رمانتیک ترین سکس من

0 views
0%

سلامی به زیبایی نغمه پرستوهای عاشق… به همه چه با ادباش چه بی ادباش چه باحالاش…من طلاهستم مجرد 27 سالمه زیبا خوشتیپ ورزشکارمتولد مردادم خیلی رمانتیک وبااحساس وعاشق پیشه.. قد 168 وزن 60 رنگ چشم آبی رنگ مو بور رنگ پوست گندمی روشناینارو گفتم که تاحدودی شخصیت نویسنده داستان رو تصور کنینمن یه دوس پسر دارم 35 سالشه پسری جنتلمن ناز تحصیلکرده وبااحساسالبته من اهوازم اون تهرانه از طریق شبکه اروتیک ماهواره باهم اشنا شدیم من واسه دوستی پاک وعشق شماره گذاشته بودم…این خاطره مال اولین سکس منو دوست پسرعزیزتر از جونمهامیرعلی بعداز اینکه 4 ماه تلفنی باهم حرف میزدیم منو دعوت کرد تهران تااز نزدیک همو ببینیم البته اون خونه مجردی داره وباهم قرار گذاشتیم اولین دیدارمون باید پراز عشق واحساس ورمانتیک باشه…از قبلش بهش گفتم خونه رو دیزاین زیبا کنه مخصوصا اتاق خواب رو…روی تخت رو برام گلبرگ های رز بریزه کنار تخت چندتاشمع لاوروشن کنه بانور ملایم اونا سکس کنیم ویه جام شراب برای سکسمون بذاره ویه موسیقی ملایم سکسی هم بذاره… امیرجونم مثه خودم بااحساسه بهم گفت همه چیز همون جوره که میخوای عشقم..منم خونه خواهرم تهرانه قرار شدبرم اونجا بعدقرار بذاریم ببینمش…وااااای وقتی امیرعلی باماشینش اومد دنبالم قلبم داشت واسش تاپ تاپ میزد بخدا خیلی دوسش داشتم از قبل عکسای همو ایمیل زده بودیم… وای خدا…یه غروب رومانتیک خیلی زیبانزدیکای برج میلاد…امیر حالا روبروم ایستاده بود نزدیک هم شدیم دستم رو گرفت بوسید ومنوتا ماشین همراهی کرد …یه شاخه رز روی صندلی برام گذاشته بود با یه نوشته عاشقانه… اینجا نمیشه همه جزییات و گفت چون میشه رمان…خلاصه تر میگم… راستش توی ماشین پایان احساسات عمیق قلبی رو به هم نشون میدادیم دستای گرم امیر همش توی دستام بود ومی بوسیدشون رومانتیک نگاهش میکردم وبایه دستش رانندگی میکرد… واقعالحظه های دیدار زیبا بود تا به خونه رسیدیم…وقتی در خونه رو باز کرد داخل شدیم با پایان عشق همو بغل کردیم اون لبای منو بوسید دستشو انداخت دور گردنم وگفت خوش اومدی عشق نازم… منم دور کمرش رو گرفتم ولباش رو بوسیدم… وبهش گفتم امیرم زیباترین لحظه زندگیمه که الان در کنارتم… یه نگاه به خونه انداختم همه چیز برام رمانتیک بود…منو بغل کرد اورد روی مبل منم دستامو انداختم دور گردنش واون با نگاه عاشقش به لبام نگاه میکرد وبه چشمام…منم همینطور….وبغل هم باهم کمی صحبت کردیم در مورد خودمون واشناییمون….بعداز چنددیقه حرف رومانتیک ازم پذیرایی کرد وبعدش به امیرم گفتم عزیز دلم میخوام برم توی اتاق لباسمو عوض کنمهمه چیز از قبل برنامه ریزی کرده بودیم… امیرجونم بی صبرانه منتظر دیدن من توی اون لباسای خیلی سکسی بود…من توی اتاق خواب رفتم ولی به امیر گفتم نیاد تا من لباس بپوشم بعد بیاد سورپرایز بشه… به پایان بدنم عطرسکسی 212 زدم موهامو خیلی زیبا ارایش کردم یه لباس زیر فوق العاده سکسی براش پوشیدم قرمز اناری بود ویه پیرهن خیلی سکس وحریر قرمز کوتاه روی اون لباس میومدستش کردم بایه صندل پاشنه بلند قرمز رژلب انارینگینای سکسی هم باخودم اورده بودم دور نافم یکی زدم یکی هم کنار سینم یکی پشت باسنم یکی فاصله ناف تا نازمبعدش امیررو صدا زدم…موسیقی رو روشن کردم… امیرجونم درو اروم باز کرد…طلاجونم عشقم کجایی.. وااااای طلا چقد ناز شدی…همینجور مونده بود نگاهم میکرد منم با موسیقی ملایم سکسی شروع کردم به رقص سکساخه امیرم خیلی دوس داشت براش سکس برقصم از قبلش درمورد این چیزا باهم حرف زده بودیم…امیر فقط یه تاپ وشورت خیلی زیبا واندامی پوشیده بود برام….منم اروم باریتم اهنگ میرقصیدم بیشتر باسنم رو تکونمیدادم اروم… بعد پشتمو بهش کردم به همون حالت رقص کمروباسن موهامو بالا بردم از شونه هام وباحالت رقص اون پیرهن کوتاه رو از سمت سینه میکشیدم پایین… امیرم اومد نزدیک من روبروی من ولذت میبرد وباز باحالت رقص پیرهنمو دروردم سمت صورت امیرم انداختم امیر پیرهنمو بوسید انداختش وبهم نزدیک شد اینقدنزدیک که ضربان قلب همو حس میکردیم…من نفس نفس میزدم امیرم رومانتیک خودشوبهم چسبوند…. بدنم داغ داغ بود بدن امیرم هم مثه اتیش بود… دستش رو انداخت دور گردنم منم دور کمرش… به چشام نگاه کرد اونارو بوسید گفت عشقم واقعا میخوامت ودوستتدارم…منم نفس هام رو اوردم کنار گوشش بهش گفتم تو نفس منی زندگی منی عشق منی…بعد لبم روبوسید منم لب پایینش رواروم مک میزدم اونم لب بالای منو بااحساس مک میزد همینجور که لب میگرفتم خیلی بااحساس دستم رو بردم زیرتاپش واروم اروم بالا اوردمش تا نزدیک سینه هاش…اونم همزمان از روی شرتش کیرش رو می مالوند به شورتم…وازم رومانتیک لب می گرفت….خیلی حشری شده بود….بعد نوک زبونم رو از پایین لبش کشیدم تا گلوش تا گردنش بعد همینجور که زیر گلوش رو لیس میزدم تاپش رو دروردم… باز زبونم رو اوردم تا سینه هاش ونوکش رو لیس میزدم همزمان دستم رو هم بردم لای شورتش واروم میکشیدمش پایین…بعد از زیر سینه هاش لیسش زدم تا نانفش بعدتا پایین نافش….عاشق لیسیدن بدنشم دوسشدارم…بعد نشستم پایین پاش وکیرداغش رو بوسیدم وشورتش رو اوردم پایین….امیر دستام رو گرفت بلندم کرد ومنو بغل کرد اوردم روی تخت…همه چیز برام رومانتیک بود حالا بااون نور ملایم شمعا واون موسیقی درام بیشتر عاشقش میشدم.. بعد کنارتخت یه شاخه گل برام گذاشته بود بایه جعبه کوچیک جواهر رویتخت هم پربود از گلبرگ های رز همونجور که دوس داشتم بعد دستم رو بوسید گل رو بهم داد گل رو بو.سیدم وهدیه رو باز کرد یه گردنبند زیبا بود بانگینای بنفش جیغ لبام رو بوسید وعاشقانه گردنم انداختش.. . بوی ادکلن تنش بیشتر مستم میکرد…کنار گوشم نفس هاش رو اورد گفت طلا توبرام طلایی خیلی میخوامت ودوست دارم …اون کنار من به پهلو خوابید دستش رو انداخت زیر گردنم وباموهای بورم بازی میکرد ومدام منو میبوسید یه جوری بوسم میکرد که گرمای لبای نازشرو روی بدنم حس میکردم که چقد عاشقانست….بعد از چشمام میبوسیدم لیسم میزد تا گردنم تانرمه گوشم بعد لیسم زد تا روی سینه هام سوتینم روبا دندون بالازد وکمرم رو اورد بالا وبادوندن بندش رو از پشت باز کرد… واز کمر لیسم میزد تا پشت گردنم موهامو انداخت اونور شونم ونرمه گوشم رو مک میزد نوک سینه هام رو هم گرفته بود باشون ور میرفت منم دستام روگذاشته بودم روی دستاش… بوی ادکلن بدنش دیونم میکرد….اون نفس های داغش … مدام اروم کنار گوشم میگفت طلا عاشقتم طلا میخوامت طلا عشق منی…بعد با بوسه دوباره منو انداخت رو تخت وخیلی بااحساس وداغ از سینه لیسممیزدتا شکمم بعدزبونش کرد توی نافم منم کمی کمرم روبرده بودم بالا ودوس داشتم سکس کردنشوببینم دستمو بردم توی موهاش باهشون بازی میکردم ونگاه لیس زدن امیرم میکردم لذت میبردم… بعدتا پایین ناف میبوسیدمولیسم میزد…اومد تاروی شرتم نازمو بوسید خودش وسط پاهام بود پاهام رو بالا برد از نوک پا لیسم زد تا رونام تا لای پام همش میخوردم … شورتتم خیلی سکسی بود بیشتر حشریش میکرد فقط یه کوچولواز بالای نازمو می پوشونداز قسمت چوچوله باز بود ودرست بالای چوچوله 2 تا مروارید بهش بود …. امیر مرواردیدارو با دستش گرفت وچوچوله نازم رو بوسید بعد نفسای داغشرو گذاشت رو چوچولم واروم وبااحساس لیسش میزد اینقد اروم لیس میزد که به اوج لذت رسیده بودم منم همش نگاه لیس زدنش میکردم وموهاشو نوازش میکردم… اینقد اروم لیسم میزد اون نوک زبون نازش رو میبرد تو چوچولم ولی خیلی اروم اینکارو میکرد اخه میدونست من اوپن نیستم فقط میخواستیم بهم لذت رومانتیک بدیم… بعد با دندونش بند شورتم رو کنار زد تا سوراخ باسنم لیسم میزد و پاهامرونوازش میداد…قربونش برم که اینقد بااحساسه بعددستاش رو رومانتیک گرفتم بوسیدم امیر به تخت تکیه داد منم وسط پاش اومدم پاهاشرو باز کردم کیرداغش رواول بوسیدم بعدبادستم گرفتمش ازته کیرش با نوک زبونم لیس میزدم تانوکش مثه بستنی لیسش میزدم امیرم هم نگاه من میکرد تالذت ببره بعد نوک کیرش رو گذاشتم رولبام یه مک کوچولو بهش زدم بعددوباره نوکشرو لیس زدم گذاشتمش توی دهن وخیلی بااحساس براش ساک میزدم خیلی اروم طوری که فقط گرمای زبونم رو ته کیرش حس میکرد وتخماشرو اروم می می مالیدمامیرم میگفت طلا اخ عشقم داری دیونم میکنی خیلی دوستدارمبعد کیرش رو دوباره از نوک لیس زدم تا تخماش کیرش رو گرفتم توی دستم وتخماش رو خیلی بااحساس لیس میزدم نوکزبونم رو میکشیدم بهشون تاته تخماش لیسش میزدم تا سوراخ کونش لیسش میزدم خیلی داغ شده بودبرام ولذت میبرد بعد لای کیرش رو لیس زدم بالای کیرش رو لیس میزدم تا نافش تاشکمش لیس میزدم بعد نازم رو گذاشتم روی کیرش تا داغی کیرش رو حس کنم اونم داغی نازم رووفقط نازم رو اروممی مالوندم به کیرش که اینجوری لذت ببرم بعدهمزمان سینه هاش رو لیس میزدم نوک زبونم رومیوردم دور سینش بعدشونه هاش رو مک میزدم یه گاز کوچولومیگرفتم بعددستمو انداختم زیر گردنش وتمام گردنش رو لیس میزدم بعدنفسامو انداختم توی گوشش ونرمه گوششو اروم مک میزدم خیلی حشری بود مدام گردنش روازاینکارم کنار میکشید خیلی حساس شده بود میگفت طلا دیونم کردی عشقمبعدبا دستاش پایان کمرم رو بااحساس مالش میداد بعد کمی کمرش رو اوردم بالا وهمونجور که نازمواروم به کیرش می مالوندم نوک سینم رو گذاشتم رو لباش که مک بزنه خودمم نگاه مک زدنش میکردم وهمش پیشونیشو می بوسیدمبعد اودم بالاتر پاهام رو گذاشتم اینورو انور شونه هاش دستای خودمو هم به لبه تخت گرفتم اون نوک زبونش رو اورد بیرون منم اروم چوچوله نازمرومیکشیدم رو زبونش وروی زبونش اروم بالا پایین میکردم ودستاش اوردم تا روی سینه هام بعد به همون حالت برگشتم روی شکمش دراز کشیدم که همزمان اون ناز منو لیس بزنه منم کیرش رو ساک بزنمخیلی بااحساس واروم نازم رو لیس میزد تا باسنم لیسم میزد منم باتخماش بازی میکردم وبراش اروم ساک میزدمبعد منو اروم از روی خودش اورد پایین به پهلو دراز کشیدیم دستش رو انداخت زیر گردنم وگردنم رو لیس میزد واروم لای پامو باز کرد کیرش رو گرفتم واروم می مالوندم به نازم اینجوری هردومون لذت میبردیم بعد نوک سینه چپم رو محکم مک میزد منم نفس نفس میزدم ونگاش میکردمخیلی برام رومانتیک بود صدای مکیدنش نفس هاش وبدنش که خیس شده بودحسابی حشری شده بود راستش من همون اول گفتم اوپن نیستم ولی خواستیم حال کردنمون واقعا رومانتیک باشه ولذت ببریم از هم بعد دوباره به همون حالت پهلو برعکس شدمسرمرو گذاشتم روی رونش تا براش ساک بزنم اونم ناز منو بخوره ارومکیرش خیلی ناز بود خوش فرم بود کشیده وناز اینقد خوشکل راست شده بود که پاهاش رو ازبغل دادم بالا کیرش رو گذاشت توی دهنم خودش کمرشرو میورد ومیبرد توی دهنم وتخماش رو نوازش میدادم ونازمو اروم لیس میزدهردومون به اوج لذت رسیده بودیم بعد امیر کمرمو به تخت خوابوند خودش اومد وسط پام اول کمی کیرش رو مالوند به چوچولم بعد کیرش رو خوابوند روی نازم واروم کیرش رو میکشید رو نازم تاهردومون لذت ببریم وهمینجور که می مالوند منم گردنش رو لیس میزدم سینه هاش رو لیس میزدم دستم روانداختم دور گردنش روی بدنم کاملا دراز کشیده بود صدای قلبش رو میشنیدم گرمای بدنش فوق العاده بود واروم کیرش رو می مالوند به نازم وازم خیلی بااحساس لب میگرفت نگاه چشمام میکرد وقتی نفس نفس میزد منم نفس نفس نگاش میکردم دستم رو به کمرش می کشیدم ووقتی نزدیکبودارضا بشم صدای نفس هام بلند شده بود تند تند نفس میزدم اونم بیشتر کیرش رو فشار میداد روی نازم داغ بودن کیرش بیشتر دیونم میکرد بعد لباش رو محکم فشار دادم نفس نفس زدم ناخنام رو به کمرش میکشیدم بعد نفس نفس گفتم عزیزدلم عشقم امیرم اااااااه عزیزم ااااااه عشقم اااااااه اااااااهدوستتت دارم عزیزم دوستدارم ااااااه اااااهامیرم دارم ارضا میشم چنان لبم رو بااحساس مک زد که خودشم به اوج لذت رسیده بود اونم بدنم رو محکم گرفته بود نفس نفس میزد ونرمه گوشم رو مک میزد خیلی حشری شده بود اااااه طلا جونم اااااخ عشقم داره ابم میاد ولبام رومحکم فشار داد وابش رو همونجور که بغلم بود ریخت روی نازمبعد همونجور سرش رو گذاشت روی سینه م نفس نفس میزد منم همینطور نوازشش میکردم ومی بوسیدمش اصلا از اغوشم جدانشد همونجوربه همون حالت بغلم بود تانیم ساعت فقط حرفای رومانتیک بهم میزدیم وهمدیگرو بغل هم میبوسیدیمامیربهم گفت طلا خیلی رومانتیک درکنارم بودی بااینکه اوپن نبودی ولی توعشقمی وزیباترین حال دنیارو بهم دادی تو عشقمی منواسه قلبت میخوامت وایشالا وقتی مال هم شدیم از جلو سکس میکنیمیه لب ازهم گرفتیم بعد اون خیلی مهربون دستمال اورد وبدنمرو پاک کرد بعدش یه دوش گرفتیم … خیلی بااحساس وعاشقانه….بعدش من اونو خشک کردم لباساش رو خودم تنش کردم به بدنش ادکلن زدم اونم همین کاروبرای من کردبعد واسه شام رفتیم بیرون بهم قول داده بود میبرم برج میلاد برام بستنی طلا میخره واقعا همه چیز رمانتیک بود…درکنار عشقمبازهم ازرابطمون براتون مینویسممرسی دوستان عزیزم که وقت گذاشتین داستان منو خوندینهرجای ایران هستین یا انور اب براتون لحظه هایی سرشاراز عشق واحساس ارزومندمبرام نظر بذارین توی نظر ازادین هرچی عشقتون میکشه بذارین اینجا دموکراته ومنم ازادی بیان بهتون میدم نظر همه محترمه چه باادبش چه بی تربیتششبی طلایی داشته باشیننوشته طلا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *