سكس از کون با دوست دخترم

0 views
0%

سلام میخوام خاطره سكس با دوست دخترمو تعریف كنم ١٨ سالمه و قدم ١٨٠ وزنم ٦٥ دوست دخترم هم سن منه و قد بلندى داره نسبت به بقیه دخترا ١٧٥ و وزنشم ٧٠ هیكل درشتى داره با سینه هاى واقعا بزرگ سایزش خیلی بزرگه جوری كه كیر ١٨ سانتیم بین سینه هاش گم میشه یه روز داشتیم حرف میزدیم و اینا كه گفت خونمون خالی میشه مادرم مهمون میره و زنگ میزنم بیا چون دختر بود نمیتونستیم از جلو سكس كنیم و از خونه بیرون زدم رفتم داروخونه و یه بسته كاندوم گرفتم زنگ زد كه زود بیا خونه خالیه ماشین گرفتم و رفتم آیفون زدم در باز كنه كه نشد گفتم بیا پایین خودت باز كن زود اومد و در باز كرد رفتم تو وقتى دیدمش یه جور خاصى نگاه میكرد دستشو انداخت دور گردنم و بوسم كرد از لپم چسبوندمش به دیوار و بوسش كردم و لب گرفتیم گفتم بریم بالا رفتیم بالا و وارد اتاقش شدیم بغلش كردم و چند لحضه ای تو بغلم هم بودیم از گردنش بوسش میكردم و اروم گاز میگرفتم خیلى حساس رو گردنش و گوشش بعد دگ زانو زد و نشست جلوم كمربندمو باز كرد و شلوارمو كشید پایین در اوردم از پام كیرم بدجور سیخ شده بود از رو شرت بوسید كیرمو و اروم كشید پایین كه كیرم پرید بیرون با دستش گرفت و نگاه كرد بهم گفتم دوست دارى بخورمش گفتم اره از كلاهكش بوس كرد و ارم سرشو كرد تو دهنش یواش یواش ساك میزد نگاهش میكردم و لذت میبردم میگفتم تا اخرش رو بخور و با زور تقریبا همشو میخورد ولی خفه میشد و ول میكرد كیرم درازه ولی زیاد كلفت نیست همینجورى كه ساك میزد با موهاش بازی میكردم و سرشو به كیرم فشار میدادم بلندش كردم و تی شرتشو در اوردم سینه های بزرگش داخله یه سوتین مشكى حبس شده بود باز كردم سوتینشو و ازاد شدن رفتیم رو تخت دراز كشید و رفتم بین پاهاش دراز كشیدم شروع كردم به خودن سینه های بلوریش اونقدر بزرگ بود كه نگو نوكش صورتی كم رنگ میخوردم و مكش میزدم میگفت محكم تَر بخورش و با پایان قوا میخوردم نوكش دگ سفت شد ول كردم و بوسش كردم از لپش و لبش اومدم پایین رسیدم به سینه هاش بازم بوسیدم رفته رفته میرفتم پایین شكمشو بوسیدم رسیدم به نافش یه بوس از ناف و شلوارشو اروم در اوردم موند اون شرت مشكیش خیس خیس شده بود شرتش از رو شرت بوش كردمو گاز گرفتم كسشو دستمو انداخ تم شرتشو در اوردم از پاش دیدم یه كس صورتى خیس با كمى مو جلوم ظاهر شد رفتم بین پاهاش و شروع كردم كسشو خوردن اول هیچی نمیگفت كسشو لیس میزدم و چوچولش رو پیدا كردم زبونم كه خورد به چوچولش صداش در اووومد یه اهههههه گفتم دیونه شدم و شروع كردم به خوردنش لیسش میزدم و زبونمو میكردم تو كسش ضعف میكرد میگفت اروم مواظب باش چون پردش یكم بیرون تَر بود میترسید بخوره بهش خیس خیس بود كسش اومدم و شروع كردم كیرمو مالیدم به كسش با اب كسش خیسش كردم هی میكشیدم به كسش و قربون صدقم میرفت اینقدر حشرى شده بود كه كیرمو گرفت و گذاشت جلو كسش و گفت اروم تكون بده كمرتو منم همین كارو می كردم اونقدر حشرى شده بود كه میترسیدم از كاراش كیرمو میمالید به كسش و میگفتم مواظب باش لیز نخوره بره تووو گفت چی میشه اگ بره تو دوس ندارى مگه ببین چقدر خیسه كسممم بره توووش گرماشو حس كنى،تلمبه بزن دلم میخواد كیرتو پاهاشو بستم و دادم بالا گذاشتم لاى پاش و تلمبه میزدم اووووف ارههههه اینجوری به كیرم یكم تف زدم و باز دوباره گذاشتم لاپاش اینبار خیلی لیز تَر شده بود كیرم میرفت رو چوچولش و حال میكرد منم دگ تند تند تلمبه میزدم و داشتیم حال میكردیم كه با حركت كمرم كنترلم رو از دست دادمو كیرم سُر خورد و خورد به دم كسش انگار برق گرفتمون یهو جدا شدیم و گفت ارووو م دیونه زهر ترك شدم پاشو كامل باز كرد گفت ببین چیزی نشده ؟ نگاه كردم دیدم نه خداروشكر دست زد ببینه خون میاد یا نه دید نه و یه نفس راحت كشیدیم هرچی زده بودیم پرید اینقدر كه ترسیدیم رفت اب أورد خوردیم و گفتم خب نوبته اون كون بزرگته گفت میخواى جرم بدى نه ؟ شلوارمو از زمین برداشتم و دوتا كاندوم اورده بودم یكیش باز كردم گفتم بخور كیرمو شروع كرد تند تند ساك زدن خیس كه شد كاندوم رو كشیدم رو كیرمو بازم دراز كشید رو تخت و پاهاشو داد بالا سوراخ كونشو پیدا كردم و یه تف مالیدم به سر كیرم و به كونش بردم نزدیك سر كلاهكو فشار دادم كه با زور سرش رفت تو یهو یه اهییی كشید و گرما كونشو حس كردم كامل نرفته بود توش كه گفت تورو خدا نمیتونم زود میگیره داشت ناله میكرد و میخواست گریه زاری كنه گفتم عشقم صبر كن اروم داشتم میفرستادم توش كه بازم دردش گرفت در اوردم كیرمو و كاندوم دگ كثیف شده بود و كاندوم رو هم كه مدفوع روش بود دراوردم رفتم كنارش شروع كردم نازش كردن و قربون صدقش رفتن اروم شد و گفت نمیشه بمالى به كسم دردم میاد تورو خدا گفتم عشقم مگه نمیگفتى بیا این كون رو جر بده گفتم پاشو برو سوراخ كونتو بشور بیا یكم مدفوع اومده بود وقتی كه كاندوم رو در میاوردم جسبیده بود به سوراخش شست و اومد كاندوم دووم رو دراوردم كشیدم رو كیرم گفت سگى شد و قمبل كن باز یه تف انداختم و میخواستم كه بكنم تو كونش فشار به كاندوم اومد و سر كاندوم جر خورد در اوردم دگ گفتم كاندوم تموم شد چیكار كنیم بدون اون نمیشه خطرناكه گفت چیش گفتم بیمارى و اینجور چیزا میترسم چیزیت شه گفت مگه تو عشق اول و اخرم نیسى پس همه چیز باتوعه عشقم اینبار من دراز كشیدم رو تخت و اومدم كیرمو ساك زد و گفت صبر كن اینجورى یه مین ساك زد و خیس شد كیرم مالید و انگشت کرد به كسش و با ابشم خیس كرد ازم خواست تا تف كنم تو دستش تف كردم و خیلی غلیظ بود مالید و انگشت کرد به كیرمو و به كونش اومد روم و نشست روم كیرمو با دستش تنظیم كرد رو سوراخ كونش و اروم فرستاد تو اونقدر گرم بود كه جفتمون آه كشیدیم و تكون نخورد تا دردش كم شه منم با سینه هاش كه جلو چشم بود بازی میكردم و فشار میدادم سینه هاشو اروم اروم بلند میشد و بالا پایین میكرد كیرم تو كون بزرگش تا ته بالا پایین میشد و با دیدن اون سینه های بزرگش كه جلو چشاش تكون میخوردن چند برابر میشد حسم جفتمون داشتیم حال میكردیم كیرم تو كونش داشت بالا پایین میشد و حس میكردم تو كونش چه خبره چند دقیقه ای بالا پایین شد كه دگ داشت ابم میومد گفتم داره میاد و حشرى تَر شد و تند تند بالا پایین میكرد خودشو و یه آه ناله اَی میكردیم ابم داشت میومد كه صدا منم زیاد شد یه هفته ای بود خالى نشده بودم من صدام بیشتر شد و دگ داشت ابم میومد دستشو گذاشت جلو دهنم كه بیشتر از اون داد نزنم همینجوری كه داشت بالا پایین میكرد كونشو با پایان فشار خالى شدم و فریادم به پایان رسید و عشقم تكون نخورد و صبر كرد همه ابم تو كونش خالی شد همون جوری كه روم بود اومد جلو و یه لب از هم گرفتیم و گفتم خیلی حال داد مرسی كه هستى از روم بلند شد و دستم گرفت رفتیم سرویس بهداشتی من كیرمو كه كثیف شده بود شستم و صابون زدم عشقمم خودشو شست اومد و كیرمو خشك كرد با حوله رفتم اتاق یه لیوان اب پرتغال برم أورد و حالم جا اومد یكم یه چند دقیقه ای بغل هم بودیم و رفتم لأی پاش و شروع كردم به خوردن كسش ده دقیقه اى كسشو خوردم و كیرمو میمالید به كسش كه عشقمم خالى شد وقتى كه دگ فهمیدم خالی شد رضایتم كامل شد كه عشقمم خالی شده و كم نزاشتم براش نیم ساعتى تو بغل هم بودیم و حرف زدیم بعدش لباسامون رو پوشیدیم و خونه رو جمع جور كردیم و رفتم به سمت خونه.نوشته بنز

Date: December 12, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *