سکس من و مرضیه (۱)

1663
Share
Copy the link

سلام دیوید هستم 27ساله از تهران65وزن 175قد بدن خوش فرم پوست سبزهدر مغازم بودم ساعت 9شب که یه خانوم با یه تیپ نسبتا سکسی اومد تو مغازه،گفت ببخشید این مستاجرتون رفته گفتم بله چطور؟گفت از من جنس گرفته و بهم بدهکارهمنم واسه اینکه بتونم مخشو بزنم شمارمو دادم و شمارشو گرفتم و گفتم شماره مستاجرو از پدرم میگیرم و بهت میدم اونم خوش9حال شد و گفت پس منتظرمالبته قیافه این خانوم سن بالا میزد یعنی من فکر کردم متولد 64 5 باشهمنم بعد چند روز بهش پیام دادمو زنگ زدم تا بلاخره تونستم مخ خانومو بزنم و به سفره خونه دعوتش کردم شب ساعت 8اومد سرکوچشونو سوار ماشین شد و رفتیم باغ)سفره خونه )قلیون بکشیمخلاصه من فهمیدم این خانوم یخورده افسرده هست و زیاد دوست نداره باهم باشیم اما از اونجایی که من خیلی داغ و حشری هستمو مهره مار دارم مرضیه جذب من شد و باهم رفیق شدیمو هر شب بعد کار من باهم میرفتیم بیرون و تو ماشین سرشو میزاشت رو شونن و نازش میکردم ولی نمیزاشت لب بگیرمخلاصه بعد چند شب بیرون رفتن تو ماشین ازش لب گرفتمو حشریش کردمچند شب بعد تهران برف اومد سال 96 بهمن برف خوبی باریدمن شب رفتم دنبال مرضیه و رفتیم آبشار دیگه از اون شب جفتمون عاشق هم شدیم همش تو ماشین لب بازی میکردیم و سینشو میمالیدمهمون هفته خانواده خونه خواهرم دعوت شدیم اما من گفتم دیر تر میام و به مرضیه گفتم خونه خالیه و اونم اوکی داد (در طول این چند روز من فهمیدم که متولد 73 هست )خلاصه ظهر اوردمش خونه و ناهار از بیرون سفارش دادمو یکم شراب خوردیم و بعد ناهار بغلش کردم و بردمش تو اتاقمتا وارد اتاق شدیم خوابوندمش رو تخت و خودم هم کنارش دراز کشیدم و شروع کردیم لب بازی وحشیانه خیلی وارد بودو خوب آدمو حشری میکردمن واقعا دوسش داشتم اونم همینطور و هردو به ازدواج فکر میکردیم اما…..من شروع کردم به لخت کردن خانوم و لیسیدن بدن نازش واقعا بدنش حرف نداشتکیر خودم هم شق شده بودو زیر شورت داشت له میشدوقتی حسابی خانومو خوردم اون شروع کرد به لخت کردن من و وقتی به شرتم رسید یه لیس از شرت زدو گفت جووون قربونش برماون خوابیده بودو من رو سینش بودم وقتی شرتمو کشید پایین کیرم مثل فنر پرید بیرون و خورد زیر چونشکلی خندیدیمشروع کردم به ساک زدن لامصب خیلی حرفه ای ساک میزد خایه هامو میبوسیدو میلیسیداز سوراخ کونم لیس میزد تا نوک کیرمآبمو داشت میاورد که گفتم بسه و رفتم تو آغوششمن فکر میکردم مرضیه دختر و الان یه سکس لاپایی یا از کون میکنیماما وقتی تو بغل هم داشتیم عشق بازی میکردیمو من کیرم لا پاش بود برگشت بهم گفت عزیزم من دختر نیستم قبلا نامزد داشتمبرق از سرم پرید کلی واسه آیندمون نقشه کشیده بودمگفت با یه نفر 11سال از خودش بزرگتر دوست بوده او بعد عاشق هم میشن و باهم میخوابن بعد دو سال میرن عقد کنن که میفهمه طرف خانم و بچه هم داشته (خدا از این حرومزاده ها نگذره که زندگی یه دختر جون و از بین میبرن )خلاصه من کلی نارهحت شدم ولی چون وسط سکس بودیم دیگه راه برگشتی نبودو مجبور شدم بکنم توشالبته کیرم خوابیده بود و کلی ساک زد تا راست شدواییی وقتی کردم تو کسش انگار کیرم رفته تو تنور خیلی داغ بودو تنگ اصلا انگار نه انگار که قبلا داده بودکیرم داشت له میشد تو کس خانومشروع کردم به تلمبه زدن ولی پ چون سینه به سینه هم بودیم پوزیشن خوبی نبودتو بغلم چرخوندمش و از پشت کردم تو کس خیس مرضیه جووونمحکم تلمبه میزدم و اون داد میزد هم از درد هم از لذتبعد چنتا تلمبه حالت سگی کردم تو کسش و انقدر محکم میکردم که سرش طفلی میخورد به بالا تختدوباره خوابوندمش و از پشت شروع کردم تلمبه زدن در این حین کلی قربون صدقم میرفت حرفای سکسی میزد منم یا چوچولشو میمالیدم یا سینهاشوخلاصه بعد نیم ساعت تلمبه خانم آبم داشت میومد کیرمو کشیدم بیرون و در همون حالت آبمو رو شیکمو سینه و صورتش خالی کردم(حدود دوسال بود سکس نکرده بودم و جق نزده بودم فقط تو خواب جنب میشدم واسه همین کمرم خیلی پر بود )کلی آب ازم اومد و مرضیه تعجب کرده بود همونطوری پاشدیم رفتیم حمام باهم و زیر دوش حسابی همو شستیم اما فکر اینکه کسی که دوسش دارم قبلا با کسی خوابیده اذیتم میکردبعد اینکه از حمام اومدیم موهاشو سشوار کشیدم و لباس پوشیدیم از خونه زدیم بیرونواسه اطمینان یه قرص ضد بارداری خریدم خوردخیلی دوسم داشت هرچی میگفتم میگفت چشمرسوندمش خونه و خودم رفتم خونه خواهرم. …ادامه دارد…نوشته david

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *