سکس با خاله به صورت شرعی و قانونی

0 views
0%

رضا یک پسر بسیجی کسکش هسترضا اهل هیئت مسجد هسترضا پسر خوبیسترضا رو دوست داشته باشیمرضا از طریق فرمانده پایگاه با سایت سایت داستان سکسی آشنا شده بودسایت ضد دین شهوانیقرار بر این بود به تاپیک های دینی بروندو افراد نا آگاه رو به راه راست بکاشننداما داستان های سایت کنجکاوش کردرضا گاهی با داستان های سایت خود ارضایی میکرداما حشر که میخوابید به دارک وب و رفقایش فحاشی میکردرضا پسر خوبیستمدافع دین هسترضا را دوست داشته باشیمرضا فعالیتش را به زیر داستان ها انتقال داده بوداکثرا محارمو به بی غیرتی بی عفتی کذب بودن و در نهایت بده بکنیم توش اشاره میکرداما همچنانرضا پسر خوبیستامام خامنه ای مرجع تقلیدش بودو برای رفع تکلیف به رساله امام خمینی مراجعه میکردرضا یکبار حین همین گشت زنی با این مسئله مواجه شدرساله امام خمینی مسئله 2401پشمانش ریختعمهاو عاشق خاله کوچکش بودزنی میان سال 43 نهایتش باقی اقواممحارم در واقعسنشان از یائسگی گذشته بودمادر خاله خانم عموخواهر هم که نداشتتک فرزند بودتگ خاله در داستان های سایت تگ مورد علاقه اش بودکه البته بعد مدتی فعالیتش را به پورن هاپ انتقال داد.داشتیم میگفتیمفکری به سر رضا زدزلزله ؟توپم تهران را تکان نمیداداما لرزش صوری میتوانست شرایط را فراهم کندلرزه صوری از طریق خودرو آسفالت کنیهمه تقریبا شدت اثرش را میدانیملرزه ای در حد دو الی سه ریشترعمه یک خانم تنها بودشوهرش دو سالی میشد که جان به جان آفرین تسلیم کرده بود و دو فرزندش هم خارج از ایران اقامت گزیده بودن زین سبب رضا شب ها پیش خاله اش میخوابید تا تنها نباشدرضا از طریق فرمانده پایگاه بسیج قرار آسفالت کردن را در 0300 بامداد گذاشته بود قبل آن آسفالت رو به روی خانه خاله اش را با بیل کلنگ کنده بوداکنون همه چیز با او یار بود تا به مراد دلش برسدخانه خاله اش یک خانه دوبلکس قدیمی ساخت که اقلا ۶۰-۷۰سالی از زمان ساختش گذشته بودرضا از چند روز قبل سقف طبقه بالایی را شروع به کندن کرده بود و پس از اتمام کار آن را با نی و پارچه پوشانده بودساعت ۲۵۱ به پایین رفته دامن و شورت خاله را پایین کشیده بالشتی زیر شکمش قرار داده بود البته با چشمان بسته که مبادا گناهی مرتکب شود.اکنون همه شرایط محیا بود برای دخول رعد آساتیک تاکتیک تاکاین صدای ساعت بالا سرش بود تنها چند ثانیه تا زمان ذکر شده…و بله لرزش خفیف خانه و پرش رضا به سمت قمبل مبارک خاله گرامیو در یک حرکت تا دسته کردن در داخلخدا قوت پهلوان زنده باشی دلاورعمه که گویی برق گرفته باشدش چند ثانیه طول کشید تا موقعیت را درک کندپس از آگاهی یافتن از این که رضاست که به شدت در کصش تقه میزندتفی سمتش پرت کرده گفتبلند شو از روم ذلیل مردهو دست پا میزدرضا که زیر حجمه سنگین لگد ها بود یک سیلی به در کیونش زده رساله امام حمام را سمتش پرت کردو خاله صفحه را مطالعه کردو با ولع خاصی کیون و کص دادن را ادامه داد آخر دو سالی از اخرین سکسش میگذشت و هول کیر بودعمه رضا اوه فاک می بی بیفاک می سو هاردرضا فاک یور درتی اثل(assel)فاک یور پوسیفاک یور بیگ اثلو با یک فشار تا آخرین قطرات در کیونش ارضا بشدرضا پسر خوبیسترضا خاله اش را به صورت شرعی و قانونی و قانونی میکندرضا همچنان به دارک وب و رفاقیش فحاشی میکندرضا را دوست داشته باشیم (love)اگر مرد در اثر حادثه ای با خاله یا خاله خود زنا کند، مثلا شب در اطاقی در طبقه بالا خوابیده و درست زیر همان اطاق در طبقه پایین خاله یا خاله اش خوابیده باشد و زلزله اتفاق بیفتد که بر اثر آن زلزله حائل بین دو طبقه از بین برود و او از بالا روی خاله یا خاله اش فرود آید و اتفاقی ذکرش (آلت تناسلی مرد) در فرج (آلت تناسلی زن) خاله یا خاله اش دخول کرده لازم نیست خودداری کند، میتواند کارش را پایان کند و بعد هم با دختر او مزاوجت نماید. (رساله امام خمینی مسئله 2401)امام_خمینی_شرمنده_ایمنوشته shadow

Date: May 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *