زنونه پوشی من و کردن کونم

0 views
0%

سلام اسمم مستعار (یاشار) ۱۷سالمه و قدم ۱۷۰ و وزنم ۷۰ کونم گرد و خوشگله و بدنسازی کار میکنم اندامم خدایی خوبه و عاشق زنونه پوشیم داخل سکس وشیرازیم وقت پیش تو سایت با یه پسر آشنا شدم و قرار گذاشتیم بریم اشناشیم و بریم خونشون و من یه شرت مشکی زنونه توری پوشیدم و یه جوراب مشکی ساق بلند که رونای بزرگم توش خود نمایی میکرد و موهای کل بدنمم زده بودم و لاک قرمز هم زدم به پاهام و لباسهای پسرونمو روش پوشیدم و یه سوتین ویه مانتو بدون دکمه نازک نازک زرد تا نصف کونم هم قایم کردم داخل لباسم و اومد دنبالم و داخل راه خیلی باهم ور رفتیم و از اون بگم یه پسر خوشگل و خوشتیپ بدنساز و پولدار که هیکلش عالی بود خلاصه داخل ماشین بودیم که کلی شهوتی کردیم همو منم زیپ شلوارشو باز کردم و یه شورت سفید مردونه که کیرش داشت جرش میداد آوردمش بیرونو اووووف چی می‌دیم کیر سفید و عضله ای که رگاش زده بود بیرون یهو کردمش تو دهنم و دیدم پاشو تا ته گذاشت روی گاز و از خود بی خود شد یکم زبون زدم کیرشو تا رسیدیم خونه خلاصه رفتیم داخل خونه گفتم میشه برم داخل اتاق لباس عوض کنم گفت آره و رفتم و لباسای پسرونمو در آوردم و سوتین و مانتو کردم تنم و نمی‌دونید چه تیکه ای شده بودم شق کردم ناخودآگاه وقتی خودمو دیدم رفتم بیرون و یهو دیدم با شرت نشسته رو مبل و تا منو دید بلند شد و اومد شروع کرد لب گرفتن ازم و بهم گفت چه تیکه ای شدی با لاک قرمزت هی کیرشو میجسبوند بهم و دست به کونم میزد و کشوندم تو اتاق و انداختم رو تخت اومد روم و مانتوم رو در آورد و شروع کرد به خوردن لبام و گردنم و سوتینمو باز کرد و سینه هامو خورد و شرتمو کشید پایین پاهمو داد بالا سوراخمو خورد و رونامو خورد لیس زد که دست زد به کیرم داشت آبم میومد بلند شد و کیرشو در آورد کرد تو دهنم نصفش رفته بود داشتم عق میزدم ولی خیلی لذت بخش بود کیرش خوش طمع بود و میخوردمش براش که رفت سراغ سوراخم پاهامو داد بالا و رفت کرم آورد و انگشت کرد تو کونم نمیتونستم تحمل کنم هی میخواستم فرار کنم از دستش و منو سفت می‌گرفت و باز انگشت میکرد تو کونم و یکم جا باز کرد ولی اشکم در اومد و به لذتش می‌ارزید و کیرشو آورد در سوراخم و پاهامو گذاشت رو شونش و داشت رون و جورابم و ناز میکرد و سر کیرشو گرفت یواش حل داد تو کونم و سرش رفت و خودمو کشیدم عقب و درد خفیفی کشید و یکم کرم زد لای پامو پامو داد بالا جفت کرد و کیرشو گذاشت لای پام و مثل وحشیا تلمبه میزد و کیرمو می‌مالید که من ارضا شدن و اون هنوز کیر خوشکلش لای پام تکون میخورد و یهو در آورد و اومد کردش تو دهنم و من فهمیدم میخواد آبش بیاد و مثل وحشیا خوابوندمش رو تخت و براش ساک زدم که دیدم سرمو گرفتم و تا ته کرد کیرشو تو حلقم و داشتم خفه میشدم و آبش اومد ریخت تو دهنم و منو سه چهار بار بد جور سرمو بالا و پایین کرد که کل آبش خالی شد نصفشو خوردم و نصفش ریخت رو کیرش و منو گرفت و لب ازم گرفت و تو بغل هم دراز کشیدیم که دیدیم دیر شده و من باید برم تا خواستم برم چشمش خورد به کونم و شق کرد و منو کشید طرف خودشو لبامو خورد که کیرشو لای پام حس کردم و شق کردم که گفت فوتجاب می‌خوام منم با کمال میل گفتم چشم‌ و جورابم جر داد رفت روغن زیتون آورد و کف پاهامو چرب چرب کرد با روغن زیتون و رو کیر خودشم کشید منو کیرشو با پاهای لاک زدم و خوشکلم نوازش کردم یه ۵ دقیقه گذشت و منو کشید طرف خودش و خوابوندم رو به شکم و کیرشو گذاشت لای کونم دوتا عقب جلو کردم و کیرشو کرد تو سوراخم جیغ زدم منو سفت گرفت و آبش خالی شد تو کونم و کونم خون اومد و بعد منو ارضا کرد و آماده شدیم و رفتیم منو رسوند من تا یک هفته نمیتونستم رو کونم بشینم و مرسی که خاطره منو خوندید نظر یادتون نره نوشته عاشقتون یاشار

Date: May 2, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *