دوستش نداشتم اما الان عاشقشم

0 views
0%

سلام دوستان اسم من ستاره 20سالمه،من توی یکی از شهرای خوزستان زندگی میکنم من یه سالی هست که عقد هستم به اسرار مادرم با پسر خالم که اصلا بهش هیچ علاقه ای نداشتم نامزد کردم ولی الان عاشقشم،منو علی نامزدم وقتی باهم برای اولین بار تنها شدیم خیلی استرس داشتم به اسرارش مجبور شدم دانشگاهو بپیچونم برم خونشون اخه پدرم خیلی گیر میداد،اولش سلام کردیم بهم دست دادیم بعدلباشو اورد جلو فکر کردم میخواد لبامو ببوسه ولی پیشونیمو بوسید پیس خودم ضایع شدم ،رفتم نشستمو مانتو رو دراوردم بهش گفتم برام یه لیوان اب بیاره،خیلی استرس داشتم ازش میترسیدم ابو که خوردم کنارم نشست من براش حرف میزدمو اون فقط نگاهم میکرد حالت نگاهش عوض شده بود صورتشو بهم نزدیک کرد نفساش میخورد تو گردنم شروع کرد به اروم بوسیدن گردنمو لبام منم حسابی حول شده بودم ولی لذت هم میبردم بهش کم کم حس کردم کیرش بلند شده خیلی ترسیدم شروع کرد به دراوردن لباسام تاپمو سوتینمو دراورد بهم گفت همیشه ارزو داشتم سینهاتو لمس کنم همینطور که افتاده بود روم یکی از سینه هامو میخوردو یکی دیگه رو تو دستش فشار میداد بیشتر رفت پایین شکممو لیس میزد شلوارمو از پام دراورد یکم خجالت کشیدم بهش گفتم نکن خجالت میکشم دوباره گرفتم بغل یکم لبامو خورد گفت عزیزم خجالت چرا من شوهرتم منم دیگه هیچی نداشتم بهش بگم کمکمش کردم لباساشو دربیاره فقط شرت پاش بود از زیرش کیرش بلند شده بود شرتشو که خواست دربیاره چشمامو بستم لبامو گردنمو میخورد کیرشم از رو شرت میمالوند به کسم دیگه کسم خیس شده بود اروم شرتمو دراورد بهش نگاه میکرد گفت چه تپله خوشم میاد،زبونشو گذاشت لاش اینقدر خورد تا ابم اومد بعد یهو دیدم کیرشو گذاشت روکسم گفتم میخوای چیکار کنی گفتم میخوام مطمءن شم که دیگه مال خودمی گفتم ماهنوز عقد نکردیم نمیشه گفت خیلی زود عقدت میکنم خواستم دوباره حرف بزنم لباشو گذاشت رولبامو نزاشت حرف بزنم کیرش روکسم بازی میداد اولش سرشو یکم فشار داد تو عقب جلو کرد بعداز چند بار یهو کیرشو کرد تو حس کردم کسم منفجر شد اخه کیرش کلفت بود دید خیلی گریه زاری میکنم دلش برام سوخت کسمو تمیز کردو گرفتم توبغلشوارومم کرد دوهفته بعدشم عقد کردیم.نوشته ستاره

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *