوری گفت بفرست من یدونه واسش فرستادم. دیدم اونم فرستاد ، خلاصه اونروزو فقط اس خفن بوم دادیم ، شبش که رسید رفتم تو فاز لبو بغل باهاش که ديدم پایس،بهش گفتم هر موقع خونمون خالى شد خبرت مىکنم بیاى پیشم ، دختر باحال و پایه بود،بلخره بعداز چندروز که خونمن خالی شد بهش گفتم با هر بهونه ای شده خانوادشو بفرسته بىرون و خودش نره ، دمش گرم شب حدود ساعت هشت بود که بهم گفت خانوادرو فرستادم شب نشینی خانواده منم که واسه چندروزى رفته بودم شهرستان و من تنها بودم ، حدود ساعت 9 که از رفتن خانوادش مطمئن شدیم بهش گفتم بیا پایین ، بعداز چندقیقه صدای در که اومد ضربان قلبم تندتر شده بود ، درو روش باز کردم ، کمى ارایش کرده بود و با یه دامن تنگو کوتاه جلوم ظاهر شد ، واقعا استیل نازى داست ، حالت چهرش شهوتىم میکرد، از جلوى در اومد رفت نشست گوشه ، منم حسابی شهوتى شده بودم و فقط به گردن سفید و خط سینهاش کة از دور مثل چاقو دل ادمو پاره میکرد نگاه میکردم ،بهش گفتم خجالث نکش راحت باش ،بعدش ماهواره رو روشن کردم و زدم ىکی از شبکهاىى که توش فیلم صحنه دار داره ، دیدم با ذوق داره داره نگاه میکنه ، رفتم نزدیکش نشستم ، چندلحظه بعد دستشو گرفتم تم دستم نرمو گرم بود. کیرم زىر شلوارم به ورجه وورجه افتاده بود.خلاصه بهش فهموندم که میخوام لبگىرم ازش یدفعه با اون نگاه کیر راستکنش صورتشو چرخوند ترفم ، من شروع کردم به خوردن لباش ، رژ زىاد زده بود و من بروى خودم نیاوردم و مشغول خوردن بودم اروم اروم دستمو از رو لباسش بردم داخل و یکمی سیینهاشو که مثل تنور داغ بود مالش دادم ، بعدش که دیدم عین خیالش نىست سینهاشو اوردم بیرون و با زبونم نک سینهاشو که سفت بودو خوردم چشاشو بسته بود و زبونشو اورده بود بیرون با زبونم زبونشو لیس میزدم ، نوک کیرم داشت میسوخت ، بعد خوابیدم رو زمین اونم خودشو انداخت روم ، از زیر شلوار کیر سیخ شدمو که به کس نرمش میخورد حس میکردم ، داغ داغ شده بودیم دستم رو کونش بود و داشتم از رو شلوار فشار میدادم ، ولی حیف که پردة داست وگرنه انقدر فشار میدادم تا شلواررش پاره بشه و کیرم با. فشار مثل یه افعی بره تو کسش ، خلاصه همون حالت که تو بغلم بود با کمک خودش شلوارشو دراوردم و بهش گفتم برگرد ، از ظاهر کسو کونش معلوم بود که زیاد دست نخورده ، یه کون صافو نرم ، کیرمو کمی خىس کردم بعدش اروم اروم کردم تو کونش ، خیلی سکسی بود ، اولش یکمى صداى اه اوخش بلند بود مجبور شدم اروم تر بکنمش ، خیلی تنگ بود کیرم بزور میرفتو میومد با اینکه جیس بود ، از پشت میکردمشو با دستامم نوک سینهاشو گرفته بودم خلاصه چندقىقه اى حسابى کردمش تا اینکه کیرم داغ شده بود و داشت ابم میومد ، تو عمرم انقدر حال نکرده بودم ، لامصب واسه سکس ساخته شده بود . داشتم عقب جلو میکردم که یواش یواش ابم داشت میومد که از لذت داشت کة نتونستم کیرمو دربیارم و همونجورى که ابم داشت میومد کیرم تو کونش بود و داشتم با فشار میکردمش ، اخرش قطرهاى ابم از کون سفیدش بسمت کسش سرازیر شد و من با دستمال کاغذی پاکش میکردم .. اون شبو هیچوقت از یادم نمیره . نوشته میلاد

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *