سه تا دوست خوب

0 views
0%

من اسمم ارشه و 19 ساله.داستان مربوط به چند ماه قبله که رفته بودم با دوتا از دوستام استخر.(رامین و امید)امید دوست صمیمی من بود و قبلا 3 بار با هم گی داشتیم. رفتم تو رخت کن تا مایو بپوشم که مثل بیشتر وقت ها امید اومد و از لای در نگاه کرد بعد اون رفت تو و من این کار رو کردم. رامین خودش گی بود اما من تا به حال بهش نگفته بودم که میدونم.تو استخر چند بار امید منو دست مالی کرد تا اینکه اومدیم بیرون و بعد رفتیم یه چرخی تو خیابوون زدیم.رامین گفت بریم خونه ی یکی از دوستاش خالیه (رامین 25 سالشه) و بریم مشروب بخوریم. قبول کردیم و رفتیم.مشروب ها رو اورد و شروع کردیم به خوردن مشروب ها.بعد امید به من اشاره کرد بریم تو اتاق منم منظورش رو گرفتم و بدون اینکه حواسم به رامیین باشه قبول کردم. رفتیم داخل و شروع کردیم به لب گرفتن از هم و لباسم رو در اورد یه ده دیقه همونطور وایستاده لب هم رو خوردیم تا اومد و منو خوابوند رو زمین و شلوارم روکشید پایین کیرم رو خورد.. یه ده دیقه که خورد ابم اومد و همش رو ریختم تو دهنش.بعد گفتم امید کونم کیر میخواد. گفت چشم عزیزم. سریع لخت شد و منو سگی کرد و گذاشت کونم . کون من خیلی گشاده چون همیشه خودم رو با کیر مصنوعی میکنم. بعضی وقت ها هم کیر مصنوعی و خیار رو با هم میکنم توش. کرد تو کونم و من داشتم لذت میبردم که یهو از سر لذت یه اه گفتم.اصلا حواسم به رامین نبود. یهو در رو باز کزد و اومد تو وتا ما رو دیدی سریع لباساش رو در اورد و کیر خیلی بزرگش رو تو دستش گرفت.من شوکه شدم ولی اون موقع فقط داشتم لذت میبردم. رامین اومد بقل من نشست و شروع کرد از امید لب گرفتن. بعد از چند دیقه امید از کونم کشید بیرون و رامین کرد تو خیلی کیر گنده ای داشت و داشتم حال میکردم . امید هم پاشد و گذاشت دهنم. داشتم براش ساک میزدم و رامین هم منو میکرد. بعد از ده دیقه یا یه ربع امید پاشد و منو بلند کرد و خوابوند رو خودش و کرد تو کونم و پاهام رو داد بالاورامین هم اومد لا پا هام و کیرش رو کرد تو کونم . اولش یکم سخت بود بعد کامل رفت تو مال هر دو تاشون و رامین گفت چه سوراخ گشادی داری. گفتم برا خودتونه. یه چند دیقه تلمبه زدن و بعد هر دو تاشون ابشون رو ریختن تو کونم. اب از کونم داشت سرازیر میشد. بعد مدتی کنار هم خوابیدیم و لب هم رو خوردیم و بعد امید بلند شد لباس پوشید و رفت و منو رامین رفتیم حموم تو حموم یه بار دیگه کونم گذاشت و من هم کونش گذاشتم و بعد نیم ساعت با هم لب بازی کردیم و ور رفتیم بعد ش من رفتم.بهترین تجربه ی سکس من با جنس موافق همون روز بود.نوشته آرش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *