دوست دخترامو چه جوری بکونم

15423
Share
Copy the link

دوست دخترامو چه جوری بکونم

 

 

 

سالشه قبل از ازدواج هم باهم بودیم وچندباری هم از پشت سکس داشتیم.
الان یک سالی میشه که ازدواج کردیم.ارمان عمران خونده و تو شرکت ساختمان سازی باباش کار میکنه.وضع زندگیمون هم شکرخدا بدنیست.این داستان برای چندوقت پیشه وقتی که پدربزرگ ارمان فوت کرد ونزدیک هفت هشت روزخونه پدری ارمان بودیم و حسابی سرمون شلوغ بود خونه پدریشون تو نوشهره وکل فامیل هاشون هم اونجان.تواین مدت ارمان به من دست هم نزده بود ومن حسابی داغ شده بوده بودم میدونستم ارمان هم همین وضع داره ولی موقعیت فراهم نبودکه سکس کنیم.کارهارو روبراه کردیم وبالاخره اومدیم خونمون هردومون دوش گرفتیم من حسابی به خودم رسیدم.شام خوردیم وروی مبل جلوی تلویزیون نشستیم مشغول تماشای فیلم بودیم.کاملا هوس سکس کرده بودم ومنتظربودم ارمان پیش قدم بشه.حین تماشای فیلم دستش انداخت پشتم ویک جوری بغلم کرد.بعداز یک مدت یواش یواش بوس کردن صورتم شروع کرد همیشه اینطوری به من می فهموند که سکس میخواد بعد شروع به بوس کردن گردنم کرد همیشه اینکار می کرد دست وپام شل می شد اونم اینو میدونست.بعد طرف لب هام اومد منم همراهیش کردم شروع به گرفتن لب ازهم کردیم درحین لب گرفتن من زبونم اوردم بیرون اون شروع به خوردن لبم کرد به من گفته
بودکه ازاین کار خوشش میاد من همیشه موقع لب گرفتن اینکار میکردم حسابی داغش میکردم.دیگه طاقتش تموم شد منومثل بچه بغل کرد به اتاق خواب برد اون جا به سرعت لباس هامون دراوردیم بازم مشغول عشقبازی شدیم.بازم لب هاوگردنم بوس میکرد واینبار سینه هاموهم مک میزد.بادست چوچوله منوهم مالش میداد دیگه کامل منو دیوونه کرد اینبار نوبت من بودکه واسش کاری انجام بدم بلندشدم نشستم وتوهمون حالت که اون چوچوله منو تحریک میکرد منم بادستم الت اونو مالش میدادم.داخل کسم دیگه خیس خیس شده بود.کامل هردو تحریک شده بودیم باید اخرین مرحله روهم انجام می دادیم. بازم بوسم کرد ازم خواس
ت پشتم بهش بکنم بااب دهنش کسم لیزکرد وخیلی اروم کیرش وارد کرد چندباری که عقب جلو کرد انزال شدم یکم بی حال.ولی نباید شل می شدم اون هنوز به من نیازداشت.چنددقیقه همون حالت کارش ادامه داد بعد منوبرگردوند روبه جلو.اینبار درحین انجام سکس چشم توچشم بودیم هرازگاهی لب هامو بوس می کردو منم حسابی باناز اه وناله میکردم تااینکه به نقطه اوجش رسید اینواز سرعت کارش که بیشترشد فهمیدم.بازم انزال شدم ارمان هم تمام منی خودشو داخل کسم خالی کرد اینکارم دوست داشت من همیشه قرص میخوردم بابت حاملگی نگران نبودم.چند دقیقه همونطور پیشم خوابید چندبار بوسم کرد بعدرفت حموم دوش
بگیره منم رفتم دستشویی خودم خالی کردم بعداز ارمان رفتم حموم.وقتی دراومدم همراه ارمان دوتاشربت خوردیم وبازم تلویزیون دیدیم.موقع خواب ارمان من بغلش گرفت یکم شوخی کردبعد تمام شب بغل هم خوابیدیم.این اولین داستان من بود چون با گوشی ومرورگر یوسی مینی نوشتم اگه غلط املایی یانگارشی داشتم خودتون ببخشید

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *