سکس اول سحر

0 views
0%

سلام من سحرم قدم 178 مزنم هفتاد سایز سینه هام 75 و سایز کمرم ک مربوط ب سایز کونمم هست 40.دوس پسرم آرش میگه هیکلم خیلی سکسیه هر وخ کنارم بود حتی تو پارک راس میکرد.من خیلی حشریم ولی چون خیلی مغرورم هیچ وقت ب رو خودم نمیارم تا اینکه هفته پیش رفتم خ آرش و الکی باهاش شرط کردم ک نباید بهم دست بزنهخلاصه رفتم اونجا ساعت11 بود ک رسیدم آرش هم خیلی خوش هیکل بود درو باز کرد و من همونجا شورتم خیس آب شد فقط ی شلوارک تنش بود بیشرف.رفتم تو دبدم بله بساط میوه و مشروب ب راه..یکم گذشت آرش دیگه داشت دیونه میشد گف سحر تو ک نمیذاری بهت دس بزنم لااقل پاشو لباسات وعوض کن تا فقط نگات کنممنم ک منتظر ی اشره بودم رفتم تو اتاق تا لباس عوض کنمی تاپ قرمز جزب و یقه باز پوشیدم با یه دامن قرمز کوتاه. سوتین تنم نبود و شورتم مشکی بود.وقتی از اتاق امدم بیرون اصلا ب رو خودم نیاوردم ک ی لباس سکسی پوشیدمگفتم آرش میشه از یخچال آب بردارم نگام کرد و گف آخ آره قربونت برم بروووو منم از جلوش رد شدم و رفتم آشپذ خونه کنار اوپن در شیشه رو انداختم زمین ک خم شم بردارم وختی خم شدم آرش گف سحر تو خیلی سکسی تر ازونی هستی ک فکرشو میکردم منم ی خنده ی شیطونی کردم و رفتم نشستم رو برئش خم شدم رو میز تا ی گیلاس بردارم آرش گف سحر تورو خدا..گفتم ن دیگه قول داده بودی.گف چشم.یکم گذشت آرش اومد کنارم چسبید بهم گف کاری نمیکنم فقط بذار بهت بچسبم نازت کنم منم داشتم قش میکردم هیچی نگفتم از قصد زل زدم تو چشاش و بوسش کردم گف آخ سحر آخ سحر…گفتم جوووون عشقم گف میخوام-دستم و گذاشتم رو لباش تا هیچی نگه بعد شرو کردم ب لبگ رفتن وار ک داشتم میموردم بعد آرش رف سراغ گردنم و من مخالفت نکردم داشت میخورد ک یهو من آروم و بی اختیار گفتم آی ی ی .. گف جووون سکسی من بذار بکنمت بذار کس تو بخورم گفتم آرش گف جان گفتم من مال تو… آرش گف ب خدا ی کاری میکنم دیونه شی.شرو کرد خوردن من تاپم و کندو سینه هام و دست گرف هر لحظه داشتم شهوتی تر میشدم سر سینه مو کرد تو دههنم داشتم میمردم گفتم آآی ی ی ی محکم بخور یهو دستش و گذاشت رو کسم و پاهام باز و از رو شرت کسم و مالید و انگشت کرد گفتم آرش با نازش بازی کن داغ داغ بمدیم جفتمونم گف چشم الان نازت و میخورم..گفتم آآ خ خ خ خ بخورشششش. یهو من و خوابوند زمین شرو کرد خوردن کسم وای همش آخ اوخ میکردم وختی کسم باز کرد میخواستم از شهوت داد بزنم رو آسمونا یودم همینجور ک یدستی میمالید کیرشو دراورد گذاشت رو کسم و شرو کرد لیز دادن گف امروز تو فقط حال کن نمیخواد کاری کنی انقد میکنمت ک دیونه من شی و یهو تا ته کرد تو کسم…آ آ آ خ خ خ خ آرش… جرم بده داشتم میمردم انقد تند تند من و کرد ک همش ناله میکردم کسم داشت از شهوت میترکید ک یهو آبم مثل اسپری از کسم پاشید بیرون و آرش گف جوووووون تو خانم منی من کست و کردک دارم میکنمت آخ کیرم…یهو آبش امد و ریخ رو شکمم آنقد آروم شده بودیک همونجن خوتبمون برد… نظر بدین ک اگه خوب بود سکسای دفه بعدمونم تعرف کنم.نوشته سحر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *