سکسی وحشیانه‌ حقم بود؟

0 views
0%

در خونه ک بسته شد..باید تنبیهت کنم ک ادم شی آبرومو بردی،نشست رو کاناپه مجبورم کرد حالت سگی بشم.از پشت شلوارموشورتمو کشید پایین و کمربندشو در آورد ب کونم ضرب ک میزد،احساس میکردم آتیش گرفتم هربار تند تر و محکم تر میزد منم جیغ میکشیدم ببخشید دیگه تکرار نمیشه هلم داد زمین خوردم..راحت تر رو مبل نشست و اشاره کرد سمت کیرشمیدونست بدم میاد،شلوارمو کشیدم بالا،با بغض ببخشید دیگه تکرار نمیشهاخم کرد زودی رفتم دکمشو باز کردم شلوارشو کشیدم پایینکیر شق شدش گرفتم تو دستامو شروع کردم ب خوردنشوقتی تو دهنم بود سرمو فشار داد،تا حلقم رفت،اوق زدمچشام قرمز شد،احساس خفگی کردمولم کرد،نفس میزدم اب دهنم همه جا ریخته بود،غلط کردم بسه دیگهبازومو گرفت و برد سمت اتاق گفت تازه شروع شده،همچین بازومو فشار داد که گریم در اومدپرتم کرد رو تخت،پاشو لختم کندستام داشت میلرزید،دکمه های پیرهنشو باز کردمموهامو گرفتو گردنمو لیس زد،از کارایی ک حساس بودمو بدم میومد میکردبعد گازش گرفتو میک زد سعی میکردم هلش بدم،ول کن نبوداهی کشیدم،لباسمو جر داد،با ی حرکت شلوارموشورتمو با هم در اورد سوتینمو میکشید از قصد بازش نمیکرد زیر بغلم ی حالت عرقسوز نمیتونم بگم چجوری شدآخرم جرش داد کیرشو گذاشت رو کسم،+چند بار گفتم جلو کسی جواب منو ندهچند بار گفتم سر من داد نکشبا فشار پایان کرد توم،همش دست و پا میزدمعقب جلو کرد محکم +اه دارع میاد،میخوام بریزم تو کست،-نهههه نریز حامله میشممیخورمش تا ته،فقط نریز توم+اه‌ه‌ه اوومد.. جیغ کشیدم……بوسه هایی ب کمرم زد،بلندم کردو زانو زدم کیرشو گذاشت دهنم+اه چقد دست و پا میزنی ،با کمربندش دستامو محکم بست،-چیکار میکنی ایی دستم،حالا موهام تو دستش بودو کیرش تو دهنم،دوباره پرتم کرد رو تخت و نشست رو کمرمدمر خوابیده بودم،اون هم نشسته بود رو کمرمنمیذاشتم بزار کونم،میترسیدم،+اخ اخ کونشو چقدر کبود شده، با کیرش ضربه زد ب کونم فهمیدم میخواد بزاره توم.. خودمو تکون دادم جیغ کشیدم نکن.. دستام ک بسته بودو با یه دستش گرفتو کشید سمت خودشکیرشو گذاشت داخلم با یه فشار همشو کرد تومفشاری ب مثانم اومد ک یکم خودمو خیس کردممث اسب سواری دستامو میکشید عقب خودشو میداد جلو..یعنی عقب جلو میکرد..از درد داشتم گریه زاری میکردم اما ولکن نبود،+کونتو جر میدم پدرسگ جواب منو میدی؟ جلو همه ضایم میکنی بگو غلط کردم-غلطط کردم گه خوردم آیییی دیگه تکرار نمیشه ولم کن+اخ ابم دار میااااد -اااااییییییی امیییییر+آآآآآهارضا شد داخل کونمشل شد روم…بعد پاشد انگشتشو کرد داخل کونم گذاشت دهنم،سرمو تکون دادم ک نخورم اما انگشتشو کرد تو حلقم،نفس زدو دراز کشید،چند دقیق نمیتونستم تکون بخورم،رو زانو هام نشستم دستمو باز کنانگشت اشارشو کشید رو شکمم،التماس کنترو خدا دستمو باز کن،درد میکنهبرگرد،فک کردم میخواد باز کنهمحکمتر دستمو بستاخ امیررررر،مچام خیلی ظریف بود،واقعا درد داشتمچون عرق کرده بود دستام و کمربند چرم بود منم تلاش میکردم بازش کنم، دستام زخم شده بود ناجورچیکار کنم ک بازش کنی؟لباشو بوسیدم امیر بازش کنحقته زیادی سر صدا کنی نمک میپاچم روش خفه شو بخواب امشب بازش نمیکنم، با اون دردی ک داشتم دراز کشیدماحساس کردم حالم بده،انگار فشارم افتاده بود،رنگ و روم پریده بود،باز رفتم پیشش خواب بود بیدارش کردم،امیر امیر حالم بده بیدار شو،بیدار شد،وقتی دید رنگو روم پریده فهمید دروغ نمیگم زود دستامو باز کرددویدم سمت دستشویی،خونی ک رو دستام بود دیدم حالمو بیشتر بهم زد،اول بالا اوردم بعدآب سردو باز کردم .. حالم بد بودوقتی چشامو باز کردم،سرم بهم وصل بودفشارم حسابی افتاده بودنوشته ناشناس

Date: March 2, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *