ساک ۷۰ تومن

1271
Share
Copy the link

کنار خیابون وایساده بودم ومنتطر مشتری بودم. یه ماشین نگه داشت؛ مرده گفت خانوم مزنه چند؟ نگاهی بهش کردم و گفتم ساک 70 تومن، جلو 100، عقب 130، شب باهات باشم 250 تومن. گفت ساک میخوام. گفتم هفتاد میشه… داری بیام. گف بیا هفتادم بهت میدم.سوار شدم. برام عجیب بود که این یکی چونه نزد. مث همیشه باهاش گرم گرفتم. یکی دو دقیقه که گذشت بهم گف با 50 راضی میشی؟ با بی چارگی بهش نگاه کردم. قرارمون 70 بود… گفت حالا شما یه حالی به ما بده مشتری شیم. گفتم چیزی که هست مشتری… گفت اذیت نکن دیگه… با این قیمت دلار مگه من چه قد در میارم؟ گفتم با این قیمت دلار پولی که میدی همش 5 دلاره. وقتی کارمو شروع کرده بودم، خیلی زود یاد گرفتم که 20 تومنی بیشتر بگم که وقتی چک و چونه زدیم قیمتی که میخوام در بیاد.چن ثانیه ای به سکوت گذشت… به کوچه خلوت همیشگی رسیدیم. بهش گفتم بپیچ برو تو کوچه. تو ماشین براش ساک زدم. کیرش معمولی بود. 13، 14 سانتی میشد. شقِ شق شده بود. وقتی براش میخوردم نالش بلند شده بود. از ته دل آه میکشید. خیلی زود آبش اومد. قبلش قرار گذاشته بودیم که اگه آبشو بخورم 60 تومن بهم بده.آبشو خوردم. کارم تموم شده بود. اومدم سرمو بکشم کنار که بهم گفت نه. بزار تو دهنت باشه. یه دقیقه ای که گذشت سرمو بردم کنار. 60 تومنم رو بهم داد. تو آیینه نگاه کردم. آرایشمو تجدید کردم و شالمو تنظیم. پیاده شدم. پول رو چپوندم توی جیبم. و راه افتادم که برگردم. حدود 10 دقیقه پیاده رفتم تا رسیدم جای همیشگیم.نیم ساعتی که گذشت بالاخره با مشتری بعدی حرفمون یکی شد. سه تا پسر بودن و منو برای یه شب میخواستن. قرار شد نفری 200 بدن که میشد 600 تومن. پول خوبی بود. کمتر پیش میومد سه تایی بخوان یکی رو بکنن. معمولا یکی یا دوتا دختر دیگه هم سوار میکردن. سوار شدم. تا مکانشون صدای قهقهمون تو ماشین پیچیده بود. اونی که تو ماشین بغلم نشسته بود، فقط داشت دسمالیم میکرد. منم دستمو گذاشتم رو کیرشو براش میمالیدم. راست کرده بود و با کارم حال میکرد.رسیدیم به مکانشون و پیاده شدیم. از ماشین که پیاده شدم یکیشون دستشو انداخت گردنم و یکی دیگه هم یه سیلی کوچیک به کونم زد.درو باز کردن. وارد خونه شدیم، یه نگاه انداختم به سرتاسرش.این فکر از ذهنم گذشت امشبو باید اینجا سر میکردم.نوشته کیر ابن آدم

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *