سمیه خیلی سگ حشره

0 views
0%

سلام برو بکس سایت داستان سکسی .خوبیند همدون ؟؟.میخوام یه داستان برادون تریف کونم.اول از خصوصیات خودم میگم من احسانم23 سالمه قدم187 وزنم 89. پوستم سبزه میوام خرماییچشام زاقند.اقا من یه دوس دختر داشتم گُه مصصصب خیلی قشنگ بید.قدوشام مه چنار بید.تُپولیچیا بیبی فیس.توکیچه براش شماره انداخته بیدم چون عامارشاداشتم به قولی شوما اُپِنه تاچند روزاولی دوستیمون میمد دم دکون پری میدیدیم همامنام یه بار بش فلاش پر فیلمچی وا کلیپ چی سکسی دادم .عاغا اینام رفته بید خونه داییش اینا زده بیدوش تو کامپیوترشون فیلما را دیده بیدفَمیدهبیدقصدیشومُم از دوستی باهاش چیه.نمدونم چرا این اینجوری بید هروقت باهم تلی میحرفیدیم صداش میلرزیدنِمدونم ازشهوت یا چیز دیگه؟عاغا من یه روز بد جور تو کف بیدم کو اینا اساسی بوکونموش . همه چیزام جور بید عروسی دَدَم بید تو تالار عروسیشا گرفتیم خونمون خالی بید. منام کو هَمِشحشرییه دفه شماره داییش اینا افتاد رو گوشیم (همش از خونه داییش بِم زنگ میزد )گوشیا ور داشتم دیدم خودشِس تو کونوم هم رخت میششتند هم عروسی بید.گفتمن نیم ساعت دیگه میام دم دکون پری گفتم نه بیا خونِمون گف میترسم گفتم هیشکی ذخونمون نیس بیا اگه بیایی بِراد گیلبنده طِلامیسونم. کم کم داش راضی میشدیه خوده دیگه از این قولای الِکی بش دادم. اونام قبول کرد کو بیاد خونِمون.(اینام بوگم کو خونه هامون به هم نزیکند)گُف تا نیم ساعت دیگه میام منام گفتم باشد بیا .رفتم خونمون .نیم ساعتی شدا دیدم زنگ زدند رفتنم درا واکردم دیدیم خودشِس.گفتم بیا تو خونه تابلو میشد اونام دِوید اومد تو.واااااااااااای خودا چهکُسی شده بید این جنده لاشی اینایادُم رفت بوگم خانوم یه بار عروسی کرده بیدا طِلاقشا اسده بید.16سالش بیده کو شوورش دادندوا الان25سالشبید آما اصن بش نمخورد بش میخورد18ساله باشِد تا25ساله.خب اینا به کنار عاغا ما با خانوم کسه تَنا شدیم.با خودوم گفتم چه حالی بوکونم اَمرووووززز.همون اول کو اومد ازوش لِی گرفتم. مِزه سرخاب میداد دس هَشتم رو لُپش اهییییییییییییییییییییی چرب بید وا بو کرم سیفید کوننده میداد. خلاصه حالوم به هم خورددهن شا واز کرد میخواس نِم چی چی بوگد من نهشتم بوگدا هلُش دادم رو زیمین .کیرمام شق شده بید .مثلی این وحشی کس ندیده ها تو فیلما خوابیدم روشنمتونست جُم بخورد.دسما کردم تو یَخِش پسوناشا گرفتم تو دَسُم هِی می مالوندمشون . اینام مِ چِلا جیغ زد گفت هوی چِدِس جونَمَررررررررررررررررگشده هه.؟؟؟؟؟لِهُم کردی کووووو.منام بیشتر وحشی شدم دیگه کیره داشت شلوارما پاره میکرد .پیرَنشا با یه حرکت سریع کَندَم .وای چی چی میدیدم دو تاسینه ی به قولی شوما لیمویی کُ سهله اینا پرتقالی بیدند. لامصب انگار پروتز شون کرده بید.نفمیدم چیجوری کردمشون دهنُم.اینام کو سگ حشرآخو اوخش دراومده بید.همینجور کو میخوردم با اون دَسمام اون یکیا چنگ میزدم صدا نِفَسا هر دوتاییمون بلندشده بید.رفتم پایین تر وزیر سینه ها و دور نافچی شا لیس میزدمامِک میزدم پایینی پایین رفته بیدم قشنگ وسطی پاهاش بیدم.یوهویی نیم خیز شدم شلوار شا کندم یه شورت بنفش پاش بید پوستیشام سیفید تضاد باحالی درستکرده بید . دیدم پایینُش خیسی خیسِس.میخواستم از رو شرت بخورم دلُم هَم زد. کندمش شیو کرده بید.کسش مثل یه دمبه سیفید پوف کرده بیدا اُو میداداز بس این مال خوشکل بید هنگ کردم دسما بردم رو شا مالیدم آ با زبونُم وسط شا لیسیدم اونام کو تو فضا بید هی آها ناله میکرد.خودما بردم پایین تروا دقیقن در سولاخچی شا مک میزدم اُواشام قیلیت دادم .رو چوچولهشام گِزززه میگرفتم وا بااَنگولی میکردم تو سولاخُش .هی عقب جِلِی میکردمدیگه کیکُش(جیغُش)در اومده بید هی میگفت احسان اروم تر ررر.یوهویی دیدم لرزیدانِفَساش اروم شد.میخواستم بوگم جنده لاشی میدونم داری حال میکونی تو کو دختر نیسی هی میگییواشبه جا این وخیزادم شلوار ما کشیدم پایین.شلوارا شورتُم با هم اومدند پایین .دولُم کو با دیدن سمیه برا خودُش کیری شده بیدافتاد بیرون.یُهو دیدمچِشاش چارتا شد. گفت احسان چقد کوچیکهگفتم چی چی ش کوچیکه رفانی این بِرا تو کو هفت نفر تو یه روز گاییدندد (یبارام رفقا اینا بلندش کرده کرده بیدند)خلاصهگفتم کس نگو پاهادا ببر بالاخوابیددم روش کیرمامیمالیدم روکسش میگفت اوووووووففففففف بکن تو دیگ دارم میمیرم بکن تویهوبا یه فشارکوچیک هلش دادم تانصفش لیز خورد رفت توش یه آآآآهههه بلند کشید شرو کردم تلمبه زدن نفسش بند اومده بیدآه آه میکرد منام سرما بردم رو سینه هاش لیس میزدم میگفتجوووووووووونننننن.انقد تقه زدم عرقم در اومده بید اونام دیگه نا نداشت بازوما چنگ میزدنیگا کردم دیدم لِواشاگاز میگیردا دِیرشونا میلیسداومدم بالالواشا کردم تو دهنُم محکم خوردم دو تا تقه دیگه بدش زدم دیدم اُوُم نزیک بید بیاد گفتم اومد اومد.دیدم با یه صدای خفیفی گف بیریز تووووووووشششمنام کشیدم بیرون با فشار ریخت رو شیکمُش گفتم من ریسک نمکونم کو بد بختم کونی.دست برد رو شکیمش یه انگولی از اُما خوردگفت اوووومممممبقیه شام پاک دستمال دادم پاک کردمحکم بغلم کردونیگام میکردوابدشام یه لبخند مسخره تحویلم دادیوهو.عینی بز وخیزاد سوتینشا ورداشت پوشیدلباساشام جم کردوَرُش کرد منام همونجوری افتاده بودم اومد یه لِی ازُم گرفتا گفت خیلی میخوامُد جیگر چییییممممممممممنام گفتم ای پدرسوخته منام میخوامد خوشگله.دیگه خدافظی کردیم رفتُش وا درا آززززاد زد بِهممنام کم کم رفتم یه دوش گرفتما خونه را جما جور کردم کویکی نفمد خانوم کُسه اینجا بیده.پایاننوشته‌ احسان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *