رفیق فابریک

0 views
0%

این یه داستان که اصلا نمیخواستم کسی بدونه اما میگم شاید یکی از دردام کم شه…سکسی هم نیست فقط یه داستانهمن و اون دوتا رفیق فابریک بودیم ، هیچ وقت فکر نمیکردم اینجوری شه ، اون به من اعتماد داشت طوری که همیشه میخواست من پیشش باشم و بارها بهم گفته بود که تو تکیه گاه منی . اسمش امین بود یه پسر خوشگل،خوشتیپ و بامرام طوری که همه مدرسه و دوستای دیگم حال میکردن فقط یه بار سلامش کنن ، من با اینکه اولین بارها اصلا نزدیکش نمیشدم اما اون منو واسه دوستی انتخاب کرده بود طوری که در هر لحظه فقط پیش من میومد همه داستان زندگیش و سختیاش رو برام تعریف میکرد و منم فقط نگاش میکردم چون وقتی حرف میزد خیلی برام آرامش بخش بودبیشتر مواقع با هم میرفتیم قهوه خونه و بازار منم که اسم و رسمی دارم و اصلا خوشم نمیاد کسی دوستامو اذیت کنه اجازه نمیدادم تو قهوه خونه کسی بهش چپ نگاه کنه ، که این اواخر بخاطرش یک ماه حبس بودم چون با چاقو زده بودم به یه لاشی. بگذریم ، وقتی اومدم بیرون دیگه بهش گفتم دوست ندارم بری قهوه خونه جریان رو که یادت هست اونم خیلی خشک بهم میگفت باشه و مثل قبلنا اصلا پیشم نبود، منم واقعا تعجب کرده بودم یعنی این همونه ، نمیدونم چرا رفتارش با من تغییر کرده بود. منم که از اون خاطره بدی که داشتم قلیون خودمو تو خونه میکشیدم. اما یه روز که بچه محلا جمع شده بودن برن قهوه خونه به زور منم مجبور کردن برم باهاشون یه دود بزنیم ، وقتی رسیدیم دیدم امین با چندتا لات و لوت اونجا بود، اولش باورم نمیشد که خودشه خوب که دیدم متوجه شدم واقعا خودشه ، اونم وقتی منو دید یهو شوکه شد گفت سلام ، منم جواب سلامشو دادم و نشستیم روبه روشون . تقریبا اون کسایی رو که با امین بودن رو میشناختم یه آدمای تخس و خانم صفتی بودن که نگووو. امین که فقط زل زده بود به من و با تعجب نگاه میکرد منم ساکت نشسته بودم و قلیون میکشیدم، هم محلام که فهمیدن ناراحتم ، خیلی زود برگشتیم خونه . ساعت 11 شب بهم زنگ زد جوابشو ندادم ، یکی از دوستام که از جریان باخبر بود بهم گفت فکرشو نکن چون دستت نمک نداره وقتی این حرفو زد ازش نفرت پیدا کردم نمیدونم اصلا دست خودم نبود. دیگه مدتی گذشتو یه شب از این شبا یکی از دوستاب مشروب خریده بود که بریم حال کنیم دور هم بگو و بخند ، وقتی رسیدیم نشستیم و یه شام حسابی خوردیم که بهزاد که یکی از دوستای کسخولم بود بهم گفت نظرت چیه تو عالم مستی یکی رو بیاریم و بکنیم منم که اصلا از گی خوشم نمیومد گفتم نه پدر ولمون کن ، ولی دوستای دیگم قبول کردن . بهزاد زنگ زد به یکی از دوستاش گفت اون پسر تپل خوشگلرو بیار امشبو حال کنیم منم که فقط حالشونو میگیرفتم که این چه کاریه که در خونه رو زدن اومدن تو ، باورم نمیشد این تپل و خوشگل دوست من بود یعنی امین حالم بد شد بدجور…بهزاد گفت به شوخی گفت این دسگرمیمونه یعنی آقا امین منم فقط بهت زده نگاش میکردم ، اون شب بدترین شبی بود که داشتم…به بهزاد گفتم خفه شو عوضی … بهزاد در کمال تعجب گفت مگه چی شده منم بدون وقفه دست امینو گرفتم و از خونه بردم بیرون ، داشت با اون چشای مظلومش منو نگاه میکرد که دیگه تحمل نیاورد و زد زیر گریه زاری ، منم تحمل گریشو نداشتم و اشکاشو پاک کردم گفتم امین هنوزم باورم نمیشه این تو باشی …آروم بهم گفت میدونم خیلی دیره ولی واقعا من تو رو دوست داشتم…باورم نمیشد این همون امینی بود که خیلیا آرزو داشتن باهاش باشن اما بعد حبس اون خراب شده بودبهش گفتم امین مگه چی کم داشتی ؟ چرا ؟بهم گفت تو رومنم که تعجب کردم از این حرفش…گفتم منظورت چیه؟گفت من میخواستم فقط واسه یکبارم که شده تو به من بگی دوست دارم یا آروم منو ببوسی ،بی ناموس بودم اگه دست به این کارا میزدم ، بعد از حبس رفتنت من تنها شده بودم هیشکی مثل تو به فکرم نبود . داشت حرف میزد که یه سیگار از جیبش درآورد که بکشه …منم محکم زدم تو گوشش و ازش سیگارو گرفتم….اونم با خنده تلخ بهم گفت مگه هنوزم واست مهمم که این کارو میکنیوقتی این حرفو زد واسه اولین بار دستام میلرزید ، نمیدونم چه حسی بود ولی بدجور اذیتم میکرد…وقتی اون حرفا رو ازش شنیدم یه عذاب شدید گرفتم که هنوزم من این عذابو دارم …بهم گفت هنوزم دوست دارم وقتی کنارت راه میرم سرمو بالا کنم بگم تکیه گاهمی ولی دیگه سرم خم شده دیگه اون آدم مغرور نیستم .منم بهش گفتم امین دوست ندارم اینجوری ببینمت یعنی دوست نداشتم تورو واسه دسگرمی امشب اینا ببینم .اونم گفت اینه حال و روزمبهش گفتم سوار موتور شو بریم یه جایی؟من امینو برده بودم اطراف شهر تقریبا هوا هم عالی بود وقتی رسیدیم زیر یه درخت نشستم و اون آروم سرشو رو سینم گذاشت و گفت حداقل بذار امشبو راحت باشم. منم که دلم واسش سوخت گفتم باشه . دوستامو گرفته بود و مدام اونا رو میبوسید منم گفتم اشکالی نداره راحت باشه . یه دفعه بلد شد و گفت من هنوز همون امینم برات…منم که این همه تغییرات رو از اون دیده بود گفتم آره ، اما حرف دلم نبود اونم میدونست این حرف دل من نیست…دوباره سرشو گذاشت رو سینم و آروم چشاشو بست و بهم گفت بعد این مدت اولین باریه که حالم خوبهمنم بغض گلومو گرفته بود اما میخندیدم که اون ناراحت نشه…خلاصه تا خود صبح اونجا با هم خوابیدیم و صبح بردم واسش صبحونه خردیم و رسوندمش خونه…بعد چند روز دیدم اومده بود در خونمون بهش گفتم امین چیزی شده گفت دارم میرم که دیگه از این خفت در بیام بهش گفتم کجا اونم گفت یه جایی به جز اینجا ، منم واقعا خوشحال شدم که اون میخواست دوباره پاک شه منم یه مقدار پول بهش دادم و گفتم برو . گفتم دوست دارم وقتی پاک شدی بهم بگی بیام پیشت ، وقتی این حرفو زدم خیلی خوشحال شده بودیه روز بهم زنگ زد و گفت خیلی دوست دارم ببینمت ، منم گفتم کجایی ؟ گفت خونه خودمونم . منم بهش گفتم فعلا یکم کار دارم بعد از ظهر منتظر باش میام دنبالت بریم بیرون اونم گفت باشه میبینمت .حول و هوش ساعت 6 بعد از ظهر با یه کارتون شیرینی رفتم دم خونشون …باورم نمیشدالانم دارم اینو مینویسم گریم گرفته از امین چیزی به جز یه اعلامیه ندیدم…….اون خودکشی کرده بود . منم که بهت زده فقط داشتم نگاه میکردم و دستم لرزید و پاکت شیرینی افتاد زمین . چشمام خون شده بود و هیچی نمیگفتم …اون بدن سفید و خوشگلش الان تو سردخونه بود .خیلی آروم و بیصدا برگشتم خونه و گوشیمو چک کردم از امین پیام داشتم که نوشته بودمنو ببخشدوست داشتم قبل رفتنم ببینمتدوستت دارم.وقتی اینو دیدم بدنم سرد شد حس کردم پایان بدنم از کار افتاده بود …بعد اون جریان دیگه تا مدتها رفتم یه شهر دیگه و هنوزم برنگشتم…دوستان ازتون معذرت میخوام که ناراحت شدینولی عشق فقط مال دختر و پسر نیست هیچوقت همدیگرو از هم بدر نکنیندوستون دارم.نوشته ؟

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *