دستمالی

0 views
0%

سلام من سامانم الآن بیست سالمه وبعضی اوقات میام تو این سایتخاطره برمیگرده به دوم دبیرستان. یه رفیقی داشتم که اسمش پارسا بود.یه مدت مثل یه همکلاسی معمولی با هم بودیم و راه خونمون تا مدرسه یکی بودباهم میرفتیم و با هم هم بر میگشتیماون موقع ها من تازه به سن بلوغ رسیده بودم و خیلی تو فاز کس و کون نبودمتا اینکه تو راه مدرسه پارسا شروع کرد که به قول معروف آک منو باز کنههمش هم از دختر میگفتمنم حشری میشدم و همینطور تو کف میموندمتا اون موقع هم با هیچ دختری نه دوست بودم نه رابطه داشتم الآن هم که دانشگاهم همینطورخلاصه گذشت یه دو ماهی رابطه و دوستی من و پارسا بیشتر شد و اون زیاد میومد در خونه ی ماالبته خیلی کسخل بود و ترسواصلا هیچ بارش نبود نه قیافه ی درستی داشت نه استیل و هیکل سافیبه قول معروف کیری کیری بودمنم خیلی خوشگل نبودم طوری هم نبودم که بگم دختر کش و این صحبتایه پسر معمولییه مدت که گذشت آقا پارسا از کیرش خیلی تعریف میکردمثلا میگفت من کیرم کی شق میشه کی میخوابه چند سانته چه شکلیه و از این کسشعر هامنم اوایل خیلی توجه نمیکردم ولی بعد مدتی که حرفامون سکسی میشد و از دخترا حرف میزدیم پارسا دست میزد به کیرش و میگفت شق شدهمنم کمکم از فاز دخترا داشتم میومدم بیرون و فقط تو فکر پسرا بودمیه روز که پارسا اومد خونمون بردمش تو اتاق نشستیم پا کامپیوتر دوباره بحث کیرشو کشید وسط و شروع کرد گفتن منم کیرم شق شده بودچون دوست داشتم کیرشو ببینم بمالونمش و از این کارا…یدفعه نگاه کردم به خشتکش بهش گفتم خوابه؟با یه حالت خاصی گفت نه نیم خوابهمنم گفتم بزار بهش دست بزنم گفت نهمن گفتم باشه دستتو بده با دست خودت بهش دست میزنمدستش رو گرفتم و گزاشتم رو کیرش خندید و کیرش رو مالوندیه ده دقیقه بعد گفت میخوام برم بلن شد که بره من حشرم بالا بود و عقلم هم دست خودم نبوداومد که بره پشت به من بود با دو دست از پشت سر کیرش و تخمش رو از رو شلوار گرفتم و یه پنج دقیقه ای از رو شلوار لی تنگش مالوندمشمثل گچ سفید شده بوداومد که بره کیر من رو گرفت که شق شده بود یکم مالوندش گفت از مال من کوچیکترهگفتم مال من و تو نداره کیر تو مال منهدیگه هرموقع میدیدمش کیرش رو از رو شلوار میگرفتم و میمالوندماونم فقط میخندیددوم دبیرستان بودیم و رفتیم اردوی دفاعی تو پایان اردو جفتم نشسته بود و کیرش دست منلا مصب تا کل اردو یه بار بیشتر شق نشد ولی مال من تو کل اردو شق بود و حتی کافور هم که تو غذامون ریخته بودن کار ساز نبود و دوبار خودمو خیس کردمشب موقع خواب خاموشی دادن و از رزم شب خبری نبوداومد پیشم و دوباره شروع کردم دست زد به کیرم گفت خوبه من با کیر شق تو حال میکنم ولی تو نمیتونی چون مال من شق نیستکسکش انقدر با کیرم ور رفت که آبم اومدبعدا فهمیدم اونم مثل من عاشق کیر شده بودالبته پایان اینکارا از رو شلوار بودوقتی همه خوابیدن کیرم دوباره راست کرد رفتم طرفش بیدار بود دست زدم به کیرش خواب بود ولی داغچون همیشه شلوار لی تنش بود و خیلی هم شلوار کلفتی پاش بود کیرش رو نمیتونستم صاف لمس کنمولی ایندفعه شلوار نظامی و راحت و نازک بود که رگهای کیر رو انداخته بود بیرونخلاصه یکم باهاش ور رفتم که مسوول خوابگاه دیدم که بیدارم گفت برو بخوابرفتم خوابیدم که دو باره تو خواب آبم اومدگذشت یه مدت بعد من یه سایت سکسی خارجی پیدا کردم که فیلتر نبودبا پارسا قرار گزاشتم بریم کافی نت رفتیم کافی نت محل و سایت رو باز کردیمکیرش شق شده بود من تا فهمیدم کیرش رو گرفتم و انقدر مالوندم که گفت نکن داره آبم میاداز کافی نت اومدیم بیرون سر راه خونه بردمش تو یه باریکه یه خلوت چسبوندمش به دیوار گفتم یا کیرتو بده بخورم یا میزنمتاونم ترسیده بود چون من کشتی گیر بودم و زورم هم زیاد بودگفت نه یه روز میام خونتون اونجا لخت میشیم با هم حال میکنیمگفتم من حالیم نیست منو عاشق کیرت کردی باید بخورمشگفت اگه دوستش داری پس بهم کون بدهمن به غیرتم بر خورد گفتم اگه بکشیم هم کون نمیدم فقط میخوام کیر تورو فقط هم تو رو بخورمیدفعه یادم اومد آقام اینا رفتن خرید و خونه خالیهگفتم بریم الآن خونه خالیهرفتم تو تو حیاط جلوش زانو زدم گفتم درش بیارگفت نه تو حیاط نهمثل سگ ترسیده بودبردمش تو اتاقم گفتمش درش بیار گفت نه اول تومن هم که حشری شده بودم کیرم رو در اوردم نگاش کرد گفت چقدر سیاههتعجب کردم چون خیلی سیاه نبودماون درش اورد تا دیدمش شل شدم زانو زدم جلوشیه کیر سفید تپل کلفتچشمام داشت از حدقه در می اومد کردمش تو دهنمکیرش مثل کوره داغ بود یه ده دقیقه ای خوردمش که ابم اومد و آبم اونم امد که سریع تو سطل آشغال خالیش کردیمدیگه حالم ازش به هم خوردنگاش کردم رو تخت دراز شده بودحالا میخواستم بزنمشفهمیده بودم چه گهی خوردمرو تخت دراز شده بود و هی مثل این جنده لاشی ها میگفتچقدر حال داد دفعه ی بعد میکنمش تو کونتاین رو که گفت زدم تو سینش مثل خر داد زد گفت چتهمگه کیر من رو دوست نداری؟گفتم کیرم تو خودت و کیرتو شروع کردم زدنشانقدر زدمش که گریش گرفت و ابروش هم زخمی شدبا در بچه کونی از خونه پرتش کردم بیرونپنج دقیقه بعد خانواده اومدنشام خوردم دوش گرفتم خوابیدم دیدم اس ام اس داد برات دارم پدرت رو در میارمگفتم تونه کسخل مثلا چه غلطی میکنی؟گفت صداتو ضبط کردممثل خر شاشیدم به خودیگه یه مدت کاری به کارش نداشتم که فهمیدم میخواد یه غلطایی بکنه تو راه مدرسه تو یکی از باریکه ها گیرش اوردم و تا میخورد زدمشگوشیش باهاش بود همینطور که رو زمین بود و آخ و اوخ میکرد گوشیش رو پرت کردم به صورتش گفتم صدایی رو که ضبط کردی پخش کنگوشی رو گرفت و پخشش کردصدا رو شنیدم یاد اون شب افتادمپارسا عاشقتم کیرت مال منه…بخور بخور…صدای چلپ چبوپ ساک زدن و آه و ناله های پارسا میومدسریع از تو گوشیش پاکش کردم رمش رو در اوردم و گوشیش رو انداختم تو جوبرم رو هم شکوندمپارسا گفتباشه گه خوردم فقط منو نزن کاری به کارم نداشته باشمثل خر ترسیده بود من گریم گرفته بوداز دنیا بدم میومد سرش داد زدم فحشش دادم رفتمدیگه از اون به بعد تا یه سال بعدش تو محل ندیدمشدیگه ازم میترسیدمنم تو مدرسه هی بهش چشم غره میرفتمکه سال سوم دبیرستان اومد و تو کلاس بندی جدید رفت یه کلاس دیگهمنم دیگه سربراه شدم درسم رو خوندم و معدلم ارتقا پیدا کردالآن هم تو دانشگاه دولتی شهرمون دارم درس میخونم و ایشالله بعد دانشگاه میرم به جای پدرم تو اداره ی پستمیخوام بگم که گی اصلا چیز خوبی نیست و تو همه ی دنیا چهره ی خوبی ندارهبه امید اینکه همه ی همجنسگرا ها کار کثیفشون رو ول کنن…نوشته سامان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *