دو جنسه کیر کلفت با کون سفید

5249
Share
Copy the link

دو جنسه کیر کلفت با کون سفید

 

 

سلام برای من مهم نیست باور میکنید یا ن ولی عین واقعیته
اسم من دانیاله 18سالمه قدم 174وزنم 60 قیافم معمولیه ن خیلی خوشگل ن خیلی داغون ما خونمون طبقه اوله تو طبقه سوم ی خانواده میشینن ک ی زنو شوههرن با دوتا دختر من از وقتی ک ی داستان گی تو همین سایت خوندم رفتم تو نخ دادن ب این همسایمون حودود دوسال بود ک فقط فکرو ذکرم شده بود این ک حداقل ی بارم ک شده ی ساک براش بزنم نزه کیرشو هس کنم ببینم کلا چ جوریه خلاصه روزا میگذشتو منم از ترس عابرم جرعت نمیکردم کاری کنم تا این ک یه روز تو مترو داشتم میومدم سمت خونه ک دیدم ای جان اقا کاظمم هست اقا کاظم ی مرد 38سالس هیکلشم معمولیه قد بلند متروهم شلوغ بود من گفتم الان دیگ باید ی جور بفهمونم حسمو بهش یجوری خودمو رسوندم بهش سلام علیک کردیمو بعد به بهونه این ک جام خوب نیست خودمو اوردم جولوش پشتمو کردم بهش ک کونم چسبید ب کیرش تازه داشتم یکم حال میکردم ک دیدم رفت عقب منم سریع دوباره خودمو چسبوندم بهش اینجابود ک فهمید از قصد دارم خودمو بهش میمالم دیگ تکون نخورد منم همینجوری کونمو میمالیدم ب کیرش خیلی داشتیم حال میکردیم تا این ک دیدم داره کونمو میماله یکم مالید رسیدیم ب ایستگاهی ک باید پیاده میشدیم تا خونه پیاده رفتیم نزدیکای خونه بهم گفت شمارتو بده شمارمو بهش دادمو خدافظی کردیم بعد چند ساعت دیدم ی عکس کیرشو برام فرستاده یکم سکس چت کردیمو خوابیدم چند روز گذشت تا این ک بهم زنگ زد گفت بیا پارکینگ منم سریع لباس پوشیدمو رفتم گفت بشین تو ماشین بریم گفتم کجا گفت بشین میفهمی خلاصه سوار شدمو رفتیم ی جای خلوت ماشینو ک پارک کرد دست منو ورداشت گزاشت رو کیرش گف بمال وای نمیدونید چ حالی میداد من ک داشتم براش میمالیدم اونم داشت گردنمو بوس میکرد ک زیپشو کشیدم پایین و ب ارزوم رسیدم جوون ی کیر تر تمیز 17سانت با یه کله بزرگ اول یه بوس درست حصابی از سرش کردم بعد عین رژ لب میمالیدم ب لبام تو فیلما دیده بودم اینجوری اونم دسته شو اروم گزاشته بود رو سرم ی چند دقه ساک زدم ک گف داره ابش میاد منم سریع چن تا دستمال کاغذی ورداشتم کم جق زدم براش تا ابش بیاد بعدشم مرتب کردو خواستیم ک بریم گفتم میشه همینجوری یکم بشینم روت ک گفت باشه یکم صندلی رو داد عقب نشستم روش یکم بپر بپر کردم ک دوباره دیدم کیرش راست شد گف بزار بکنم تش ک گفتم ن من تا حالا ندادم دردش زیاده اونم گفت باشه پس دوباره بخورش دوباره براش ساک زدمو رفتیم خونه بعد ی هفته دوباره زنگ زد گفت بیا خونمون زنو بچش رفته بودن خونه مادربزرگشون منم سریع رفتم الا تادروباز کردرفتم بغلش کلی بویش کردم کلی خودمو بهش مالیدم ک خیلی حال کرد بعد رفتیم تا اتاقشون دیدم وسایل ارایش زنش رو میزه ارایشم ک بلد نبودم بکنم اون رفت لخت شد خوابید رو تخت منم یکم رژلب زدم حمله کردم ب کیرش وای چ کیری بود بعد گفت بزا بکونم تو کونت گفتم ن دیگ دردم میاد گف پ لاپایی بزنیم گفتم باشه نشست منم نشستم روش لبش کنارش گوشم بود گف کرم بزنم یا تف منم هیچی نگفتم گف بگو والا میکنم تو کونتااا من گفتم باشه بابا تف بزن تفو زد شرو کرد لاپایی زدن ی یک ربع ب حالتای مختلف فقط داشت لاپایی میزد فک کنم قرص خورده بود بعد گف بخورش منم شوروع کردم ب خوردن ک دیدم یهو کلمو محکم گرفتبعد ابشو خالی کرد تو دهنم اول ناراحت شدم ولی بعد ک معذرات خواهی کرد منم خوشم اومده بود از اون ب بعد ی قطره از ابشم نمیزاشتم هدر بره همه رو میخورم هنوزم باهم حال میکنم بعضی و قتا این بوود داستان ما.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *