سکس جایگزین دعوا شد

800
Share
Copy the link

سلام دوستای گلمداستان سکسم با عشق جان و براتون مینویسم ایشالا که خوشتون بیادمن یه خانم 25 ساله مطلقه هستم که 1 ساله با یه اقایی دوستماز اونجایی که خاستگار خوب برای خانم مطلقه کم میاد زد و یه خوبش برای من اومد منم به دوست پسرم گفتم عزیزم خانواده اصرار دارن من ازدواج کنم ولی من منتظر تو هستم چه کنم؟ اونم دو روز دعوا راه انداخت که من اهل ازدواج نیستم اما تورو دوست دارمدوست پسرم شهر دیگه شرکت داره و یه خونه هم داره که وقتی اون شهره راحت باشهمنم فردای اون روز به بهانه ای رفتم اون شهر که یه دعوایی راه بندازم که یک ساله منو نگه داشته نه میذاره ازدواج کنم نه میاد منو بگیرههمین که رسیدم و از در رفتم داخل بغلم کرد و کلی بوس کردیم همو ( خودمم شدیدا بهش وابستم ) جوری که دیدمش کلا دعوامون یادم رفت بعد از نیم ساعت که حرفای معمولی زدیم گفتم من خسته ام رانندگی کردم میرم بخوابمگفت باشه اما همین که خوابیدم دیدم از پشت بغلم کرد و شروع کرد بوسیدن گوش و گردنم منم هی خودمو میکشیدم کنار و میگفتم اذیت نکن بذار بخوابم ولی از طرفیم دلم سکس میخواست همش کونمو میدادم عقب که میخورد به کیرش که داشت کم کم بلند میشدبعد از یکم دیگه منم طاقتم تموم شد و برگشتم شروع کردم خوردن لباش جوری مک میزدم که انگار از قحطی اومدم اونم اروم دستشو میکشید به کمرم و بند سوتینمو باز میکرد تاپمو در اورد و افتاد به جون سینه هام به قدری وحشی میخورد که سینم از جاش داشت کنده میشد منم که شهوتی شده بودم گفتم میخوام گفت جوووون چی میخوایی گفتم بیا منو بکن اینو که گفتم بیشتر وحشی شد شلوارمو در اورد که شرتمم باهاش در اومد و افتاد به جون کصم ااااخ که هیچی مثل کصلیسی نیست زبونشو میکرد توووش و در میاورد چوچولمو گاز میگرفت دورشو لیس میزد انقدر خورد تا نزدیک بود ارضا شم که جیغ میزدم تندتر تندتر جووون میخوام بکن منو تااا ارضا شدم و اخیییشاومد خوابید اینبار نوبت من بود کیر خوشگلشو بخورم اوووووم سیخه سیخ اماده که بره تو دهنم اروم شروع کردم لیس زدن سرش رفتم پایین تر تخماشو لیس میزدم با لبام باهاش بازی میکردم اووووم چه خوبه یهو همه کیرشو کردم تو دهنم که داد زد جوووون بخووور عشقم همش مال خودته منم که عشق میکردم با حرفاش تند تند براش ساک میزدم که یهو در اوردم از دهنم و سریع نشستم روش چون چند وقت بود دور بودیم سکس نداشتیم کصم تنگ شده بود کلی دردم اومد ولی دردشم لذت دارهوااااای چه کیری داری نفسم بالا پایین میکردم رو کیرش و لذت میبردم انقدری که دیگه پاهام درد میگرفت بعدش خوابیدم اون اومد روم پاهامو گذاشت رو شونه اش و شروع کرد تلنبه زدن جون جون جون بزن بزن عشقم میخواااام کیرتو میخوام همش مال منه بعد از کمی داگی خوابیدم و از پشت گذاشت تو کصم اااااخ که چه لذتی داره تا ته کیرش میرفت تو کص داغم از کمرم گرفته بود منم فقط اه و اوه میکردم گاهیم سینه هامو میمالید که بازم ارضا شدم و لرزیدم و همون موقع بود که عشق جان هم ارضا شد و ریخت رو کمرمخودش ابشو از رو کمرم پاک کرد و بغلم کرد و خوابیدیمکلا اون دعوا منتفی شد خاستگارمو رد کردم و همچنان با عشقم هستم با کلی سکسای داغ دیگه با دنیا عوضش نمیکنمببیخشید اگه خوب نبود دفعه اولم بود ؛)خوشحال میشم نظراتتونو بگیدنوشته Ava

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *