سكس با دختری كه 2 سال نديدمش

0 views
0%

سلام بروپچ شهواني.خوبيد؟بهمن چه كه خوبيد.مزه نميريزم.از خودم بگم قدم172 وزنم 73.من پسري بور با موهاي طلاييم.ميرم سر اصل مطلب.اين خاطره مال 2 سال پيشهچند وقت بود تو چت با دختري اشنا شدم كه به نظر دختر بدي نميومد.حرف گوش كن بود زياد سر به سر ادم نميزاشت و مهم تر اين كه منو درك ميكرد.نزديكه 1 سال با اون تلفني در تماس بودم.اسمش شيوا بود و خيلي ناز بود.اوايلش خيلي بيخيال بودم چون ميدونستم دوستي چت رومي اخرش به جايي نميرسه.شيوا 17 سالش بود و منم 18 سال داشتم.خيلي دختر جووني بود اونجوري كه تو وبكم ديده بودم خيلي ناز بود.روز به زور به هم بيشتر عادت ميكرديم و كمكم عاشق هم شديم.هم من به اون وابسته شدم هم اون به من وابسته شد.گذشتو ي شب خودش بحثو به سكس كشوند.منم كه اون زمان خيلي حشري بودم از اين بحثا خوشم ميومد. يه روز قرار شد من برم شهرشون تا ببينمش.اون اهل اصفهان بود منم نارمك تهران بودم.چند روز بعد رفتم اصفهان تا هم اونو ببينم هم ي حالي بكنم.سر خيابوني كه قرار گذاشته بوديم وايسادم تا اومد واي مثل فرشته ها راه ميرفت.پاهاي كشيده و اندام قلمي داشت.من كه تا اندامشو ديدم راست كردم.واي خيلي ناز بود.اومد جلو ماشينم وايساد گفت پويا خودتي گفتم اره عزيزم بيا بالا.اومد و سوار ماشين شد با هم به سمت كاشان رفتيم و تو پایان مدت داشت از سكس حرف ميزد.خيلي حشري شده بود.نزديكاي قمصر بوديم كه يهو دستشو رو كيرم حس كردم فهميدم كه بدجوري نياز داره.زدم كنارو تو چشماش نگاه كردم.نگاهش مثل معتادا بود خيلي خمار بود.بهش گفتم شيوا تو اولين ديدارمون؟اونم گفت پويا به خدا ديگه تحمل ندارم.سريع دستشو گذاشت رو كيرمو ماليد.(كير من 15 سانته با 4 سانت قطر)منم كه حشري بودم داشتم ديونه ميشودم سينه هاشو گرفتم تو دستم و ماليدم.واي چه سينه هاي نرمي داشته سايز سينش 75 بود.بهم گفت پويا من گشنمه گفتم بيا سيرت كنم.سريع زيپ شلوارو كشيدم پايين تا كيرمو ديد گفت جون همش مال خودمه.شروع كرد به ساك زدن ديدم داره ابم مياد گفتم بسه بريم ي جايي قشنگ حال كنيم.رفتيم تا رسيديم به قمصر.تو راه من همش رونشو ميماليدم.واي خيلي حال ميداد.رسيديم به ي مسافر خونه منم چون شناسنامه داشتم اتاق گرفتم.رفتيم تو اتاق تا رفتيم دستشو زد بهكيرمو شلوارمو شريع كشيدم پايين اونم با ولع شروع كرد به خوردن تو اين حال من داشتم تيشرتمو در مياردم.بعد كه حسابي ساك زد بلدش كردمو لختش كردم.مثل قحطي زده ها افتادم به جون سينه هاي نازش.اينقدر محكم ميماليدمو مك ميزدم كه سينش قرمز شد.بعد شروع كردم از پايين پاش تا روي شكمشو ليس زدم.واي خيلي حال ميداد اونم ناله هاش در اومده بود.بعد رقتم سراغ اون كس سفيدو خوشگلش.اينقدر چوچولشو خوردم كه به التماس افتاد ميگفت پويا زجرم نده بكن منو جر بده پارم كن خواهش ميكنم.منم بلندش كردمو خوابوندمش روي تخت و تا ميخواستمو كيرمو بزارم تو كسش گفت نه نكن من رخترم از پشت بكن.منم كه واقعا حشري بودم به شكم خوابوندمش و اروم سر كيرمو كردم تو كونش.كيرم به راحتي تا نصف رفت تو كونش.تعجب كردم گفتم شيوا چند دفه خوابيدي؟گفت زياد بكن ديگه.منم گفتم جرت ميدم.شروع كردم به تلمبه زدن اينقدر محكم تلمبه ميزدم كه جيغش در اومد مجبور شدم دستمو بزارم جلوي دهنش.بعد از 3 ديقه تلمبه زدن ديدم ابم داره مياد كشيدم بيرون تا ابم نياد دوباره شروع كردم كه تلمبه زدن اونم كه درد و لذت براش يكي شده بود فقط ناله ميكردو اشك ميريخت.بعد ي ربع تلمبه ابم داشت ميومد گفتم ابم داره مياد.گفت بيار بخورم منم سريع كشيدم بيرون كردم تو دهنش اونم مك ميزد كه يهو ابم پاشيد توي دهنش اونم تا اخرشو خورد.بهم اروم گفت پويا تو اولين پسري هستي كه 3 بار پشت هم ارضام كرد.خيلي دوستت دارم.منم گفتم همچنين.بعد افتادم روش نميدونم چطوري خوابم برد.بعد كه بلند شدن از مسافرخونه رفتيم بيرون.سوار ماشينش كردمو رسوندمش خونشون.بعد از اين ما 8 دفه ديگه هم سكس كرديم و بار سوم از كس كردمش و پردشو زدم.اخر رفتيم پردشو دوختيم.بعد از 4 سال از هم جدا شيم.اين بهترين سكسم بود..ببخشيد سرتونو درد اوردم گفتم حالا منم خاطرمو بنويسم.نظر فراموش نشهبااااااااااااااااينوشته‌ پویا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *