سعید کون کن واردی بود

0 views
0%

سلام .من 24 سالمه و سعید دوست پسرم 28 سالشه .از اول دوستیمون براتون میگم .وقتی با هم دوست شدیم زیاد تمایل بهسکس نداشتیم از اونجای که من اندامه سکسی داشتم کم کم سعید داشت به طرفم کششیده میشد .از اون جای که یه ذره خجالتی بود نمیتونست بهم بگه ولی من متوجه شده بودم .یه هی ماهی گذشت که ما بیشتر به هم وابسته شدیم .کم کم دیگه یعید خواستشو بهم گفت .منم که خیلی میترسیدم درخواستشو رئ میکردم ولی راضیم کرد. قرار شد یه روز بریم خونشون .منم که اولین بار بود که سکس میکردم .خلاصه رفتیم خونشونو روی کاناپه نشستیم .منم یه تاپه سفید پوشیده بودم و با شلوارک سفید اندامم قشنگ نشون میداد .سعیدم که دیگه داشت از شهوت میمرد .بعد رفتیم توی اتاقش .منو خوابوند روی تخت .شروع به لب گرفتن کرد .چه حلی میداد .بهد شروع کرد اومد طرف سینه هام اول بوسشون کرد.تاپمو در اوردو شروع کرد به خوردن سینه هام داشتم میمردم البته از خجالتولی خیلی حال میداد .سعید خیلی با ارامش کاراشو انجام میداد .بعد رفت سراغ شلوارکمو در اوردش داشتم سعی میکردم که این کارو نکنه اما نمیشد شهوت سعید نمیذاشت بفهمه من نمیخوام باهام بیشتر از این پیش بره .رفت سراغ شرتم اول بوسش کرد وبعد شتمو در اورد .پامو باز کزدو زیونشو گذشات رو کسم .داشتم میمردم خیلی بهم حال داد .خیلی داشتم حال میکردم .زبونشو جوری حرکت میداد که تمتمه مو های تنم سیخ شده بود .چچوچولمو کرد تو دهنشکه دیگه اخو اوخم در اومده بدو .روم دراز کشید.کیرش لای کسم بود و کمی درد حس میکردم .بهش گفتم پردمو نزنی ولی سعید کلیخواهش کردوگفت .من میخوامتو تو زنمی .ما خیلی همدیگرو دوست داشتیم ولی هی مخالفت میکردم .هر دیقه بیشتر به دردش افزوده میشد .سعید با هام حرف میزدو اروم اروم کیره کلفتشو فرو میکرد تو کسم .یهو شروع کرد به تلمبه زدن داشتم از درد میمردمخیلی درد داشت اما لذتش بیشترخیلی وارد بود جوری داشت میکرد که داشتم بی حال میشدم .سینهامو میخورد از لب میگرفتدیگه داشت ازضا میشد اما سریع اورد بیرون که ارضا نشه بعد گفت کونتو میخوام .اما چون شنیدم خیلی درد داره میترسیدم .همون جوری که دراز کشیده بودم پاهامو داد بالا و بهش کرم زد .اروم اروم کیرشو کردتو کونمداشتم از درد میمردم خلیبهم حال میداد .چند بار اروم اروم کرد تو و شروع کرد به تلمبه زدنکه ابش اومد .ابشو ریخت تو کوتن .ازم لب گرفت منم که هنوز تو کف بودم و اونم فهمیده بود دوباره شروع کرد کسمو خوردن .تا ارضاع شدم .اون روز سه بار با هم سکس کردیم .الان یه ساله با هم در هفته دو بار سکس داریم و نامزد شدیم وو خیلی رومانتیک به هم سکس میکنیم .نوشته ؟

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *