دانلود

دو تا لز با هم جق میزنن

0 views
0%

دو تا لز با هم جق میزنن

سلام‌ دوستان من امیر 23 ساله داستان بر میگرده به 5 سال پیش اون‌ موقعه 17 سالم‌ اینا‌بود از خودم بگم اون‌ موقعه دبیرستان بودم وموتور سواری میکردم قدم 175 بود با هیکل تو پر غروب سرد پنجشنبه بود با موتور تو کوچه ها دور میزدم دوتا دختر چادری خوش صورت تو کوچه بگو بخند باهم داشتن و میرفتن اندامشون زیر چادر مشخص نبود تو ادامه داستان میگم چه بود لامصب از قرار معمول اوج‌ زید بازی مون بود و کوچه رو دور زدم رفتم بهشون تیکه انداختم دیدم میخندیدن خلاصه با یکی از دوستام قرار داشتم منتظر تماسش بودم و عجله داشتم شمارمو‌ همیشه تو جیبم داشتم شمارمو گزاشتم زیر برف پاکن‌ماشین رو برویی شون و بهشون اشاره کردم رفتم جالب اینجا بود که نمیدونسم با کدومشون قراره دوست بشم اخه قیافشون مثل هم بود بعدم فهمیدم دوقلو بودن اسم یکیش ستایش بود اون‌یکی دیگه ستاره با رفیقم ممد رفتیم چایخونه داشتیم قلیون میکشیدیم که گوشیم زنگ خورد جواب دادم گفتم الو ی دختره زنگ زد گفت‌ امیر اقا گفتم بله میگه شمارتو برداشتم خوشم اومد ازت و….. خلاصه قطع کردم تو فکر صداش بودم وای چه صدایی داشت مخم در گیر صداشون بودم‌رفتم خونه تو اتاقم اس داد از خود بگو و معرفی کن خلاصه گفتن نداره اینا همه منتظرید برم سر اصل مطلب ولی بخونید جالبه معرفی کردم اونم معرفی کرد گفت اون یکی خواهرمه فلان گفتم کی میتونم ببینمت گفت فردا ساعت 1.نیم از مدرسه تعطیل میشم بیا فلان کوچه قرامون اوکی شد منکه تا فردا خوابم نبرد روز معود فرا رسید تو کوچه رو موتورم نشته بودم و منتظر اقابلاخره ستایش خانم اومد چادر نداشت با فرم مدرسه بود از بس که اندام پری داشت لباس فرم تخمی مدرسه خوشکلش کرده بود از شانس ما کوچه شلوغ بود بهش گفتم بیا با متوتور بریم جای خلوت تر اولش یجوری شد و بلاخره قبول کرد پشت موتور نشت واییییی نگو چه گوشتی منو از پشت بغل کرده راه افتادیم خودشو بهم چسبونده بود کیرم شق شده بود تو شلوار لی تنگ دهنمو سرویس کرده بود گاز گرفتم رفتم ی جایی که کسی نمیرفت و خیالم راحت بود اونجا نشسته بودیم‌باهم صحبت میکردم وای سینه هاش چشمو هنگی کرده بودم بهم گفت بریم‌خونه که دیرم میشه اون‌روز رسوندمش .خونه بودم فکر گایدنش شق دردیمو زیاد کرده بود بهش اس دادم قرار خونه گزاشتم باهاش که راضی کردنش کیونمو پاره کرد دیگه راضی کردنو نمیگم میرم اصل مطلب کلید خونه مجردی یکی از بچها رو گرفتم‌ وبهش گفتم فردا نیای اونجا با ستایش هم اوکی کردم بعدظهر سردی بودم رفتیم باهم تو خونه چن وقتی بود کسی خونه نبود بخاری خاموش بود و خونه سرد رفتم تو خونه کتری گزاشتم دوتا چایی اوکی کردیم و خوردیم قبلش ی ترامادون خوردم گفتم اگه گایی براه بشه یه حال تپلی باهاش کنم چایی خوردم ترامادون هم‌باز شده بود باهم صحبت میکردیم خونه سرد بود پتو اوردم گفتم بریم زیر پتو ستایش خانم اومد زیر پتو ی ارایش کوچکی کرده بود که چهره شو فوق العاده سکسی کرده بود بوسش کردم‌ بله مشخص بودم ستایش هم‌خودش اماده هست و دوست داره داشتم ازش لب میگرفتم دستشو گرفتم از رو شلوار رو کیرم گزاشتم و میمالوندم چه حالی میداد مانتو شو باز کردم زیر مانتو ی تاپ داشت که چاک سینه هاش زده بود بیرون مانتو‌تاپش در اوردم لباس خودمو در آوردم ی سوتین صورتی داشت که خودشو از پوست سفیدش میکنید بغلش کردم وای چه گرمایی بود منکه ترومادون زده بودم حالا حالا ها کار داشت تا ابم بیاد بخاطر همین اول کلی باهاش عشق بازی کردم سینهای ۷۰ نوک بالاش تو دستام میگرفتم فشار میدادم که صدای ناله ستایش بلند شد و این صدا کلی تحریکم میکرد شلوار شو کشیدم پایین وای چه فکر میکردم چی بود لامصب ی کص کون‌سفید صافف واییی همین الان فکر میکنم بهش پشمام میریزه کونش از بس نرم‌ و ژله ای بود که دقیقا مثل ژله موج موج میزد شلوارمو در اوردم ستایش اومد شروع به ساک زدن اونقد حرفه ای بود که مشخص شد استادش قبلا کسی دیگه بوده ی ده دقه ای واسم ساک زد تخمامو تو دهنش میکرد منکه از لذت بیهوش بودم به پشت درازش کشوندم کیرمو تا چاک کسش بازی میدادم سر کیرمو به کیلتوریسش فشار میدادم صدای جیغش بلند شد از شدت لذت کصش خیس خیس شده بود ولی چه فایده که پلمپ بود کم کم با انگشتم سوراخ کونش باز کردم و به شکم خا بوندمش ستایش میگفتم خواهشن اروم فلان تف انداختم دم‌سوراخش ی تف هم سر کیرم گزاشتم دمش کیرم درسته ۱۶ .۱۷ سانته اما کلفتها ی فشار دادم دیدم ستایش گریه شد میگه نمیتونم حسابی دردش گرفتع بود رفتم روغن اوردم قشنگ با انگشتم چرب کردم این دفعه کیمو فشار دادم چه اخی گفت وای گرما کونش کیرمو با اتیش کشیده بود گریه هاش کم کم تبدیل شده بود به لذت تلمه شروع کردم ترق تروق اولش اروم و اخری جوری تلبمه میزدم که کیرم تا اخر توش میرفت ستایش از شدت لذت جیق میزد وای این ترامادون چی بود اصلا ابم نمیومد درحال تلمبه زدن‌بودم با اون یکی دستم کس تپلشو میمالوندم و لب میگرفتم وای چه لذتی داشتم کیرمو د اوردم بهش گفتم ساک بزن میگه تو کونم کردی خوشم‌نمیاد گفتم خوشم نمیاد نکوردمه تو دهنش کردم شروع کرد به ساک زدن تخما تو دهنش کرده بود همچنان بیهوش رو تشک لذت میبردم مدل سگی کردمش کونشو قنبل کرده بود چاک کصش زده بود بیرون عجب نمایی شده بود کیرو‌فشار دادم تو دیگه راحت میرفت تو فشارو دادم اه ناله شروع شد فکنم ۱ ساعتی بود سکس میکردیم فکنم ۴ باری ارضاع شده بود همچنا تلمه میزدم ابم داشت میومد تلمه هام تند تند کردم صدای اه ناله مون فضای خونه رو پر کرده بود ابمو خالی کردم رو کمرش با دسمال تمیز کرد دوتایی مون افتاده بودیم اصلا نمیتونستیم راه بریم ستایش که چشماش رفت خوابید منم خوابم برد بیدار شدم دیدم شب شده ستایش بیدار کردم پاشو دیر شد برو‌خونه نمیتونس خودشو جمع کنه از بس ارضاع شده بود خودشو جمع جور کرد لباساشو پوشید بوسش کردم گفتم خیلی حال کردم‌ممنون بهم میگه بهترین لذتی بود که تاحالا چشیدم رسوندمش خونه بهش گفتم‌ تابلو نباشی خوتو سرحال بگیری داستان ما تموم شده حالا تو خونه بهش کسشعر گفته بودن که دیگه تعریف نمیکنم الانم ستایش متاهله و بچه دره دوستان اگه حال داشتم‌حتما سکسای بعدیمو با هاش تعریف میکنم دیه ببخشید اگه داستان کیری یا خوب شد…….

Date: December 3, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *