سکس توی شورلت کامرا

0 views
0%

باسلام خاطره ایی که می خوام واستون تعریف کنم بر می گرده به عید نوروز سال 90خوب یکم از خودم بگم من اسمم بهزاده 26سالمه اهله تهرانم تویه کاره خریده و فروش و کرایه ماشین واسه مراسم جشن و عروسی هستم خوب بریم تویه نخه داستان 5روز مونده بود به عید نوروز واسه تحویل گرفتنه ماشین باید میرفتم قشم یه شرولت کامرای مشکی بود که باید گذرش می کردم ببرم تهران یه سویت م اجاره کرده بودم تویه پاسارگاد ماجرا از اونجا شروع میشه که یه روز صبح ساعته 10بود که خواستم برم تعویض روغنی داشتم تویه خیابون میرفتم صدای ضبط ماشین و داده بودم بالا یواش یواش میرفتم یهو چشمم به یه دختره ایی افتاد مانتوی سبزه هیکل سکسی ایی داشت کنار خیابون وایساده بود فکر کنم خیلی وقت بودکه منتظر تاکسی بود ولی کو تاکسی یه نیش ترمزی زدم گفتم خانم خانمو برسونیم یهو گفت مسیرتون نمی خوره گفتم سوار شو درجا سوار شد گازشو گرفتم تویه راه که میرفتم گفتم خانم خانمو خودتون رو معرفی نمی کنی خانمهاسمم میتراس 23سالمو اهله شیرازم به به میترا خانم از آشنایی باشما خوشبختیم میترا خانمهمچنین آقا راستی استمتونو بهم نگفتی …من بهزاد 26سالمه اهله تهرانم خوب بگذریم داشتم به نزدیکای اتوبان میرسیدم که ازش پرسیدم میترا خانم الا کجا با این عجله میرفتی گفت منو می تونی برسونی درگهان گفتم چشم سرپیچ اتوبان تند پیچیدم که یهو دستش به کیرم خورد محکم فشارش داد کیرم کم کم داشت بلند میشد میترا هم که زیر چشمی به کیر شق کرده من نگاه می کرد فکرکنم دلش کیر می خواست من به بهنونه سی دی در اوردن از داشپرت دسته راستمو می مالندم به کسش اولش ترسیدم دیدم چیزی نمی گه قشنگ کسش رو فشار دادم دیدم آهی کشید سری دستشوگذاشت رو کیره شق کرده من کمربندمو باز کرد لبشو گذاشت رو کیرم یو اش یواش داشت واسم ساک میزد منم یه دستم رو فرمو ن بود دسته دیگم تو کسه میترا داشتم از پش انگولکش می کردم که یهو زدم فرعی کنار پل رفتم پایین پارک کردم جوری که ماشین مشخص نبود صندلی رو خوابوندم و به میترا گفتم بسه خودم قشنگ دراز کشیدم به میترا گفتم بشین روش یه تفی زدم دمه کونش یواش یواش سر کیرم رفت داخل یه آهی گشید لامسب داغه داغ بود کونه بزرگش اینهو ژله داشت تکون می خورم صداش داشت بلند تر میشد داشت لذت می برد کنش گشد بود ولی بازم از هیچی بهتر بود کم کم داشت آبم میومد که با پایان فشار خالیش کردم تو کون کشاد میترا بعدش کیرمو کونه میترا رو با دستمال پاکش کردم سری ماشینو روشن کردم رفتم بریم درگهان تویه راه که می رفتیم ازم تشکر کرد گفت سکس با تو رو خیلی دوست دارم گوشیمو از رو داشپرت ورداشت گفت شارژ ندارم می خوام با گوشیت به مادرم زنگ بزنم ببینم کدوم بازاره درگهان رفتن خوب میترا خانم که به مامانش زنگ نزده بود رو گوشی خودش تک زده بود شمارم بیفته رو گوشیش منم که متوجه شدم به رویه خودم نیوردم خلاصه رسوندمش دمه بازار یه لب یه بوس ازش گرفتمو خداحافظ و رفتم دیگه بعدش ندیدمش فقط بعضی موقع زنگ میزنه که من کس کس و شعر بهش می گم که من تهران نیستم اخه می خواست بیاد تهران خوب بعدشم که کاره گذره ماشین تموم شد راهی تهران شدم .ببخشید اگه کمو کثری داشت.نظر بدین تا سکس جدیدی که واسم اتفاق افتاده واستون تعرف کنم.تا بعدأ باینوشت بهزاد

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *