سکس با حال

0 views
0%

سلام اسم من آیدا هستش ۲۴سالم قدم ۱۶۰وزنم۶۰سینه هام ۶۵ رنگ بدنم سبزه رنگ کسم وسینه هام قهوای روشن وخیلی طبع گرمی دارم چون جنوبیم و عربم وشوهر دارم که اونم عربه و راننده جادس اول از خودم بگم که تو زمان مجردی دوست پسر داشتم و اگه برام خرج می کردن به دادن از کون بهشون راضی میشدم و الانم که ازدواج کردم معمولا توخونه ول میگردم وبه خودم میرسم بیشتر با لباسی که مردا رو حشری میکنه میگردم عشقم شرته وسوتینه همیشه مادرم یا بقیه برام میگیرن معمولا وقتی شلوار می پوشم شرت ساده وبدون نقش ونازک می پوشم کسم مشخص باشه و وقتی هم که دامن کوتاه یا پیراهن می پوشم از این نقش دارا می پوشم که معمولا درش میرم و دو دستم باش بازی میکنم و من همیشه تمیز نگه میدارم خودم رو وبراهمین هر روز شرت عوض میکنم ولی نمیشورم تا بو کس کونم رو بده که این کارم باعث میشد برادر مردم که رضا اسمشه و۱۷ساله اما چون عربه هیکی و تو پوره بیفت تو نخ من ولی منم همچین بدم نیومد برا همین سر نخ بهش میدادم از اونجای که مردم بیشتر جاده بود تاخونه رضا میومد پیشم رضا معمولا سر کشوم بود و شرتام رو دست میزد بو میکرد .البته بگم بوی کسو کونم تند و زننده نیست.شوهرم کردنش حرف نداشت حرارت بدنش بوسه هاش دیونونم می کنه موقعه ای که میکنم اما یه چند روزی بود خونه نیومد بار داشت مسیر طولانی یه هفته نبود و منم بد حشرم زد بالا سریع بفکر رضا افتادم زنگش زدم گفتم کجای گفت بیرونم گفتم بیا خونه داداشت امشب نمیاد حوصلم سر رفته.تا ساعت ۸اومد ومن خودم رو آماده کرده بودم از اونجای که فهمیده بودم وقتی ساپورت می پوشم خوشش میاد ساپورت آبی نفتی پوشیدم اینقد دادمش بالا تا کسم چاکش بیفته ویه تاپ استین حلقه ای پوشیدم یقه ۷باز از بغلم گرش زدم که تا بالا ناف باشه ساپورتم ۹۰بود رژلب قرمز ویه آرایش ناز .خیلی حشری کننده بود .اومد و تیپ من براش جالب بود ولی نه همشه جلوش اینجوری بودم عادی بود براش ولی لباس مورد علاقش بود واز ماجرا بگماز لحظه ای که اومد نگاهش لا پی من بود و چون حشری بودم اول خواستم بی موقدم برم وشروع کنم اینقد حشر داشتم ولی چون نمی خواستم من شروع کنم وخودم رو خراب کنم تصمیم گرفتم حسابی حشریش کنم رفتم میوه آوردم گذاشتم جلو دو تا مون و شروع کردم بخورن موز برداشتم پوست کنم تا تو حلقم کردم تو آروم کشیدم لبام باز شد ه بود نگاش تو دهن من بود نصفش رو آوردم بییرون بقیش رو خوردم دوباره حل دادم تو موز انگار داشتم برا موزه ساک میزدم و از دختر بودن براش میگفتم واز اینکه باید فردا که خانم گرفتی چطور باش رابط برا قرار کنی که ازت زد نشه و خراب بشه واز اینجور چیزا که بعدشم یه شوخی هی به ش میگفتم خانم عرب بگیر مال عربا بزرگه فقط خود عربا تحملش رو دارن عجم ها گنده تو شون نمیره من دوم اوردم زیر داداشت ولی یه عجم بود یه شب نمی تونست و… میوه پایان شد همین قد برا اون کافی بود آخه کیرشم دیدم شق شده بود و اندازش از رو شلوار بد نبود کیر شوهم که ۱۸سانته با ۶سانت قطر بعدشم جلوش به بهانه های مختلف جلوش دولا میشدم تا خوب حشری شه دیگه ساعت ۱۱شب بود گفتم رضا من می خوام قرص خواب بخورم که توپم تکونم نده تو هم خواستی بخوابی تلویزیون خاموش کن بخواب رفتم بخوابم ولی قرص خواب نخورده بودم فقط برا این گفته بودم تا فکر کن گیج خوام تا بیاد روم نخوابیده بودم روپهلو دراز کش بودم پاهم نه تو بغلم بود نه صاف ۹۰درجه بود و کونم به طرف در اتاق حدود ساعت ۱شب بود حس کردم اومده تو اتاق دیگه داشتم نا امید میشدم ولی اومد دست جلو صورتم تکون داد اسم رو صدا زد ولی جوابی ندادم رفت پای تخت آروم دست کشید رو مچ پا ام یه حس بدی داشتم دستش سرد بود ولی یکم بهانگشتا پام ور رفت تا گرم شد یواش اومد رو ساق احتیاط میکرد آروم دست میکشید وهمین باعث حشری تر شدن من میشد ولی چون دل تو دلش نبود سریع رسید به کونم یه دستی رو لمبه هام کشید بعدم رفت سر وقت سوراخ کونم از رو شلوار می مالیدش اینقد مالیدش تا داغ شد روکسمم از لا پام دست کشید یکم کسم خیس شد از رو شلوار کونم رو بوسید وقتی لا کونم رو برس کرد دوم نیوردم رو شیکم خوابیدم شلوار کشید پایین قاچ کونم رو باز کرد انگشت تکون میداد معلوم بود عشق کونه دیدم کونم رو یکم داد بالا باصورت رفت لا قاچ کونم شروع کرد زبون زدن دم سوراخ کونم این اولین بار بود یکی این کارو برام کرد داشتم بالشت رو گاز میگرفتم جوری حشرم زد بالا که از دستم خارج شود شروع کرم ناله کردن و آه کشید یه لحظه ترسید بلند شد برا این که شک نکنه برگشتم رو کمر با گفتم وای رضا توی تو چرا این کارو کردی اما اصلا توجی نداشت دیدم شلوارم رو در اورد شرتم رو هم در آورد منم فقط میگفتم رضا این چه کاریه می کن ی اشتباه ولی تو دلم می گفتم ادامه بده که خوشم اومد خواست بلند شم زد رو سینم دو بار افتادم رفت رو کسم شروع کرد بخوردن داشتم جر می خوردم فقط داد میزدم تا بلخر اومد از رو شکمم شروع کرد به لیس زدن وبوس کردن تا رو سینه هام گردنم لبام دست بردم کیرش رو گرفتم درش اوردم کیزش ۱۵سانت بود۵قطر داشت رفت بالا کسم توبار اول سریع گذاشت دم کسم وبا یه بشار تا ته کردش تو کسم وتقه مهکم میزد من از حشر آه می کشیم اونم چشاش رو کور کرده بود وفقط مهکم می کوبید یکم بعد درش اورد گفت به خواب روشیکم بالشتم بزار زیر شکمت منم چون فقط زمان مجردی از کون داده بودم وشوهراز کون نمی کرد تنگ شده بود و رضا هم حشری بود وبد تقه میزد هر چی گفتم نه فایده نداشت زد تو گوشم بر عکسم کرد فهنیدم این دیگه غیر قابل کنترله گذاشت دم سوراخ کونم یکم فشار داد نرفت تو شرو کرد به انگشت توش کردن وهمش میگفت عجب کون تنگی پارت میکنم جرت میدم منم از این رفتار رضا ترسیده بودم وگریه میکرم چون کاراش وحشیانه بود ودوبار کیرش رو گذاشت دم کونم یه بار حل داد توش خیلی دردم گرفت داد نیزدم ولی اون بیشچر خوشش میومد جوری تقه میزد کونم میلرزید وسرخ شده بود نامرد تخیری زده بود حسابی کرد بعدشم آبشو ریخت تو کونم و کنارم دراز کشید گلوم رو محکم گرفت فشار داد بم گفت گریه زاری نکن توسرم جایی نمیری می خوابی همین جا تا صبح خانم داش و گرفت خوابید منم دیگه خواب گرفت بعد از این ماجرا نه میتونستم بهش ندم نه دلم می خواست بدم ولی بدش بهتر شد دیگه جو گیر نبود .فقط یه توصیه براتون دارم با آدمای جو گیر سکس نکنید.نوشته آیدا

Date: May 3, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *