زفاف با عشقم رویا

0 views
0%

اول از همه عرض کنم که این متن یک داستانهسکسیه،داستان ها هم واقیعت ندارن .اولین داستانیه که من مینویسم،پس به جای فهش دادن لطفا دوستانه نقد کنید.‏22سالم بود و بعد از دو سال خدمتم تموم شده بود،حالا میتونستم به عشقم برسم،آره عشقم رویا عشق من بود 4سال باهاش زندگی کرده بودم،یا بهتر بگم با نفسش نفس کشیدم تو این دو سال فقط میزاشت بوسش کنم همین.وقتی که رفتم خواستگاریش پدرش شرط کرد که باید اول برم خدمت،حالا خدمتم تموم شده بود و قرار بود به اصرار پدر من عقد و عروسی رو یک جا بگیریم و بریم سر زندگیمون،پدر من یه کارخونه کوچیک داره و منم تو کارخونش کار میکنم،وضعمونم خوبه.زیاد رفتم تو جزئیات.روز عروسی وقتی رفتم از آرایشگاه بیارمش دل تو دلم نبود،تو راه نزدیک بود یه نفر رو زیر بگیرم.وقتی چشمم بهش افتاد قلبم داشت وامیستاد سریع بقلش کردم و لباش رو بوسیدم،بگزریم که آرایشش پاک شدو . . .حالا از رویا بگم اون یه دختر گوشتی با صورت گردو لبای پف کردست و سینه هاو اون کون توپولش که چهار ساله تو کفشونم اوووم.تو ماشین همش قربون صدقش میرفتم بعد از آتلیه رفتیم خونه وقتی بله رو بهم گفت حلقه رو کردم انگشتش و آروم گفتمامشب منم انگشت میکنم تو یه سوراخی زد زیر خنده آبرومون رفت.وقتی رفتیم تالار کیرم نیم خیز بود،همه ی اون دخترایی که یه عمری تو کفشون بودم داشتن جلوم میرقصیدن اونم با چه وضعی جونننن…بالاخره عروسی تموم شد و ماهم رفتیم سوار رخشمون شدیم که بریم واسه زفاف.تو ماشین که نشستیم فقط تونستم یه دست رو سینش بکشم چون یه لشکر کس ندیده دنبالمون بود،ولی بالاخره از چنگشون در رفتیم.وقتی رسیدیم خونه در رو بستم بغلش کردم دستم رو گزاشتم رو کونش ومثل وحشیا لباش رو میخوردم از لباش رفتم رو گردنش جان عجب گردنی رویا که حشری شده بود تند تند نفس میزد زبونم رو بردم طرف گوشش و لاله گوشش رو لیس زدم ،رویا دیگه نمیتونست طاقت بیاره نشست و کیرم رو از رو شلوار بوس کرد،شلوارو شرتمو باهم کشید پایین و وقتی کیرمو دید با تعجب نگاش میکرد،بیچاره کیر از نزدیک ندیده بود تا حالا،کیرم 15سانته ولی اون جوری که اون نگاه کرد به خودم امیدوار شدم،خیلی حشری بودم و اونم ناشی ساک زدن بلد نبود انقدر لیس زد که آبم ریخت رو صورتش بی حال شدم و افتادم اونم رفت دهنش رو شست وقتی از دستشویی اومد بیرون سریع رفت تو اتاق خواب و درم بست ،بعداز یک ربع رفتم در زدم گفت بفرما تو در رو که باز کردم وای خدا چی میدیدم .لباس عروسشو در آورده بود و با یه شرط و سوتین توری رو تخت نشسته بود،حمله کردم طرفش جیغ زد فرار کرد ،از پشت گرفتمو خوابوندمش رو زمین داشت زیرم دست و پا میزد ،سینه هاشو مشت کردم ،یکیشونو از رو سوتین گاز گرفتم جیغ زد،سوتینشو وا کردم و همون که گاز گرفتمو بوس کردمو لیس زدم،رفتم پایین تر همه جای شکمشو لیس زدم زبون میکردم تو نافش رویا دیگه کم کم آه آه میکرد،بغلش کردم گزاشتمش به پشت رو تخت،شونه ها و کمرش رو لیس زدم،دیگه نوبت اصل جنس بود سرم رو گزاشتم رو کونش و بو کردم بوی شهوت میداد با دست چند تا ضربه زدم رو کونش که جفتک انداخت و برگشت،از فرصت استفاده کردم و شرتشو در آوردم،وای کسش سفید بود و توش صورتی مثل شیر حرز داشت ازش آب میرفت،کس لیسی بلد نبودم ولی یه لیس زدم که یه آه بلند گفت ،گفتم جووون ،رفتم بغلش کردم و آروم در گوشش گفتم دوست دارم،اونم گفت منم دوست دارم،لباش رو بوس کردم گفتم عزیزم آماده ای خانم بشی؟اونم گفت آره عشقم .تازه اونجا یادم افتاد لباسم رو در نیاوردم،خواستم در بیارم گفت دوست دارم دومادم با لباس خانمم کنه ،یه بوس براش فرستادم رفتم لای پاش یه دست رو کسش کشیدمو یدونه آروم زدم روش زیپمو وا کردم صلاح گرم رو بیرون آوردم رو سوراخش تنظیم کردم و آروم یذره کردم توش واقعا تنگ بود و گرماش منو میسوزوند رویا یه جیغ زدو داشت به خوش میپیچید گفتم آماده ای؟باسر تأیید کرد بقیه کیرمو کردم توش رویا یه جیغی زد که گفتم الان 110میاد میکنتمون .چند تا تلمبه زدم که رویا لرزید اول ترسیدم ولی بعد فهمیدم ارضاء شده.از کسش در آوردم ولی خودم ارضاء نشده بودم.کیرم خونی بود رویا دیگه حال نداشت رفتم کیرمو شستمو اومدم رو تخت روش نشستمو کیرمو گزاشتم لای سینه هاش انقدر مالیدم که آبم با فشار ریخت رو صورتش.یه دستمال ورداشتم پاکش کردم بعد تو بغل همدیگه خوابمون برد و زفافمو تموم شد .پایان.نوشته m.h.i.g

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *