سکس دیشب با رئیس

0 views
0%

سلام جاتون خالی دیشب یه سکس توپ داشتم بالا خره اب کسم اومد اوخ که چقدر هم زیاد بودوقتی که همه رفتن و شرکت خالی شد رئیس صدام کرد تو اتاق گفت چایی بیارچایی رو که بردم دیدم داره یه کاندوم و از جلدش در میاره لبخند زدم بهش و رفتم که مثل همیشه کیرش و بخورم گفت صبر کن ببینم جنده لاشی خانم این کیر خوردن نداره اخه میدونه من عاشق خوردن کیری که خوابه هستم دوست دارم کیر توی دهنم رشد کنه و کم کم بره تو حلقم فوری لخت شدم ولی اون لباس تنش بود دیدم کاندوم و برد زیر میز و یه کاری داره انجام میده ولی اهمیت ندادم خوابیدم روی میز کنفرانس و پاهام و دادم بالا که بیاد بکنه تو کسم اومد یه انگشتشو کشید روی کسم بعد کرد توش و کرد تو کونم بعد همون انگشت از سراخ کونم کشید تا دهنم نشست جلوی کسم قند تو دلم اب افتاد فکر کردم میخواد کسم و بخوره اخه لعنتی هیچوقت نمیخوره کسر شان خودش میدونه کس منشی بخورههمینطور روی میز شیشه ای می لولیدم به خودم کسم مثل همیشه خیس بود شروع کردم به مالیدن سینه هام و پوپول خودم و مالش دادن گفت اوهوم خوشم میاد خودت و بمال همونطور که خودم میمالیدم انگشت میکردم تو کسم دیدم از زیر میز یه خیار در اورد از کیرش کلفت تر که روی اون و کاندم کشیده بود انگشت کرد تو. کسم از اب کسم مالید و انگشت کرد به کونم دیونه شده بودم داد میزدم بکن توش اونم یه تف انداخت روی سوراخ کونم و خیار و کرد تو کونم از درد داد زدم اونم بیشتر فشار داد تو کونم دولا شد روی کسم صورتشو برد جلو بو کشید با یه دست خیار و عقب جلو میکرد با یه دست هم کسم و میالید منم سینه هامو محکم فشار میداد م با خیار حسابی کونم و گایید بعد گفت بیا پایین اومد زانو زدم جلوش دیگه دیونه شده بودم زیپشو کشیدم پایین کیرش و تا ته کردم تو حلقم با همه وجود میک میزدم اوخ اونم داد میزد دیونه جنده لاشی اروم اما من وحشی شده بودم کیرش و گذاشتم لای سینه ام و بالا پایین میکردم کیرش می اومد سمت صورتم لیس میزدم گفت برو روی صندلی سرت و بزار رو صندلی کونت و بگیر بالا فوری کونم دادم کیرش و گرفتم کشیدم طرف خودم شروع کردم به خوردن همه دهنم پر شده بود عاشق ساک زدنم کسم اونقدر خیس بود که اب ازش چکه میکرد همونطور که کونم بالا بود و سرم پایین خیار و فشار داد تو کونم شروع کرد کون و دهنم و باهم گاییدن خودم هم کسم میمالیدم از درد داد میزدم ولی لذتش خیلی عالسی بود کیرش و بزور از دهنم کشید بیرون اومد سمت کونم کیرش و تا ته کرد تو کس خیلی درد داشت خیارسفت بود دردش زیاد بود اما دیوانه کننده بود وحشتناک تلبمه میزد جیغ میزدم جر خوردم گفت کمه حالا صبر کن جرت بدم بعد پاشو بخواب رو میز خوابیدم روی میز پاهاشو انداخت دور طرف سرم که از میز اویزن بود کیرشو کرد تو حلقم پاهاش و قفل کرد شروع کرد تلمبه زدن چهار تا انگشتشو کرد تو کونم و خیار تو کسم جر خوردم نمیشد داد بزنم محکم دهن و کون و کسم میگایید گفت ارضا شدی با سر گفتم نه کیرش و در اورد گفت بیا پایین دولا شو دولا که شدم کیرش و کرد تو کسم داشت تلمب میزد که حس کردم پاره شدم خیار و تا ته کرد تو کونم دیونه شدم خودم تند و تند عقب جلو میکردم داد میزد جنده لاشی بسه گفتم نه نه کمه با گوشی از گاییدن کس و کونم فیلم گرفت اورد گذاشت جلو م گفت نگاه کنسوراخ کونم بازه باز بود دیوونه شدم گفتم کمه کمه روی کاناپه به پشت خوابدم گفتم جرررم بده کیرش و کرد تو دهنم دستشو کرد تو کونم درد زیادی داشت دستم و بردم کشیدم به سوراخ کونم دیدم دستش کامل تو کونمه کف دستش یه کم بیرون بود همونطوری کیرش و کرد تو کسم تلمبه زد جرر خوردم گفت جررر خوردی جنده لاشی خانم ؟؟؟؟؟ گفتم اره اره همون موقع داد زد داره میاد ش جنده لاشی بخورششش کیرش کرد تو دهنم خالی کرد تو دهنم تا قطره اخرش و خوردم گفتم میخوام خیار و کرد تو کسم فشار داد تا ته اب کسم فوران کرد دستش و خیار پر اب شده بود همه ابش و قورت دادم کیرش لیس زدم تمیزش کردم برای امشبنوشته minaazad34

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *