سکس لذتبخش با بچه مایه دار

1445
Share
Copy the link

آخرین چفت سوتینمو باز کردمو روی زمین پرتش کردم که سینه های گردم قلمبه بیرون افتادنعلیرضا خمار مشغول تماشای بدنم بودجلوتر رفتمو بدن لختمو به تنش چسبوندمعلیرضا خنده ی بلندی سر داد ؛باسنمو به برجستگیش چسبوندمو تکون دادم که از بغل شورتمو دور انگشتش پیچوندو بالا کشیداحساس میکردم شورتم داره جرم میده ناله ی بلندی سر دادم که با یه حرکت از زمین بلندم کردو روی دوشش انداختکشیده ی صدا داری رو باسنم کوبید ؛امروز میخوام تو ارضام کنی ملوسکروی تخت که پرتم کرد نگاهم به ساعت رو دیوار افتاد با استرس گفتم ؛زودتر تمومش کن علیتا یک ساعته دیگ دخترم از مدرسه برمیگردهمشغول باز کردن دکمه های پیرهنش شد ؛اصلا بهت نمیاد دختر مدرسه ای داشته باشی.با عشوه سینه هامو تو مشتم گرفتمو خندیدم ؛من چهارده سالگی ازدواج کردم درسا سوم راهنماییه ساعت دوازده از مدرسه برمیگرده زود باید بریکمربند شلوارشو باز کردو با شورت روم افتاد ؛خب مگه چی میشه میگیرم اونم میکنمتو که میدونی قابلیتشو دارم همزمان به چند نفر حال بدم ترمه جونچشم غره ای رفتم ؛ بیخیال درسا شو…پاهامو بالا گرفتمو رو به علیرضا ؛نمیخوای بهشتی که زیر شورتم قایم شده رو ببینی؟محکم زیر باسنم کوبید ؛من عاشق زنای بیوه امچشمم که به شورتش افتاد آب دهنم راه افتادهیکل علیرضا هر زنیو مجذوب خودش میکرد…همیشه آرزوم بوده با دوتا پسر مثل علیرضا همزمان رابطه داشته باشم…عاشق سکس گروهی و حتی یه لزه دونفره همراه یه پسر بودماکثر مواقع این کارو واسه پول انجام میدادم ولی علیرضا فرق داشت پسر مایه داری بود که همه ی دخترا به خاطر پول دورو برش بودنبه هیچ کس اعتماد نداشتولی من تونسته بودم با محبت بهش اعتمادشو جلب کنم راستش از هرزه بازی خسته شده بودمدلم میخواست زندگیه جدیدی شروع کنمو بقیه عمرمو تو آرامش سر کنمبا دردی که تو سینه ام پیچید فکر از سرم پریدچشمامو که چرخوندم علی روم خیمه زده بودو نوک سینه مو به دندون میکشیدآخ بلندی گفتمو سینه ی دیگه مو تو مشتم فشردمهمینجور که علیرضا مشغول میک زدن بود کمرمو بالا گرفتمو پایین تنمو به برجستگیه مردونش چسبوندمکمرمو که تکون میدادمو بهش می مالوندم بزرگ شدنشو به خوبی حس میکردمسرشو که بالا گرفت با یه حرکت بلندم کردمو روی خودش گذاشت با مهارت باسن بزرگمو روی مردونگیش گذاشتمکف دستامو دو طرف بدنش روی تخت گذاشتمو لباشو بوسیدمزبونمو بیرون آوردمو از زیر گردن تا روی سینه اش ادامه دادمنوک سینه اش حسابی برجسته و سفت شده بودبا واژنم ضربه ی کوچیکی به پایین تنش زدم که داد زد ؛برو سر اصل مطلب داره جر میخوره…با لوندی از روش بلند شدمو دستمو روی شورتش گذاشتمهمین که پایین ‌کشیدم با دیدنش چشمام برق زدسفت و برنز و خوش فرمهمونی که میخواستم آروم دست گرفتمداغه داغ بودعلیرضا ناله میکردو آروم قرار نداشتبا قرار گرفتنش توی دستم سرمو جلو آوردمو آب دهن کشداری از دهنم روش ریختمبا لیز شدنش کارم راحت تر میشد چند باری بالا پایین کردمتا خواستم سرمو خم کنمو زبون بزنم با آه بلندی که علیرضا کشید پایان منیش با سرعت بیرون زدو روی سرو صورتم پاچیدخنده ای از رو شهوت سر دادم و آبشو سکسی وار از صورت به سمت زبونم هدایت کردمعلی از جاش بلند شدو لیسی به صورتم زد ؛_عروسک خیلی وقت بود سکس نداشتمکمرم داشت منفجر میشد از دفعه های بعد به این زودی نمیاد مطمئن باش به تو بیشتر خوش میگذره…اینو گفت و پاشد همه ی لباساشو پوشید.انگشتمو با ولع لیس زدمو رو به شکم روی تخت افتادم ؛_ولی من هنوز ارضا نشدم سرشو کنارم گذاشتو آروم گفت ؛_الان؟_اوووووم …._چشم جوری ارضات میکنم که تا عمر داری یادت نره.لبامو غنچه کردمو سرمو خم خودشو از پشت بهم چسبونددستش رو شکمم نشستو به خودش فشار داد که ماهرانه باسنمو عقب دادم که خوب حسش کنهبا حرکتای آروم و ریزی باسنمو حرکت میدادم تا قشنگ تحریک شهمشغول باز کردن دکمه های پیرهنش بوددستمو دراز کردمو با باز کردن آخرین دکمه جامو باهاش عوض کردمناخنای انگشتمو از دستاش رو به بالا حرکت دادمو شک کوچیکی به نیم تنه ی لختش وارد کردمفرصت انجام حرکتی بهش ندادمو با کوبیدن دستام رو سینه اش روی تخت هلش دادمنیم خیز روی تخت افتاده بود که زانوهامو رو طرف پاهاش گذاشتمو روش خیمه زدمانگشتام لای موهاش رفتو لبام لباشو نشونه گرفتموهاشو محکم میکشیدمو لباشو میمیکیدمدست آخر زبونمو بیرون آوردمو از زیر چونه اش تا نوک بینیشو لیسیدمجون کشداری حوالم کردحسابی نفس نفس میزد مشخص بود دیگه تاب دلبری ندارهروی تخت پرتم کردو دوباره بدنمو برانداز کردآرنجامو تکیه گاه قرار دادمو پاهامو کمی از هم باز کردمدمر روی تخت دراز کشیدو زبونشو از نوک پام رو به بالا حرکت دادبا رسیدن زبونش روی لبم بوسه ای به زبونش زدم که هات تر از قبل ازم فاصله گرفت و یکی از پاهامو بالا گرفت با گذاشتن انگشت پام تو دهنش آه بلندی سر دادمحساس ترین قسمت بدن من انگشتای پاهام بودجایی که حتی پدرام مردم کشفش نکرده بودبا آه بلندی که من کشیدم قشنگ متوجه شدو به حرکتش سرعت دادزبونشو لای انگشتای پام میکشیدو میک میزدآب دهنشو با هربار زبون زدن روی پام میریخت که این کار بیشتر تحریکم میکرددیگه طاقت نیاوردم پاهامو دور گردنش چنبره زدمو به خودم فشردم که سرشو لای پاهام بردو کنار آلتم ساکن موندبدجوری تحریک شده بودممیخواستم فقط ارضام کنهنفس عمیقی کشید که با برخورد بازدم گرمش لای پام دستمو رو سرش گذاشتمو به داخل فشارش دادمبوسه ی داغی وسط پام زدو از پایین تا بالارو از رو شورتم لیس عمیقی کشید…مچ پاهامو به هم چسبوندو بالا گرفت خودمم کمکش کردمو کمرمو بالا بردمشورتم هنوز پام بود . دست دراز کردو شورتمو از لای پاهام بیرون کشیدو درش آورد نگاهی به شورتم انداختو توی دستاش مچاله کردسمت دهنش بردو شورتمو عمیق بو کشید .با این کارش دیوونه ترم کرد.پاهام هنوز بالا بودنو کصم از لای پاهام بیرون افتاده بودهمونجور که محو نگاه کردنش بود پاهای بهم چسبیدمو بالاتر برد تا بیشتر بیرون بزنهتو چشمام زل زده بودو این کارش بیشتر قلقلکم میدادهمونطور که مشغول نگاه کردن به من بود آب دهنشو از بالا روی واژنم ریخت که سینه هامو تو دستم مشت کردمو بلند ناله کردم…چهار دستو پا خودشو بالا کشیدو یکی از سینه هامو تو مشتش گرفت میخواست واسه جر دادنم التماسش کنم ولی کور خونده بودمن یه ساله تموم بدون اینکه به بکارتم کاری داشته باشم قبل ازدواج با پدرام سکس میکردمو ارضا میشدم.با دست یکی از سینه هامو بیرون انداختمو با چشمای ریز نگاهش کردسینه های گرد و خوش فرم با نوک صورتی که بهش چشمک میزدسرشو پایین بردو بی هوا نوکشو به دندون گرفت که جیغ بلندی کشیدمانگشتشو وارد دهنم کرد که تا ته داخل فرو کردمو مشغول میک زدنش شدمهمونجوری که نوک سینه مو به دندون گرفته بودو سرشو بالا پایین میکرد با چشمای پر از شهوت به لبام زل زده بودمچ دستش تو دستم بودهر از چند گاهی انگشتشتو بیرون میکشیدمو از سر تا نوک میلیسیدمسرشو که بالا میاورد نوک سینه م حسابی کش می اومدو دردش به استخونم میرسیدانگشتش هنوز تو دهنم خیس میخورد که یهو بیرون کشیدو از بغل هلم دادقمبل کرده بودم که بی هوا انگشتشو وارد سوراخ باسنم کردآهی از درد کشیدمو سرمو به بالشت چسبوندمبا جلو و عقب کردن انگشتش تو باسنم حس لذت عجیبی پایان تنمو فرا میگرفتبا فرو کردن انگشت بعدیش دندونامو بهم ساییدمو لبمو به دندون گرفتم.دستامو دو طرف باسنم گذاشتمو تا میتونستم لپاشو از هم باز کردمکشیده ی صدا داری زیر باسنم کوبید که لرزشش چند ثانیه ای طول کشید لبشو رو باسنم گذاشتو بوسه ای زد ؛اوف دردت گرفت؟تا خواستم لب باز کنم جفت انگشتاشو دوباره وارد دهنم کردواسه اینکه خودم کمتر درد بکشم حسابی میک میزدمو خیسش میکردمتک خنده ای زدو به آلتش اشاره کرد ؛جوووووون اینو بخورینگاهی به آلتش که حسابی تو شلوارش بزرگ شده بود انداختمبا زبون لبمو تر کردمو با عشوه گفتم ؛ _اوووم عاشقشم علی…سه تا انگشتشو با هم فرو کرد.بازی انگشتاش توی کونم دیوانه کننده بود…رفته رفتهسه تا انگشتش توی سوراخ باسنم بیشتر جا باز میکردن و سوراخم گشادتر و بازتر میشد… کشیدگی دیواره ی معقدم رو بخوبی حس میکردم… یهو انگشتاش رو دراورد.شلوار و شورتشو باهم کند و انداخت اون سر تخت…دستمو گرفت و روبه کمر خوابوندم …خم شد روی بدنم…شروع کرد گاز گرفتن سینه هام و مکیدنشون ،همونطور که سینه هامو میداد داخل دهنشو میاورد بیرون دستشو برد زیر شکمم و با چوچولم بازی میکرد…به معنای واقعی دیوونه شده بودم و داشتم با صداي بلند جيغ مي كشيدم،اونقد حرکات دستشو ادامه داد که بدنم و توی سرم داغ شد دوباره منو به پشت خابوندویه بالش گذاشت زیر شکمم و لای پامو باز کرد نشست وسط پام. باسنم رو از هم باز كرد كه ..چشمام رو بستم…دست کشید وسط پام که جیغ زدم، تحملم تموم شده بود..همون موقع محکم به باسنم با دست ضربه ای زد و گفت_ آهو نالتو‌بشنوم عزیزمخاستم‌جوابشو بدم . كه سر کیرش رو روي سوراخ باسنم حس كردم و با دردی که توی باسنم حس کردم یه جیغ طولانی زدم که علی با لحن خمار یه جوووونِ کشداري گفتجیغ میزدم و خاهش میکردم بکنتم… ضرباتشو شروع کرد….و محکم بهم ضربه میزد،کمرمو گرفته بودو‌خودشو بهم‌ میکوبیدداشتم ‌جون‌ میدادم خیلی سخته و البته لذت بخش،احساس سوزش شدیدی رو توي باسنم داشتم،، داشتم جر مي خوردم..الت بزرگش توي باسنم بود..جیغ میکشیدمبالشتو گاز میگرفتمصداش میزدمو آه و ناله م اتاقو پر کرده بود….خیلی محکم تر ضربه زدحرکاتش داشت تندتر و تندتر میشدعرق از سر و روش جاری بودکیرش به بزرگترین سایز خودش رسیده بود و مثل کوره ی آجرپزی داغ و سوزان شده بود. صدای آه کشیدن های مردونه ش بیشتر و بیشتر تحریکم میکردعظله های شیش تیکه و خوش حالتش از شدت عرق کردن براق شده بودن و همین فوق العاده سکسیش میکرد…یه ضربه ی محکم زدو کیرشو تا ته توی باسنم جا کرد …با یه داد شهوتی ارضا شد و من گرمیه آبشو توی باسنم حس کردم…کل آبشو توی باسنم ریخت کیرشو بیرون کشیدقطره قطره آبش از توی باسنم سر میخورد و میریخت روی کص و رونهامآروم شده بودم خیلی آروم……..پایاننوشته ؟

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *