سکس با خانم پولکی

0 views
0%

این داستان واقعی هس من حسام از شهر ارومیه هستمیه روز اتفاقی یکی از دوستام بهم یه شماره داد زنک زدم با کلی از خود تعریف کردن تونستم مخشو بزنم یه خانوم بود یه ساله ازدواج کرده بود متولد۷۹ باقدی حدود۱۶۵ وزنشم ۶۰ اینا از خودم بکم یه مسر ۲۴ ساله با قد ۱۸۰ وزنم ۶۵ یا قیافه ای معمولی رو به پایین زیاد شاخ نیستمبریم سر اصل مطلب با کلی از خودتعریف کردن و کلی کس کس و شعر بحث رو کشوندم به سکس ساعت های ۲ شب بود که راضیش کردم بیاد بهم بده از اونجایی که فهمیدم خیلی پولکی هس بهش گفتم چقدر میخوای بهم بدی اونم ۵۰۰ خواس منم برا اینکه پولشو ندم گفتم پول نمیشه چون پول بدم فک میکنم جنده لاشی ای و حال نمیده بهم برات یه مدال طلا میخرم از این کوسشعر ها تا اینکه ساعت ۹ قرار شد بیاد بده بهم صبح شد رفتم دنبالش تا بیارمش سر مکانم اومد وسوار ماشین شد تو این بین همش گیر داده بود که مدال کو از این حرفا منم به دروغ گفتم دادم درس کنن بعدظهر میفرستم بهت تا اینکه رسیدیم سر مکان رفتیم تو از پشت بغلش کردم و شروع کردم به خوردن لباش خیلی خوب همراهی میکرد بعد مانتوشو در اوردم و افتادم رو ممه هاش از رو بلوز ممه هاشو میمالیدم بعد بلوزشو در اوردم و شروع کردم به خودن ممه هاش واقعا خیلی خوب بودن حدود۷۵ اینا میشد ممه هاشو خوردم بعد روفتم سراغ کوسش از رو شلوار کوسشو میمالیدم بعد شلوارشو در اوردم و از رو شورت کوسشو میخوردم با زبونم باهاش بازی میکردم بعد شورتشو جر دادم و افتادم رو کوسش لیس میزدم اونم از شدت حال به خودش میپیچید بعد بلند شدشلوارمو در اورد (کیرم حدود۱۸ سانته) کیرمو خورد تا ته میکرد تو دهنش در میورد تخمامو میخورد کم مونده بود ابم بیاد که بلندش کردم خوابوندمش رو زمین کیرمو گذاشتم رو سوراخ کوسش فشار دادم تا ته رف تو یه جیغ کشید منم تند تند تلمبه زدم بعد چن دقیقه حس کردم تو هوا تلمبه میزنم اصلا حال نمیداد خیلی گشاد بود هرچی کردم حال نداد( انکار یه لوله دو اینچی رو میکنی به ۵ اینجی) دیدم حال نمیده به رو خوابوندمش اولش نمیزاشت بعد که گفتم ۲۰۰ هم میدم بهت قبول کرد کیرمو خیس کرد با دهنش بعد کذاشتم رو سوراخ کونش و فشار دادم به زور رف تو از درد به خودش میپیچید اروم اروم تلمبه زدم رفته رفته تندترش کردم که وسط هاش دیگه نزاش از کون بکنمش کردم تو کوسش و تلبمه زدم دیدم حال نمیده دادم برارم ساک بزنه تا اینکه ابم اومد و پاش دیم لباس هامونو پوشیدیم بردم کذاشتمش دم خونشون قراره بعد ظهر مدال طلاشو بدم ولی هنوز بعد ظهر نشده یبارم خواستم خرش کنم بیارم که نیومد بنظرتون الان مدالو بدم بهش یا ندم ؟؟اکه غلط املای داشتم شرمنده چون تند تند نوشتم نوشته حسام

Date: August 4, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *