سکس سه نفره

0 views
0%

5شنبه اون هفته شام خونه دوستم دعوت بودم خونه دوستم گوهردشت کرجه تا از کاربیام بیرون و برم خونه اماده بشم ساعت شد 7.30شب رفتم آزادی یه پژو که یه مسافر هم داشت جلوی پام ترمز کرد گفتم گوهردشت ؟گفت خانم باید بری کرج از اونجا بری گفت بلد نیستم میشته شما منو ببری کرج بعد ببری گوهر دشت ؟گفت چرا نمیشه بیا ببرمت نشستم عقب ماشین از تو اینه راننده کم مونده بود منو بکنه منم که همیشه داغم سینه ام و جوری تنظیم کرده بودم که سرم و میبردم بالا چاک سینه هام مشخص میشد راننده گفت خانم اکر سردتونه بیان جلو گفتم نه گرمم هست رفیقش گفت اوووه چه داغ من دارم یخ میکنم میخوای تو اصلا گرمته لخت شو منم خندیدم و گفتم از منکرات نمیترسیدم لخت میشدم هردو خندیدن راننده گفت جیگرتو با سینه های نازت و بخورم خندیدم و گفتم چه گرسنه راننده گفت هرکی باشه اونطوری انداختی بیرون هوس میکنه گاز بگیره گفتم حالاکه دوری و دستت هم بهش نمیرسه چه برسه دهنت دستشو از صندلی وسط اورد عقب کرد تو یقم و سینه مو محکم فشار داد و گفت دیدی رسید یه اه کشیدم کسم خیس شده بود هوس کیر داشتم گفت شب بریم خونه ما صفا گفتم نه دوستم شام منتظره رفیق راننده گفت ماهم دوستتیم دیگه بریم خونه ما گفتم نه اصلا پیاده میشم نگه دارفوری وسط اوتوبان نگه داشت خواستم پیاده بشم که راننده گفت کجا؟؟؟ پیاده شد اومد عقب پیش من رفیقش نشست پشت فرمونگفت من علی شما؟گفتم مینا دستش و گذاشت روی کسم سرش و برد لای سینه م و یه گاز از چاک سینهم که باز بود گرفت وگفت خیلی جیگری مینا کیرش و در اورد گفت تو گرسنه نیستی مثل وحشی ها پریدم کیرش و تا ته کردم تو دهنم یه داد زد گفت دیونه کندیش میکش زدم فوری ابش اومد همه ابشو خوردم کیرش و لیس زدم پاک کردم دیدم ماشین تو اتوبان نیست رفته تو فرعی گفتم کجا میری گفت اینجا این رفیقم نوکر شما اکبر باغ داره یه صفا میکنیم میرم هرجا که تو گفتی اشکال نداره ؟گفتم دیرم نشه نهرفتیم تو باغ البته باغ که هیچی نداشت یه تعداد درخت بود ماشین و خاموش کرد اکبر اومد سراغم گفت بیا کس طلا اب منم بخور تا سیر بشی گفتم من سیر نمیشم گفت سیرت میکنم جنده لاشی خانمبه پشت منو خوابوند روی صندلی ماشین سرم از یه طرف اویزون بود پاهام از اون طرف اکبر کیرش و که سیاه وکلفت بود کرد تو حلقم دستاشو گذاشت روی سینه هام و چنگ زد علی هم پاهام و داد بالا و کیرشو هول داد تو کسم محکم شروع کرد به تلمبه زدن داغه داغ بودم لخت مادرزاد تو هوای سرد کرج عرق میریختم ولی خیلی عالی بود اکبر داد زد داره میاد جنده لاشی بخوررررش همه ابش و ریخت تو دهنم همه ابشو قورت دادم همه سکس یک طرف خوردن اب کیر یک طرفعلی پاهام و بیشتر داد بالا یه تف انداخت روی سوراخ کونم و یک دفعه کیرش و تا ته کرد ته کونم یه جیغ زدم گفت خفه جنده لاشی خانممثل وحشی ها تلمبه میزد کونم داشت جر میخورد کیر خررربود انگار گفت برگرد سگ من برگشتم مثل سگ از عقب کرد تو کسم اکبر اومد گفت بیا کیرم بخور بیدارش کن میخوام جرت بدم کیرش و که خواب بود تا تخماش کردم تو دهنم و شروع کردم میک زدن مثل فتر تو دهنم پرید بالا علی گفت اکبر بیا سوراخ کونش و ببین گفتم به هردوتانو حال میدم چونخودم هم دارم حال میکنم فقط من تا بحال همزمان با دونفر سکس نکردم و خیلی میترسم علی گفت نه پدر اینکارو نمی کنیم تو محشری علی اومد تو ماشین خوابید روی صندلی گفت بشین روی کیرم اوخخخ کیرررر بودها نشستم روش تا ته رفت تو کسم دست انداخت دور کمرم و شکمم و چسبود به شکم خودش لباش و گذاشت روی لبم و زبونم و میک زد دیدم اکبر داره با سوراخ کونم بازی میکنه ترسیدم گفتم علی تو گفتی که اینکار و نمیکنی گفت داره ور میره دیونه مکم تر بغلم کرد و کیرش تو کسم بالا پایین کرد اکبر هم 3تا انگشتشو کرده بود توی کنم خیلی حال میکردم گفت خوشت میاد گفتم اره بعد 4تا کرد گفت حالا چی گفتم اره هی با کونم بازی میکرد تف انداخت روی سوراخ کونم کیر شو تا نصفه کرد تو کونم از درد هوارر کردم علی با بلاش خفه م کرد از درد داشتم بالا می اوردم و گریه زاری میکردم اما اون دوتا مثل وحشی ها کس و کونم و همزمان میگاییدن اصلا هم به گریه زاری و جیغ من توجه نمیکردن وقتی اب اکبر خواست بیاد انچنان فشاری داد که حس کردم کونم جر خورد علی هم ابش اومده بود ریخته بود توی کسم و نصفش هم روی شکمم بود گفتم عوضی ها جر خوردم کثافتها من که گفتم تا حالا اینکارو نکردم علی نوک سینمو گاز گرفت گفت ولی خیلی عالی بود دفعه بعد بلدی لباسام و پوشیدم گفتم بریم هنوز داشتم گریه زاری میکردم علی نشست بغل دستم گفت خوب میشه نگران نباش ولی کونت محشرره کست هم طلاچقدر میگیری بازم بیای گفتم برو گمشو عوضی گفت بیا این شمارمو داشته باش بهم زنگ بزن قول میدم ایندفعه اذیت نشیتا برسم خونه دوستم دستش تو کسم بودحالا نمیدونم این 5شنبه برم یا نه ولی تجربه درد ناکی بود minaazad34

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *