سکس با ترس و لز با دختر دایم

0 views
0%

سلاممن آرسانم و در حال حاضر 17 سالمه؛ من زمانی که 7 سالم بود تا حدود 12 سالگی از دختر دایم مینو متنفر بودم همین طور اون از من ؛ اما از وقتی فهمیدم کیرو کس و کونو شناختم یهو نظرم درباره مینو عوض شد ؛از اون سن به بعد هرسال بیشتر عاشق اون میشدم اما هیچ گونه ابراز علاقه ای نسبت به اون از خودم نشون نمیدادم؛اونم نسبت به من علاقه ی نداشت یا حداقل نشون نمیداد؛ اما من از روی شهوت دو سه سال بعد به یه دختره11 ساله پیشنهاد سکس دادم اما اون از دستم خیلی نارحت شد ولی من پایان تلاشم رو میکردم تا اونو راضی به این کار کنم و اصلا به این فکر نمیکردم که او بره و به پدر و مامانش بگه؛ اما اون این کارو نکرد منم بعد از مدتی تازه فهمیدم چه کار زشتی کردم ولی باز هم نمیتونستم از فکر اون اندام تراشیده و اون چشمای شهوت انگیزش بیرون بیام و تصمیم گرفتم صبر کنم و رفتار خودم رو با مینو عوض کنم ؛خلاصه بعد از چند سال یه جورایی بهش فهموندم که از اون رفتارم ناراحتم ولی در عین حال بهش علاقه دارم این رو هم بگم که ما تو اصفهان زندگی میکنیم و تابستونا به شمال میریم و مینو تو شمال زندگی میکنه ؛یه سال که به شمال رفتیم او خیلی خیلی دلم رو برده برد تا این که یشب اونا اومدن خونه پدر بزرگم من هم از فرصت استفاده کردم و چون میدونستم او نا شب اون جا میمونن منم اونجا موندم؛ خونه پدر بزرگم دوتا اتاق دارهکه یکیش پدربزرگم اینا میخوابن مینو اینا هم تو اتاق بزرگه منو دوتا از پسرخالم اینا همونجا خوابیدیم ؛اون شب دیگه طاقتم تموم شده بود خیلی تصادفی دختر دایم جای خوابید که من میتونستم بهش دسترسی داشته باشم ؛اونشب خیلی با خودم کلنجار رفتم که کاری نکنم اما نشد و من دست به کار شدم و ساعت 3شب نزدیک اون شدم ؛پشه بند خودمونو کنار زدم یه فاصله کوتاه تا بشه بند اونا رفتم و دستمو وارد پشه بند اونا کردم اول خیلی آروم دستمو گذاشتم رو پستونش چند دقیقه ای دستم همونجا بود و کلی حس گرفتم ولی برام کافی نبود ؛آروم دست گذاشتم رو باسنش ؛کیرم اونقدر سیخ شده بود که از شدت درد از تو شلوار درش آوردم ؛اما با همه این ها باز هم بیشتر میخواستم و باعث شد که بخوام دستمو بکنم تو شلوارش خیلی آروم دستمو چسبیدم به کش شلوارش و آروم دستمو کردم تو شلوارش حتی از شورتشم گذشتم ؛وقتی دستم به کون نرمش خورد پایان اندام جنسیم شروع کرد به ساخت و ساز اسپرم خیلی دلم میخواست تو همون حالت جلق بزنم ولی نمیشد ؛ دستمو آروم آروم دستمو تا دم سوراخش بردم و اون قدر شهوتی شده بودم که مغزم کار نمیکرد و اومدم که تا یه ذرو انگشتم رو فرو کنم تا شروع کردم به زور زدن یهو یکی دستمو گرفت ؛کل بدنم یخ زد کهدیدم خود مینوفره و داشت مستقیم تو چشمام نگاه میکرد بعد فقط دستمو در آورد و رو خودش پتو کشید و خوابیدمن هم فقط رفتم طرف خودم و لی تا صبح چشم رو هم نذاشتم؛ خلاصه فردا غروب شد ؛من از بیرون اومدم خونه که دیدم مینو آماده شده ومیخواد بره جایی ؛مامانش از من خواست که برسونمش سر کلاس زبانشمنم که روی نگاه کردن تو صورت مینو رو نداشتم مجبور شدم و قبول کردم ؛مینو رفت صندلی عقب نشست و تو پایان طول مسیر بدون یه کلمه حرف از تو آینه تو چشمام نگاه می کرد؛ وقتی رسیدیم به آموزشگاه بهم گفت دور بزنمن گوش دادم و بهم گفت برم خونشون ؛من نمیدونستم دقیقا چی تو فکرشه ولی به امید این که بخواد باهام باشه رفتم خونشون رفتیم و وارد خونه شدیم بدون اتلاف وقت شروع کرد به در آوردن لباساش منم از تعجب خشکم زده بود که یه دیدم باشورت وکرست جلو م وایستاده و داره دگمه های پیراهنمو بازمیکنه ؛تازه به خودم اومدم ؛ هردو تامو لخت شدیم من شروع کردم به لب گرفتن و رفتم رو کردنش وبوسیدن اون با دستام با پستوناش ور میرفتم که عقب عقب بردمش و روی مبل نشوند مش ؛با پایان وجودم میمالوندمش ؛دورش حلقه زدم تا تک تک سلولهای پوستم باهش تماس داشته باشه شکم خوش فرمش رو با کلی بوسه خیس کردم با دستا از دو طرف کشیم پاین هیچ موی نداشت چشمامو بستم و شروع کردم به لیسیدن کس بی موش وقتی زبونم از شیارش رد میشد خودمو محکم تر بهش میچسبوندم اونم داشت با پستونای خودش و سر و صورت من ور میرفت ؛ توی این حا بودیم که اومدم انگشتم رو تو کوسش فرو ببرم که گفت وایسا من پرده دارم و نمیخوام پاره شه فقط بخورش منم چون چاره ای نداشتم دوباره شروع کردم به خوردن ؛بعد جفتمون به پهلو به صورت69 خوابیدیم وقتی لبای نازنینش رو به کیرم نزدیک کرد گرمای نفساشو حس میکردم ؛یهو کیر داغ شد وبا آب دهن مینو خیس خیس شد این قدر تحریک شده بودم که دلم میخواست همونجا آبمو بریزم؛ من داشتم کونشو میمالونم که گفت انگشتم رو تو کونش قرو کنم منم انگشم رو با نوازش لبهاشم کردم تو دهنش وقتی خیس شد گذاشتم دم سوراخ تنگ نییلو و آروم بردم داخل گرمای کونش حیرت آور بود کلی با دو تا دستام با کون و کوسش ور رفتم ؛بعد ازش خواستم که بکنمش و اونم قبول کرد باکیرم که آب دهن اون ازش میچکی رفتم سراغ کونش با کلی مالوندن کون تنگ و نرمش کیرم رو فرو کردم یه لحظه حس کردم پایان آبم تو کونش ریخت ولی نه؛شروع کردم آروم پر و خالی کردنش تا بعدا تبیل شد به تلمبه زدن و صدای آه و ناله ی آروم مینو دیگه طاقت نیاوردم و بعد از چندین تلمبه کیرم در آوردم و آبشو نه رو مینو تی یه دسمال کاغذی خالی کردمبا این که از کون کردم و آبم زود اومد ولی انگار صد تا جیگر خوش کل رو یکجا کردم خلاصه هر دو خودمو نو جمع جور کردیم ولی وقتی خاستیم مینو بهم گفت دیگه به فکر مننباش ؛ من الان سه ساله باهاش هیچ رابطه خاصی ندارم و با یاد اولین سکسم جلق میزنمنوشته آرسان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *