سکس با یه پسر چهارشونه

0 views
0%

سلام این داستانی که میخام براتون تعریف کنم ماله 2 هفته پیشه.شاید یکم غیر منطقی به نظر بیاد ولی خداییش راسته.2 هفته پیش که من برای خرید از مغازه از خونه بیرون رفته بودم یه پسر قدبلند.خوشکل با لبای سکسی.چهارشونه(البته وقتی باهاش دوست شدم گفت خونوادتن اینجورین).با موهای بلند از کنارم رد شد.چشماش نگاه نافذ و مقتدری داشت وقتی تو چشماش نگاه میکردی یه هس خیلی خاص بهت دست میداد.خلاصه من که بادیدن این مرده خرید کلا یادم رفت.دنبالش راه افتادم تا خونشون رو یادم گرفتم(الان با خودتون میگید عجب خریه ولی اشتباه میکنید شما که اونو ندیدید)خلاصه بعدشم برگشتم خریدمو کردم رفتم خونه.شب یه دفه یادم افتاد که خونه یکی از دوستام به اسم ساره نزدیک خونه پسرست.سریع باهاش تماس گرفتم و ماجرا رو براش تعریف کردم اولش خندید بعد گفت کهمنم دیدمش بعدشم از من قول گرفت که اگه خاستم باهاش دوست شم اونم باشه من گفتم قبول.چند روز بعد ساره(دوستم) زنگ زد و گفتکه مرده الان از خونه زد بیرون.منم سریع لباس پوشیدم و رفتم پیش ساره.ساره گفتدیدمش که رفت تو کافی نت درست میگفت.خلاصه کافی نت که سیستماش پر بود ما مجبور شدیم بشینیم تا آقا کارش تموم شه.خلاصه یه نیم ساعتی نشستیم تا کارش تموم شد.بعد راه افتاد رفت تو پارک محلشون روی نیمکت نشست.ماهم یه جایی که تو دیدش باشیم نشستیم.خلاصه هر کاری کردیم تا به ما نگاه کنه انگار نه انگار یواش یواش رفتیم کنارش رو نیمکت نشستیم(آخه پسرا تو اینجور مواقع شماره میدن) خودشو جمع جور کرد فکر کنم خجالت می کشید.تا یه چند دقیقه هیچی نگفت و تکون نخورد.خلاصه بلاخره ما که حوصلمون سر رفته بود بهش گفتیم آقا پسر اسم شما چیه؟با تعجب ما رو نگاه کرد و گفتمن؟.گفتمآره تو.گفتسعید.ساره بهش گفتموبایل داری.این دفه بیشتر تعجب کرد گفتآره.گفتمشمارتو بگو اونم شمارشو داد بعدش پرسیدواسه چی میخاید.ما گفتیمدوستی خلاصه هیچی نگفت.بلند شد که بره ساره گفتاس دادیم جواب بدیا خدافظ.اونم که تعجب کرده بود.خداحافظی کرد و رفت.خلاصه تا آوردیمش تو دور یه دو هفته ای طول کشید.مامانم اینا کارمندن صبح میرن 3 بعد از ظهر میان منم تو خونه تنهام خلاصه یه روز زنگ زدم به ساره گفتم بیا خونه ما.حدودا20دقیقه بعد ساره اومد بهش گفتم بیا سعید(پسره) رو بیاریم اینجا و باهاش سکس داشته باشیم.ساره گفتعالیه.زنگ زدم به سعید و گفتم بیاد خونه ما و بعد با ساره همچیزو مرتب وآماده کردیم.بعدشم یه فیلم نیمه سکسی قشنگ انتخاب کردم تا با هم ببینیم.وقتی سعید اومد من در رو روش باز کردم .گفتسلام .گفتم بیاتو. یا الله گفت و اومد داخل .خلاصه بردمش تو اتاقم.نشوندمش رو تختم و به بهانه حرف زدن نشستم کنارش ساره هم که تو آشپزخونه بود با سه تا لیوان شربت اومد تو .و کنار سعید نشست.بدنش گرمای خاصی داشت.اصلا کنارش که میشینی انگار پایان دنیا تو دستته.منو ساره یکم باسعید درباره سکس حرف زدیم تا ذهنشو آماده کنیم.بیچاره با اینکه خجالت مکشید هر از گاهی یه جیزایی میگفت راجه به پسرا که ما اصلا ازش خبر نداشتیم.بعد من گفتم بریم فیلم ببینیم.اونام گفتن باشه. فیلم رو که گذاشتم سعید تو صحنه ها اولی لب گرفتن چشماشو بست یعنی خجالت کشید اما من هی دستشو بر می داشتم تا بالاخره عادت کرد.اما با اون صحنه ها کیرش شغ نشد.اینو خودش نگفت خودم فهمیدم ساره بلند شد ویه فیلم سوپر گذاشت.آها فیلم سوپره کارشو کرد شلوارش یکم اومد بالا اما بازم چیزی نگفت.من کم کم بهش نزدیک شدم و تو بغلش خوابیدم اومد بلندشه گفتم بخواب.خوابید آروم دستمو گذاشتم رو پاش ساره همین کارو کرد بعد باهم بهش گفتیم میشه ما رو بکنی خندش گرفت گفت باشه و برای اینکه کیرش آماده بشه من و ساره اولش یه کم با کس همدیگه بازی کردیم بعدشم من انگشتمو کردم تو کون ساره و تکون دادم سعید حسابی کیرش شغ شده بود کم مونده بود شلوارش رو پاره کنهخلاصه من و ساره که حسابی حشری شده بودیم رفتیم سراغ سعید کمربندشو آروم باز کردم و دستمو کردم تو شرتش و کیرشو گرفتم تو مشتم با حال بود.یه دفه رفتم تویه حال جالب که دیدم سعید داره میگه دیونه ان مصنوعی نیست انقدر محکم نگیرش خفش کردی نگا کردم دیدم بله همچی فشار دادم که جای دستم رو کیرش مونده خلاصه شلوارشو درآوردم بر خلاف پسرا بدنش سفید بود کیرشم سیاه نبود من که با دیدنش تو این وضع حشیریتم حسابی گل کرده بود و کسم خیس شده بود فکر کنم ساره هم همین جوری بود.سعید من و ساره رو از زمین بلند کرد و روی مبل نشوند انگشتشو کرد تو کس ساره و خودشم کسم من رو لیس میزد خیلی خوب لیس میزد خیلی باحال بود که یهو دیدم بدن شل شده اصلا نای حرکت نداشتم بله ارضا شده بودم صورت سعیدم حسابی خیس کرده بودم.سعید رفت سراغ کس ساره و انگشتشو تو کس من کرد و ساره رو هم ارضا کرد.من برای اذیت به سعید گفتم ممنون دیگه میتونی بری خونتون ساره هم گفت آره سعید به ما نگا کرد و بعد با یه قیافه معصوم رفت که لباس بپوشه.دلم براش سوخت رفتم کیرشو گرفتم تودست وکشون کشون آوردم رو مبل نشوندم و با ساره شروع کردیم به ساک زدن ساک زدنمون که پایان شد سعید یه مقدار کون مارو لیسید تا خیس شد بعد آهسته سر کیرشو کرد تو کونم با اینکه درداشت اما حالم داشت خلاصه با احتیاط کیرشو تا آخر کرد تو کونم شروع کرد به تلمبه زدن .ساره هم دستش تو کسم بود و داشت با سعید لب میداد اینجا بود که برای دومین بار ارضا شدم .سعید کیرشو دراورد و داد به ساره تا ساک بزه ساره هم ساک زد بعدم آروم کیرشو کرد تو کون ساره و شروع کرد به تلمبه زدن.تلمبه زدن من بازبونم با چوچوله ساره بازی میکردم که ساره هم ارضا شد بعد دوتایی خوابیدیم تا سعید آبشو ریخت رو ما بعد مارو تمیز کرد و باهم رفتیم حمام کلی هم با کس کون هم شوخی کردیم.اما واقعا به سعید نمیخورد انقدر خوب بتونه سکس کنه واقعا عالی بود.نوشته منیکا خوشگله

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *