دعواهای سکس ما

0 views
0%

سلام اولین باره که میخوام یکی از خاطرات سکسم رو بنویسم اگه بد بود به خوبی خودتون ببخشید منو دوست دخترم یه جورایی میشه گفت با هم زندگی میکنیم آخه اونم مثه من مجردی زندگی میکنه. ولی بیشتر وقتا پیش من میمونه از وقتی که هم خونه ایش ازش جدا شد.مهسا با سکسی بودن خودش منو روانیه خودش کرده . طوری که دعوا هامونم با سکس تموم میشه یه روز با مهسا دعوامون شده بود . شب اومدم خونه دیدم میخواد بخوابه. خیلی قیافه میگرفت برام اعصابمو خورد کرده بود بش گفتم پاشو برو خونه ی خودت نیش خند زد گفت هه فک کردی تو برو بیرون آشغالا هم با خودت ببر بیرون منو بگی دلم میخواست بکشمش وقتی دید واقعا میخوام برم یه هو خیلی سکسی گفت آرااااد ؟؟؟ اگه میخوای بمون گفتم باشه پتو برداشتم برم رو کاناپه بخوابم . بش گفتم اگه ترسیدی بیا پیشم ( آخه مهسا خیلی ترسو تشریف داره) . همون موقع گفت میشه رو مبلِ تو اتاق بخوابی من میترسم گفتم باشه . اومدم که بخوابم . دیدم گفت میای بند سوتینمو باز کنی ؟؟؟ چشایه خمارشو که نگا کردم کیرم داغ کرد …گفتم چشتم عشقم … اومدم انگشتامو کشیدم به کمرشو بند سوتینشو باز کردم … آروم دستامو بردم رو سینه هاش … یه آآآآه کوتاهی کشید که حس حردم الان آبم میاد لبامو گذاشتم پشت گردنش شروع کردم به زبون زدن .. دیدم نفس داره میزنه و میگه عوضی ولم کن … کثافت من بات قهرم . ولم کن .. اوف این حرفاش بدتر حشریم میکرد .. نوکه سینه هاشو میمالیدمو گردنشو مک میزدم … آروم خوابوندمش . خوابیدم روش …. لباشو شرو کردم به خورده … که دیدم داره دست میکشه رو کمرم .. رفتم تو گوشش نفس زدم دیدم حشرش باز چسبیده به سقف .. همون مووقعه منو خوابوند رو زانو ایستاد با ائن چشا خمارش نگام میکرد و زبونشو رو لباش میکشید و آروم دست میکشید رو شورتش …. آروم شورتشو در آورد و چوچولشو جلوم میمالید … اوف تا ته شق کرده بودم ….که دست گذاشت از رو شورتم رو کیرم … کیرمو میمالید و آه میکشید و میگفت جووووووووون این فقط مال خودمه ….. اووووخ …کیرمو از کناره شورتم آورد بیرون . سرشو میمالید داشتم میترکیدم …شرتمو در آورد نگام کرد گفت بخورمش گفتم آره تا ته مثه همیشه بخورش …. کیرمو گذاشت تو دهنش و زبونشو توری میزد به سر کیرم که مویرگا سرم داشت میترکید .. حال دنیا مال من بود … کیرمو مک میزدو از اونجایی که من به تخمام خیلی حساسم . تخامامم با دست میمالیدو کیرمو میخورد … کیرمو از دهنش آورد بیرون .. چسبوند کیرمو به شکمم از تخمام لیس میزد تا زیر کرمو که میرسید به پشت سر کیرم … عشق میکنم با این کاراش …دیگه نوبت من بود .. خوابوندمش . قبل اینکه کس خوشگلشو بگاییم دست گذاشت رو کسش و خیسی کسشو گرفتو گذاشت رو تخمامو مالیدش که تخمام خیس شده بود …مثه دیوونه ها افتادم روش و چوچولشو مک میزدم و لیس میزدم و سینه هاشو میمالیدم .. از پایین کشس میخوردم زبونمو تو سوراخش میچرخوندم و میومدم تا چوچولش که صدای آه و اوووهش بیشتر دیوونم میکرد …. سرمو گرفت رو کسش فشار میداد میگفت بخورش همش ماله توا . همشو بخور عوضی .. پارم کن .. که یه هو سرمو بلند کرد کیرمو گرفت سر کیرمو مالید و انگشت کرد به چوچولش یه هو سر کیرمو گذاشت رو سوراخشو گفت اینجا رو میبینی باید بره اینجا .. میخوام کیرت پارم کنه … اوووف آراد خیلی کیرتو میخوام کلفته حال میکنم باش … وحشی شدمو کیرمو فروو کردم تو کسش که صدای جیغش داغووون ترم کرد … خوابیدم روش سینه هاشو میخوردمو تلمبه میزدم … انقد محکم تلمبه میزدم که تخمام محکم میخورد به به تنش و صدای شلپ شلوپه کسش راه افتاده بود … مهسا یه تکونی خورد تنش فهمیدم ارضا شده و گفت آخ آراد جرم دادی آشغال کیرت پارم کرد دوباره .. همون موقع آبم داشت میومد که کشیدمش بیرون مهسا کردش تو دهنشو شروع کرد به مک زدن که آبم با فشار ریخت تو دهنش … یکمشم رو سینه هاش رویخت . دیگه جووون نداشتم لخت افتادم روش .. که گفت آراد میشه تا صبح روم بخوابی نری رو مبل ؟؟؟؟داشتم واسه این دلبریاش میمردم گفتم آره عشقم مگه میشه تنهات بزارم … کیرم که آروم گرفته بود وفتی خوابیدم روش روو تنش بود داشتم از حال تا صب میمردم مثه همیشه که تا صب تو آسمونام باهاش …ببخشید اگه بد بود . اگه دوست داشتید نظر بدید که بازم براتئن بنویسم . جریانای باحال تری هم دارم که فک کنم خوشتون بیاد . چاکرتونم (آراااااد)

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *