سكس چت با خانمم

0 views
0%

مژدهاز كسم كلی عكس بگیر تا حشری بشیم جفتمونعلیباشه از كوس و كون و سینتمباشه روی مبل اینو فیلم های سكسی لنگمو باز میكنم هی عكس بگیر تا حشری بشی منم بهت ندمعجووووون باشه منم بهت كیر نمیدمعجووووووون بخورمش سوراختومنمیدم بخوری كه لباس سكسی بپوشم یا این ك لباس لختی بپوشم با ساق شلواریعنه لباس سكسی نپوش لباس لختی بهترهماولش لباس لختی میپوشم چندتا عكس بگیری بعدش میرم سكسی میپوشم شرت سكسی هم بپوشم صورتیه تو عكس عالیهعباشه تو خودت حرفه ای هستیمجوووون دلم خواستعمنم كیرم راست شدهمباسنمو ك بگیری فشار بدی یا سینمو دوس دارمعجوووونمی كاری كنم برات بزارعچكارمكارای سكسی جنده لاشی بشم برات توی سكسع جووووون دوس دارممدوس دارم ی بار چند بار پشت سر هم بكنی خیلی حال میدهعجوووون جرت میدممجوووون بكن تا تهمعلی میخوامتعیه خوردن حسابی از كون و كست كه حالت جا بیادمجووووون دلم خواست بدجورعجووووون بخورمشم آبمو سرازیر كردی حسابیعآبتو میخاممابتو كجام میریزیعسینت تو كجا دوست داری بریزممسینه و سوراخ كونعسینت رو بگیر با دست بریزم روش اووووفم جوووون عجووووون كس لیسیتو میكنم تا حال كنیمعاشقشممكفش پاشنه بلند میپوشم وایسادنی بزنعاوووووف باشه میچسبونمت دیوار میكنمجرت میدممبده جون بكن تا خسته بشیملیس رو تخمتعجوووون كیرم تا ته حلقتماوووومممممعجوووون نوش جونتمكیر كلفت دوست داشتنی مدوس دارممجرم بدهعجرت میدم كه جیغت بره هواموای كوسممچربش كن لای كونم بزن برا خودتعباشه لیزش میكنم كیرم میزارم لاشمبعد بزارش روی سینمعجوووون میزارم لای سینت بالا پایین میكنمماووووف نوك سینم دراومدعجوووون گازش بگیرم اوووومماخ اروممبگیرش تو مشتت فشارش بدهعباشه فشارش میدم اووووومم وای علی یواشترعجوووونموای علی بخور منوماخ علیمای علیعاوووفعمژده كستوبخورمموای دیوووونه شدمماوووووف كسم تركیدعجووووون بخورم اون كستو اووووممفقط بكنعكیرم تو كست داگیعكیرم سرپا تو كستموای جوووونعبیا بشین روی كیرم تلمبه بزنموای جون دوس دارم نشسته خیلی حال میده لباتو قورت بدم وكیرت تو كسم باشهعجوووون بكنمت مژدهماووووف كیرت تو كسم علیعجوووون كیرم تو كسته مژده جونمكوسمو بخور علیعبخورم اون كس و كونتو اوووومماوووووف قرمزم كردیعمیخورمت حسابی مژدهم آی آی علی علی جوووون ع جووووون آبت اومد اووووووفم اوووووف آره مرسی نوشته علی

Date: June 2, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *