سکس با همکار عزیزم مثل خانم و شوهرا

0 views
0%

من مهدی هستم و 25 سالمه و توی یه شرکت خصوصی توی تهران کار می کنم .آدم شادی هستم و با همه بگو و بخند دارم .قضیه از اونجایی شروع شد که دو سه ماه ار اومدن یه دختر جدید به اسم نسرین به شرکت می گذشت که کم کم باهاش صمیمی شدم و هر وقت همدیگر رو می دیدیم با هم صحبت می کردیم . چند وقت بعدش توی اینستاگرام ادم کرد و اونجا پیام میداد اینا و بعدش هم ایدی تلگرام داد و تهش تم شماره ش رو گرفتم . من تازه توی تهران خونه گرفته بودم و تنها بودم و دلم می خواست یه کس برای کردن جور کنم که وقتی دیدم نسرین خوب پیام میده و اینا تصمیم گرفتم روی مخش کار کنم .هر روز هر شب پیام میدادیم و توی محل کار هم به هم سر میزدیم و اینا .ازم در مورد اینکه دوست دختر دارم پرسید که گفتم الان یه مدتیه سینگل و و من ازش پرسیدم و گفت که اونم سینگل هکم کم بیشتر بهم پیام میدادیم و من حرف رو میبردم سمت ازدواج و سکس و بچه داشتن و اینجور چیزادر مورد مسافرت رفتن دوتایی و اینکه با هم بریم بیرون و این چیزا هم کلی صحبت می کردیم اما با توجه به اینکه نگران بودیم کسی ما رو ببینه ، من همیشه بخونه میگرفتم که بیرون نمیشه و اینا و اونم هی دلش بیرون رفتن و با هم بودن می خواست یه روز بعد ساعت کاری بهم گفت که بریم بیرون و گفتم الان ما رو میبینن و داستان میشه واسمون الان میگن اینا دوست دختر دوست پسرن و این چیزاکه گفتم اصلا اگه دلش می خواد بیاد خونه ی مایکم من من کرد و گفت باشهمنم از خدا خواسته بعد کار با هم راه افتادیم سمت خونه و سر کوچمون پیاده شدیم و من گفتم باید یه قرص از داروخانه بگیرم و رفتم داخل داروخانه و یه بسته کاندوم گرفتم و گذاشتم توی کیفم و یکی دو تا قرص هم گرفتم که ضایع نشه رفتیم سمت خونه و من اول رفتم بالا و بهش گفتم سه چهار دقیقه بعد بیاد و در بازه اونم سه چار دقیقه بعد اومد دم واحد ما و اومد داخلهمین که اومد داخل رفتم باهاش دست دادم و یه بوس ریز گذاشتم روی لبشخندید و گفت اجازه میدی بیام داخل ????????منم تعارفش کردم و رفتم براش نوشیدنی ریختم و دادم بهش و رفتم که لباسم رو عوض کنم و با یه تاپ و شلوارک برگشتم و تعریف از خود نباشه چربی اینا ندارم و باشگاه میرم و بدنم رو فرمهبهش گفتم که لباساش رو عوض کنه و رفت و با یه بلوز و دامن اومد که تو دلم گفتم لعنتی تا اینو راضی کنم ذهنم سرویس هرفتم کنارش نشستم و گفتم دیدی تهش اومدیم پیش هم و کسی هم نمیبینهگفت به همین بهانه دختر دست کل مردم رو آوردی خونه ت و معلوم نیست می خوای چه بلایی سرش بیاری گفتم آدم که سر عشقش بلا نمیاره و فقط از بودن باهاش لذت میبره که گفت من آماده ام آقا مهدی و لذت ببر خباینو که گفت لبم رو گذاشتم روی لبش و شروع کردم به خوردن بعد یه سال داشتم لب می خوردن و اون قلقلکی که توی لبام ایجاد میشد واقعا برام جذاب بودش نسیم هم معلوم بود اینکارست و تا دلت بخواد لب دادهشروع کردم کم کم بلوزش رو درآوردم و سوتینش رو باز کردم و گفتم حیف نیست این دو تا بیچاره رو حبس کردی که از خنده منفجر شد و گفت خب الان آزادشون کن و از دلشون دربیار این دوران اسارت روسینه هاش رو یه عالمه خوردم و شلوارش رو کشیدم پایین و شرتش رو درآوردم و سرم رو بردم سمت کسش و شروع کردم به خوردن که داشت دیوونه می شد و هی میگفت اینجوری نکن مهدی و منم می گفتم اتفاقا همین جوری می کنم و می خندید ????????گفت بسه و شروع کرد در آوردن تاب و شلوارک و شورتم و شروع کرد از بالا تا پایین بدنم رو لیس زدنبهش گفتم معلومه اینکاره ای و ایناگفت الان فقط واسه تو از این کارا می کنم و تا آخرش هم واسه خودتمدیگه شروع کرد به ساک زدن که انگار داشتم دیوونه می شدم واقعا هیچ چیزی به اندازه اینکه با دست کوچیکش میرم رو توی دستش بگیره و با لباس بخوره برام ، برام جذاب نیست و هیچ چیزی رو با اون لحظه عوض نمی کنم بالاخره رسید به لحظه ی موعود گفتم باید بکنمت دیگه و رفتم و از داخل کیفم کاندوم رو برداشتم که گفت فهمیدم سر کوچه رفتی داروخانه تا کاندوم بخری که گفتم حرفه ای هستیاگفت من اینم دیگه کاندوم رو گذاشتم و مثلا می خواستم کونش رو آماده کنم برا کردن که گفت دختر نیستممنم به شوخی گفتم نکنه پسری ????????که گفت پسر بودم اینجا چی کار می کردم و خانمم و قبلا پرده م رو زدنمنم که دیگه انگار توی کونم عروسی بود به پشت خوابید روی تخت و کسش رو لبه ی تخت گذاشتم و کیرم رو گذاشتم روی سوراخ ش و گفتم رخصت ؟که اونم ادای فیلم خوب بد جلف درآورد و گفت فرصت منم آروم کردم توش و شروع کردم خیلی آهسته تلمبه زدن و دیدم صدای اه و اوه ش بلند شد که سرعتم رو بردم بالا و با سرعت تلمبه زدم و اونم هی آه و اوه می کرد و بعد سه چار دقیقه دیدم داره آبم میاد و توی کاندوم خالی ش کردم و سفت چسبیدم بهشاونم فهمید و گفت زود تموم شداگفتم حالا دارم برات بعدادفعه اول بود دیگه کیرم و درآوردم و کنارش دراز کشیدم و گفتم خیلی حال دادی و خدا از کس دادن کمت نکنه و کلی خندید با اینکه حوصله نداشتم دیگه اما خودمو کنترل کردم و چند دقیقه ای بغلش کردم و بوسیدم ش و نازش کردم و گفتم چقدر خوشحالم که فرشته ای مثل اون توی زندگی م اومده کلی ذوق کرد و بعدش با هم رفتیم حموم و حسابی همدیگرو رو شستیم و بعدش موهایش رو براش سشوار کردم و با هم مثل خانم و شوهر ها شام درست کردیم و خوردیم و فیلم دیدیم و شب هم لخت توی بغل هم تا صبح خوابیدیم بعضی وقتا فکر می کنم کاش واقعا می تونستم تا اخر عمرم توی زندگی م داشته باشمش ولی بعید می دونم بشه امیدوارم خوشتون اومده باشه ممنون از همگینوشته مهدی

Date: May 30, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *