دو پسر جیگر ۱۴ ساله

0 views
0%

سلام من سورنا هستمداستان بر میگرده به ۱۴ سالگیم اونموقع من یه پسر خوشگل با استیلی سکسی و دخترونه بودم بدنم سفید بود و فوقلعاده بی مو همیشه دوست داشتم مو داشتم از بس که دیگران هی بهم میگفتن چه سفیدو بی مویی و منو اذیت میکردن و میمالیدن و این قضیه از سوم دبستان ببعد شروع شد که میدیدم دیگران خیلی خودشونو به من میمالیدن و تحریکشون میکردم بخاطر هم بدنم و هم قیافمبگذریم این قضیه بر میگرده به دوران راهنماییاونموقع بچه های کلاس و به قول معروف شاخای مدرسه خیلی منو اذیت میکردن موقع صف از پشت انگشت میکردن و با هم میخندیدن بهمصف کناریمونم یه مرده بود که اونم مثل من هم خیلی خوشگل بود و هم مثل من خیلی اذیتش میکردن اون با من خیلی مهربون بود وچون تویه کلاس نبودیم زیاد باهم صمیمی نبودیم اما هم اون خیلی به من نگاه میکرد و هم من اونو چون دقیقا رفتار بچه ها در باب اذیت کردن با ما دوتا یکی بود اونم مثل من از این وضعیت فراری بود یادمه هربار منو نگاه میکرد من کلی قفلش میشدم اونم همینطور و چون صف کلاسمون تو حیاط بغل هم بود وایمیستادم که کناره اون باشم نقطه ی آشنایی ما و صمیمی شدن ما تو زنگ ورزش بود که یک روز ما ورزش داشتیم ولی اونا نه اما اون تو حیاط بودش و منم چون اذیت میشدم فوتبال بازی نمیکردم و همیشه یه گوشه تنها بودم یا با یکی از همکلاسیا خوشو بش میکردیم که خیلی ام پسر خوبی بود و همیشه بقیه از اینکه من با اون جورم حسودی میکردن و آرزو میکردن که مثل اون کنارم تو یه میز مینشستنخلاصه اون پسر خوشگله که مال کلاس دیگه بود اومد پیشم و گفت که از کلاس بیرونش کردن (بعدا فهمیدم که عمدا اومده بوده بیرون و از پنجره دیده من تنهام و اگمده پیشم)بعد از تعریف از کلاس و معلم شروع کرد به پرسیدن اسمم و من تا اونموقع اسمشم نمیدونستم اما اسمش پرهام بود(اسم غیر مستعار)پرهام خیلی خوشگل بود حتی خوشگل تر و سکسی و دخترونه تر از خودم و چهرش آدم رو خیره میکرد فقط فرقش با من این بود بدنش سبزه بود من سفید و من بدونه اینکه بفهمم عاشقش شده بودماونم همینطور… راجب این ا م پرسید که چرا بچه های دیگه اذیتم میکنن و میمالنم همش منم بهش گفتم به همون خاطر که تورو اذیت میکنن و اونم گفت منو به این خاطر اذیت میکنن که دوست دارن بکننم و منم کمی از حرفش جا خوردم و منم اعتراف کردم که بچه ها دوس دارن منم بکننپرسید تاحالا بهشون دادی؟ گفتم نه فقط مالوندن بوده و یه بارم یکی از بچه ها مجبورم کرد براش جغ بزنم… پرسیدم تو چی تا حالا کردنت؟ گفتآره اما نه تو مدرسه قبلا دو سال پیش همسایه ای داشتیم که برد منو و لا پایی کرد… گفتم بنظرت چه حسی داره براشون اونم گفت من خبر ندارم ولی جفتمونم جغ زده بودیم قبلا خلاصه کلی بحثای سکسی کردیم و قرار گذاشتیم یه روز که خونمون خالی شد باهم امتحانش کنیم از قضا خونشونم یه کوچه با ما فاصله داشتحدودا یه هفت هشت روزی گذشت تا رسید به پنج شنبه که بعد از مدرسه خونه ی اونا خالی بود و بهم گفت بعد از مدرسه باهاش برم اما من چون خونه اجازه نمیدادن بعد از مدرسه بدونه اجازه جایی برم اول باهم رفتیم خونه ی ما که من اجازه بگیرم و به بهانه ی کلوپ راهی خونشون شدمدوتا پسر چهارده ساله خوشگل بودیم که حتی تو خیابون که میرفتیم حتی بزرگترا هم نگامون میکردن و تحریک میشدن… رسیدیم خونشون سریع یه کم غذا از تو قابلمه داغ کرد آورد خوردیم و بعدش از تو کامپیوتر خواهرش فیلم سوپر گذاشت و صداشم کمی بلند کردو هنوز یخمون آب نشده بود که فقط فیلم نگاه میکردیم و من خجالتی بودم که یهو مثلراون دختره اومد شروارمو باز کردمن کمی دلهوره داشتم ولی دوست داشتم امتحانش کنم پس هیچی نگفتم و کمکش کردم که در بیاره وقتی درآورد یهو کیرمو گذاشت کامل تو دهنش و ساک زد که منم فیلم میدیدم و راست کردم خیلی حس خوبی داشت و چشمام ناخودآگاه با لرزش بازو بسته میشد نوکه زبونشو میمالید تند به سره کیرم که قلقلک خاصی و خوبی بود و با چشمای در‌شت و مظلومش و لبای سرخش و چهره ی فرشته مانندش نگام میکردخیلی حس خوبی بود حس میکردم عاشقش شدم بعد بلند شد و شلوارشو کشید پایین یه کیره متوسط کوچولو و رون سبزه ی بی مو و صاف و گوشتی و همونطور که رو صندلی نشسته بودم لباشو آورد گذاشت رو لبام که هنوزم طعم لباش رو یادم واقعا حس خوبی بود بعد موهامو گرفت و برد سمت کیرش و منم هر کاری که اون کرده بودو میکردمکیرش خیلی خوردنی بود و هی دوست داشتم بخورمش و از دهنم درش نیارم و اونم داشت لذت میبرد و کمی که گذشت گفت از صندلی بیا پایین بریم رو تخت کارت دارم منم گفتم چشمرفتیم و کاملا لخت بودیم که اون به جلو دراز کشید و کونشو داد هواواقعا از کون دخترایی که تو فیلم سوپر میدیدم خوشگل تر بود و سکسی تر اما به کون من نمیرسیدگفت تو سوراخ کونم تف کن و بکن توش کیروهمینکارم کردم و به راحتی کیرم توش جاشد و بالا پایین کردم معلوم بود قبلا با خیار یکارایی کرده بود با دستام لپای کونشو فشار میدادم و سوراخشو میکردم و فوق العاده لذت بخش بود برام و در همین حال اونم با کیرش بازی میکرد چشمام بسته شد انگار که تو بهشت بودم یهو گفت پاشو نمیخوام ارضا شی میخوام از کون ارضات کنممنم گفتم چشمبعد من خوابیدم و اون اومد رومیه تف کرد تو کونم کرمم زدو انگشتم کرد و درد داشت اولش ولی بعدش باز شد کیر‌شو گذاشت رو سوراخم و بالا پایین کرد و چون کیرامون کوچیک بود راحت جا میشدشاید باورتون نشه ولی با اینکه اگلین بارم بود اونقدر حشری بودم که داد میزدم محکمتر بکن و واقعا برام لذت بخش بودسرعت و شدتش شدید تر شد پایان بدنمون عرق کرده بود و بوی بهشت میومدلباشم پایان این مدت پشت گردنم بود و بوسم میکرد از تغییر رفتارش فهمیدم داره ارضا میشه ولی من ارضا نشده بودم برا همین دست به کیر شدم و هم زمان با تلمبه زدن اون جغ زدم که یهو ارضا شدم اونم ارضا شد ارضایی حیرت انگیز که هیچوقت مثل اونو دیگه تجربه نکردم بعد چند دیقه ای همون حالت که کیرش تو کونم بود دراز کشیدیم تا کیرش خواب رفت و بیحال بودیم بعد ازم اومد پایینو رخ به رخ هم دراز کشیدیمو همو میبوسیدیم بعد اون گفت فهمیدی بچه ها چرا مارو اذیت میکنن؟گفتم آره واقعا م حق دارن خیلی گا لذت بخشیماونم گفت دقیقا ولی فقط واسه هم منم گفتم آره موافقم.. تو اون سال تحصیلی بارها باهم سکس کردیم و حال کردیم اگه دوست داشتید بهتریناشو گلچین میکنم میگم… نوشته سورنا

Date: December 30, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *