سکسچت محبوبه و سامی

951
Share
Copy the link

محبوبهلباتو بزار رو لباممحکم بوسم کنصورتتو لمس کنمبچسبیم به همروبه رو هم بخوابیمپاهاتو بزار رو کمرمچیو بوسیدی ؟فشارم بدهمحکم بگیر تو بغلتفشار بده فشارکیرتو بزار لای پاملای رونامفشار بدهالان سرم تو سینه تکیرتو میگیرممیزارم لای پاملای رونمرونای نرمماخسامیحالا تو بیا رو دستمیه وری بخوابسینه مو بخورنوکشو محکم دندون بگیرنوکشو لیس بزناون یکیشو محکم با دستت بگیربمالشفشار بده سینه موسرتو بکن لای سینه مبا دوتا دستات بگیرشونفشار بدهبیا روم بخوابکیرتو بزار لای پامبعدش سینه هامو بخوریکی این یکی اونتو چشمام نگاه کنلبامو بخورزبونمو بخورگردنمو دندون بگیرلیس بزنکیرتو بکن تو کوسممحمکم فشار بدهجون محبوبهعشق محبوبهفشارم بدهسامیشاشمو بخورابمو بخورکوسمو لیس بزنبا نوک زبونت لیس بزنکوسمو بخورکوسمو لیس بزناخاومدسامی چیشم ریختاخ اخوایکوسمو دندون بگیرکوسمو از بالا تا پایین لیس بزنشاشیدم سامیریخت تو دهنتچشماتو باز کنببینشاشیدم سامی جونتمومش ریختکوسم خیس خیسهخیلی شاشیدم سامیخیلی همش ریختبیا لیس بزن کوسمواومدمصاف بخاباومدم روتبا دستم کیرتو میگیرمفشار میدممحکم تا از درد بمیریمحکم فشارت میدم تا دردت بیادمیام روت کوسمو میکنم تو کیرتتا ته فشار میدمهی تلمبه میزنمتو چشام نگاه کنتا ته میکنم تو کیرتقربونت برمدستاتو بزار لای موهاممنم محمکم فشارت میدمکوسمو میکنم تو کیرتفشارت میدمتا تهبره تو کیرتاومد ؟هی تلمبه میزنمچت شد سامیابت اومد ؟هی تلمبه میزنمهی فشارت میدمکوسم برای تو سامیبرای کیر توکوسمو لیس بزنکوسمو دندون بگیرخدا نکنهوای نگو سامی.محبوبهسامیکونمو اوردم در کیرتیواشدردم میاد سامیکثافت میگم یواشعوضی یواش تروحشیداری با دستت میمالیاشغالکثافت یواشتا ته کیرتو فشار بدهتو کونمتو کوسمجر بده منوجر بدهمادر جندهبیشعورعوضیریواش تر دردم میادخخخخدیونهبلد نیستم عحش بدخخخخسامیکیرتو با دست میگیرممحکم فشارت میدمکیرت تو کونمهفشار بدهتلمبه بزنفشار بدهاز پشت کیرتو بکن تو کوسمدستتو از زیر بیارسینه مو با دستت فشار بدهدوتاشو بگیراومد ؟کیرتو تو کوسم تلمبه بزنهی در بیار از تو کوسمهی کیرتو بکن تو کوسمزودباش سامیچکار میکنیتلمبه بزنکیرتو میخام سامیبکن تو کوسمفشار بدهابتو بریز تو کوسماب کیرتو بریز تو کوسمکیرتو تا ته بکن تو کوسمتا ته بره کیرتتو کوسمسامی جوننوشته سامی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *