سکس اولم با دوست پسرم

0 views
0%

سلامبهار هستم 22سالمه.اولين سکس من با دوست بسرم محمد بود.سال سوم دبيرستان.نميشه بهش بکي سکس چون خيلي ابتدايي بودو اول راه بودم.ازهم جدا شديم چون من گفتم رابطه مون داره جنبه سکسي پيدا ميکنه و از اين حرفا.توبه کردم.اما سفيدي و کلفتي کيرش هيچوقت يادم نميره.خدايي کس خل بودم که کات کردم.اخه اون زمان هنوز دختر خوبي بودمو به اين مسايل اهميت ميدادم..نه مثل الان که ديگه….خودتون بهتر ميدونيد.يه مدت گذشت با کسي اشنا شدم که يه دنياي ديکه بوددوستم معرفي ش کرد بهم.نديده بودمش.گف 25 سالمه.بعد چند وقت همو ديديم.دروغ گفته بود.31 سالش بود.وقتي ديدمش ازش نفرت داشتم اما اون صحبت هاي قبل ديدار منو عاشق خودش کرده بود.ديدار اولمون در همين حد بود که همو ببينيم.هفته بعد همو ديديم.نسبت به قبل يه حس و حال ديگه داشتم بهش خيلي سکسي و خوش اندام بود.عاشق ش شده بودم.قد بلند…موهاي جو گندمي…پوست سبزه….راستي خودمم 55کيلو قدم160.نسبت به هيکلم سينه هام بزرگه85.اون روز رفتيم خونشون استرس داشتم.به محض اينکه رسيديمو لباشو رو لبام گذاشت هنوز درو نبسته بود که مثل يه موش تو بغلش بودمو لبامو ميخورد.لبام بسته بود هنوز زياد حس راحتي نميکردم.منو تو بغلش گرفتو برد اتاق خواب .زمستون بود و هوا برفيمنو با خودش برد تو رختخوابي که از قبا پهن شده بود.احساس خوبي نداشتم.ميترسيدم ازش.از بغل ش فرار ميکردم چون انتظار اين برخوردو تو دقايق اول نداشتم.همينطور ک لبامو ميخورد سينه هامو فشار ميدادو ميماليد.حس خوبي نداشتم.عصبي شد و گفت باشه بيخيال اگه ناراحتي دست بهت نميزنم.ازبغلش اومدم بيرون.اومدم کنار بخاري.همونطور که خواب بود نگام ميکردو گفت اگه موذبي ميخواي بريم بيرون.واي با اين حرفش انگار دنيارو دادن بهم.خوشحال شدم.خودم رفتم بغلش.ديگه اينبار از روي رضايت لب ميدادم.نميگم بدم مياد چون عاشق سکس بودمو همش خود ارضايي ميکردمو تو ذهنم يه سکس خشن تصور ميکردم ولي تو دقايق اول ادم هول ميشه.مخصوصا اگه اولين ديدار باشه.بگذريم حالا..روم خابيده بودو وحشيانه لبامو ميخورد طوري ک درد ميگرفت مدام گاز ميگرفت.زبونشوتو دهنم ميکردو تا ته فشار ميداد وقتي هم زبونمو رو لباش بازي ميدادم با يه مکش قوي زبونمو ميمکيد که فکر ميکردم الان زبونم کنده ميشه.داغ داغ شده بودم.خودمو بهش ميماليدم.صداي نفس زدنام عميق تر شده بود.رفت سمت گوشم…واي چه حالي داشت مثل مار به خودم ميپيچيدم.زبونشو ميکرد تو گوشمو ميپيچوند…چشام بسته فقط تو اوج لذت بودم.گردنمو ميمکيد طوري ک سياه شد.حالش دست خودش نبود هرچي ميگفتم کبود نکن نميفهميد.کم کم دستشو از زير لباس برد بالا و سينه هامو ميماليد بعد خيلي ماهرانه رفت پايين و ديدم سينه هامو از بالا سوتينم در اورده و سرشو ميک ميزه.لباسمو در اوردو دستاشو برد زير کمرمو سوتينو باز کرد.با حرص و ولع سينه هامو ميخورد.و محکم ميماليدشون بهم.با زبونش لاي سينه مو ليس ميزد.همونطور که سينه هامو ميخورد دستشو از تو شلوار برد رو شرتم.کسم خيسخيس بود طوري ک خجالت کشيدم.گفت تو ک داغ داغي پس شل کن.شلوارمو در اورد.اما شورتمو نميزاشتم.اينو هم بگم که خودش همون اول کاري همه لباساشو در اورد جز شورت.سينه ي پر مويي داشت.اندامش هموني بود که ميخاسم.از روي شورت کيرراست شده شو ميماليد به کسم.لبامو خورد بعد اروم ميرفت پايين تر…سينه م….شکمم…ميخاست شورتمو در بياره ولي خجالت ميکشيدمو پاهامو ميبستم.به يه چشم به هم زدن پاهامو باز کرد.از روي شورت کسمو ميخورد….واي اينجا بود که ديگه اهه و اوه کردمو پاهامو باز باز کردم.از لاي شورت زبونشم ميماليد به کسم.جچه حالي داشتم.شورتمو با کمال ميل در اوردم کسم ميخورد فقط.زبونشو ميکرد تو کسم و تا مقعدمو ليس ميزد انقد باحال ميخورد ک ميخاستم ارضا شم.گفتم بسه.بعد نوبت اون بود ک بخورمش.لب و سينه و شکمشو ليس ميزدم ک سريع تر برسم سر وقت اصل کاري.واي چه کير بلند و کلفتي.انصافا کير خوش تراشي داشت.سر کيرش خيس بود.زبونمو در اوردمو سر کيرشو زبون زدم.ابش شور بود.بعد زبونمو کشيدم از بالا تا پايين کيرش و شروع کردم به ساک زدن.با دستش سرمو هل ميداد که بيشتر بخورم.انقد فشار ميداد ک هق م ميومد…حسابي کيرشو خوردمو بعد اينکه خيس خيس شد با دست ميماليدم واسش.تخماي باحالي داشت ليسش ميزدمو ميکردم تو دهنم.تو دهن خيلي باحال بود.درست مثل يه توپ زله اي ميموند.اما نميذاشت بخورم ميگفت قلقلکم مياد.اورد منو بالا و يه لب ديگه گرفتيم.سر کيرشو مالوند به کسم.اصلا نميتونم حسي ک داشتمو بيان کنم.غرق لذت بودم.کسم خيس بودو کيرش سر ميخورد رو کسم.مث قلم نقاشا که روي بوم ميکشن کيرشو ميماليد روي کسم .فقط دوست داشتم زودي کيرشو فشار بده تو کسم اما متاسفانه دختر بودم.خيلي ضد حال بود.هم واسه اون هم واسه من.مجبور بوديم سکس از عقب بکنيم.واي سوراخ به اون تنگي کيرش چطوري ميخاد بره تو.دوست نداشتم باانگشت اروم کرد تو کونم.اصلا دوست نداشتمو خوشم نميومد.عقب جلو کد تا کمي باز شد.سر کيرشو گذاشت رو سوراخ کونم.اصلا تو نميرفت.درد بدي داشت به هزار بدبختي سرشو کرد تو.روم خابيده بود.ارومم ميکرد.ميگف اصلش همين بود ديگه تموم شد.دستشو جلو دهنم بردمو بغل دستشو ميک ميزدمو گاز ميگرفتم.کم کم داشت تلمه ميزد.واي جچه درد بدي اما چون اينکاره بود ميدونس چطور ارومم کنه.گوشمو ميخوردو پشت گرنموبا زبونش رو کمرمو ليس ميزد.احساس شهوتو تو تک تک مهره هاي کمرم حس ميکردم.دردش کمتر شدو بعد چندتا تلمبه ارضا شد و ارضا شدم.خوب اين داستان اولين سکسم با شاهين بود.اينجا اول راه بودمو ناشي.اگه خوشتون اومد نظراتتونو بگين تا از سکس بعدي و بي پرده شدنم با شاهينو بگم.ديگه اون دختر کار نابلد نبودم.خوب ميدونم نقاط حساسو شهوت بر انگيزو.منتظر نظراتونم.نوشته بهار

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *