سکس نگار و سجاد

0 views
0%

نگار _22 سالهدوستی من وسجادبا سلام به دوستان این داستانی که من میگم بر میگرده به سال 90 که من تو پیش دانشگاهی بودم اون موقع با کسی سکس نداشتم ولی قبلش به یکی از دوست پسرای دوستم داده بودم ولی دوست داشتم با یکی باشم از نظر زیبایی چیزی کم نداشتم یه جورایی خیلی دوست داشتم با یه پسر باشم که درکم کنه ولی تا اون موقع کسی رو ندیده بودم البته چون خوشگل بودم و سفید همه دنبالم بودن از جمله پسرای محلمون یه مرده بود به نام سجاد تو محلمون که خیلی پسر پررویی بود هر وقت میومدم برم خونمون با دوستاش سر کوچمون واستاده بودن هی متلک مینداخت بهم، اینقد پررو بود که جلوی خودم می گفت تو چه کسی هستی بالاخره می کنمت سینهاتو بخورم چه کون جنیفری داری جنده لاشی ،البته منم برای اینکه تو کف بزارمش وقتی میدیدمش با نازو عشوه جلوش راه می رفتم تا پدرش دریاد ، هیکلم خوب بود یه جورایی به قول پسرای همسایمون گوشت بودم البته خودمم می دونستم خوشگلم واسه همین دوست داشتم یه پسر خوشتیپ ترتیبمو بده ، یه روز داشتم می رفتم جشن تولد دوستم مهناز که دیدم سجاد تکو تنها سر کوچه واستاده منم حسابی به خودم رسیده بودم رفته بودم ارایشگاه حسابی همه جامو بند انداخته بودم موهامم مدل دار زده بودم دامن خیلی کوتاه مشکی که تا بالای رونم اومده بود و ازیتم می کرد هی میومد بالا پوشیده بودم روش مانتو چسب مشکیمو و لباسمم یه تاپ مشکی کفشای پاشنه بلند چرم که کافی بود سجاد منو ببینه خودشو میکشت ، خلاصه اومدم سوار ماشینم بشم مرده منو دید منم یواش سوار ماشینم شدمو را افتادم تو راه دیدم مرده با موتورش دنبالمه انگار حسابی حشریش کرده بودم البته یه بار خواب دیده بودم منو کرده واسش ساک زدم واسه همین ته دلم می خواستم بهم گیر بده تا بهش بدم همینجوریم شد پیچیدم تو کوچه دوستم کوچه خلوتی بود اونم با موتور سر رسید شیشه ماشینم پایین بود اومد نزدیک ماشین گفت چرا اینکارارو با من میکنی ؟ منم که داشت تو دلم قند اب می شد گفتم چه کاری ؟ گفت من می خوامت خوشگله میخوام با هم باشیم ، منم که از خدام بود گفتم بیا بالا.نشست تو ماشینم گفت چقد کس شدی گفتم یعنی چی این حرفا ؟گفت خیلی ناز شدی .کلا ادم بد دهنی بود .منم یکمی بخاطر این بد دهنیش دوستش داشتم چون می دونستم حشریو مثل خودم بریم رو کار حسابی جرم میده ، بهش گفتم اومدم برم جشن تولد دوستم گفت از این جشن تولدا زیاده ولی دیگه نمی تونی با من باشی همینجوری که داشت صحبت می کرد چشمش افتاد به رونام که از تو جوراب شلواری مشکی که پوشیده بودم معلوم بود دامن و مانتومم حسابی رفته بود بالا شرتم که نارنجی بودو عکس عروسک روش بود معلوم شده بود خودم نفهمیده بودم که یه دفعه دیدم سجاد دستشو انداخت لای کسم منم مونده بودم چیکار کنم میمالوند کسمو منم یواش برای اینکه بگم دوست ندارم دستشو گرفته بودم ولی گذاشتم حسابی بمالونه اخ الان که دارم اینو واستون می گم حسه اون مالوندن تو جونمه انگار، بعد اینقد منو بوس کردو زیر گردنم خوردو هی دمه گوشم میگفت چه بوی خوبی میدی جنده لاشی ، این کلمه جنده لاشی منو حشری میکرد انگار دوست داشتم واقعا جنده لاشی باشم و جنده لاشی بودن تو خونم بود و واقعا از 18 سالگی خوب کمو بیش هرکی میرسید منو مالونده بود البته قبل از رابطه قبلیم که فقط از کون داده بودم به یه پسری که اسمش فرهاد بود هر وقت تو کوچه خیابون راه می رفتم از این پسرا بهر بهانه ای یا زیر سینم می زدن یا باسنمو می گرفتن البته این واسه ما دخترا یه چیزه طبیعی شده ولی با اینکه یه جورایی خجالت می کشیدم ولی دوست داشتم تو جمع باشم ، یه بارم به خاطر این دوست داشتنم تو چارشنبه سوری که شلوغ پلوغ شده بود رفتم تو یه جمع پسرونه دخترونه که حسابی مالوندنم یه مرده پررو چسبیده بود بهم بعضی موقعها هم که شلوغ می شد از پشت سینهامو می گرفت البته من خوشم میومد ولی یه کمکی میترسیدم ، ولی با این حال دوست داشتم برم تو شلوغیا. من واقعا مونده بودم تو اون کوچه خلوت چیکار کنم از یه طرف سجادو می خواستم که منو بکنه از طرف دیگه جامون بد بود واسه سکس . راستش دیگه هیچی نفهمیدم فقط بهش گفتم اینجا نمی شه گفت من جا دارم خونه یکی از دوستاش خالی بود رفته بودن مسافرت کلیدشم دسته سجاد بود . بعد یه لحظه به من گفت دنبالم بیا هر جا رفتم منم یه کمی عرق کرده بودم ولی دیگه می خواستم بعد اون سکس قبلیم حسابی حال کنم واسه همین دنبالش راه افتادم .4 تا خیابونو پس کوچرو رفتیم تا رسیدیم به خونه دوستش سجاد موتورشو برد تو خونه ه من اشاره کرد برم تو خونه ویلایی بود منم با ماشین رفتم توهمین که درو سجاد بست من اومدم پایین منوچسبوند به ماشین انگار پایان زندگیش منتظر این موقعیت بود بهش گفتم مانتومو در بیار اونم مثله این وحشیا مانتومو در اورد که 2 تا از دکمه هاشو کند از فرط شهوت منم میخواستم بدم بهش دیگه چون دوست داشتم دادنو هم از عقب هم از جلو ، دامنمو کشید بالا انداخت رو قوس کونم شرتمو کشید پایین بهم گفت چه بچه کونی داری جنده لاشی خانوم، منم نفسم داشت بتد میومد کیر گندشو که شق کرده بود حس میکردم و دوست داشتم واسش ساک بزنم بعد بهش گفتم سجاد منو بکن ، اونم بهم گفت تو دیگه ماله خودمی مگه میزارم در ری ، بعد کیرشو در اورد تف زد رو دستش لپای کونمو زد کنار سفید بودن عین برف زد دم کونم خیسیشو حس کردم فقط منتظر بودم سر کلاهکشو بزار پشتم تا جونم اروم شه همین کارم کرد گذاشتو هل داد تو یه دفعه پایان بدنم گر گرفت اخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ دوست داشتم چه کیری داشت عشق من بود کیرش سبزو کلفتو خواستنی هر دختریو از راه به در میکرد .بعد تا ته فشار داد توش دیگه حس میکردم الانه که کیرشو با کونم قطع کنم چون می خواستم کیرشو واسه خودم بعد خایه هاشو لای پام حس کردم دیگه می دونستم که تا ته کرده توم تا 10 دقیقه هی میکرد توش هی در میوورد منم واسش حسابی باسنمو دادم عقب تا راحت تر بکنه توش . دردم داشتم ولی عاشق له له زدن زیر عشقمو داشتم از بچگی دوست داشتم با کسیکه هستم حسابی راضیش کنم مخصوصا حالا مردم باشه یا یه فرد غریبه . سجاد دور باسنمو نگه داشته بودو هی کیره کلفتشو میزاشت توکونم بعد کیرشو دراوردو بغلم کرد رفتیم تو خونه وست حال خوابید روم لبمو گذاشتم رو لبش لبامو گاز میگرفتو میگفت تو عشقمی عقدت می کنم منم فقط فقط می خواستم منو بمالونو حسابی اب لموم کنه بعد سینهامو از رو تاپ میمالوندو میگفت لامصب سینه نیست که جیگره منه . تاپو دامنمو کشیدم پایین جورابمو در اوردو منم لباسشو دراوردم شلوار لیشو دادم پایین واستاد جلوم کیرش از تو شورت زده بود بالا حسابی کلفت بود شورتش شفید بود بعد می خواست شورتشو بکشه پایین نزاشتم گفتم می خوام کیرتو از رو شورتت بخورم می خواستم حسابی دیوونش کنم تا حسابی پارم کنه دیگه به هیچی فک نمیکردم می خواستم فقط منو پاره کنه رو فرش زانو زدم زبونمو میکشیدم رو شورتش سر کلفتشو با لبام گرفتم میک می زدم بعد رفتم زیر خایهاش بو کشیدم خایهاشو بوی اسپرم مردانه می داد چه بویی سری قبلیم که با مهدی سکس کردم اخرش ابشو ریخت رو صورتم که همین بورو می داد با اینکه با ریختنش رو صورتم موافق نبودم ولی دوست داشتم بوشو بعد سجاد دیگه نمی تونست رو پاهاش واسته پاهاش می لرزید شورتشو کشیدم پایین وای کیرش پرید بیرون وای قلبم به تپش افتاده بودم به سجاد نگاه کردمو گفتم این چیه ماله خره باورم نمی شد عشق من روبروم بود گلوم خشک شد یه دفعه انگار پایان زندگیم دنبال همچین کیری بودم والان رسیده بودم بهش دیگه نبوت من بود که عشق کنم لای پامو باز کردم سر کیرشو کردم تو دهنمو سره کیرشو میک می زدمو کونو کسمو واسش تکون می دادم اووووممممممممممممممممممممممممممم اوووممممممممممممممممم کلاهکشو هحسابی لیسیدمو زیرو بالای کیرشو لیس می زدمو هی بهش نگاه می کردم البته چون مهدی دوست پسر قبلیم فیلم سوپر زیاد می دید واسه منم می اورد و حسابی فیلم دیده بودم و وارد شده بودم موقع ساک زدن هی چشمامو میگرفتم بالا و به سجاد نگاه می کردم اونم موهامو تو دستش گرفته بودو بهم می گفت بخور چشم مشکی من بخور همش ماله توست بخور بخور….منم فقط اوومممممم اوممممممممم می کردمو لپایه کونمو واسش می لرزوندم اونم هی می زد دمه کونم می گفت جنده لاشی منبعد گفت پاشو من واستادم رو به رویه هم واستادیم گفت می خوام بزارمت سر کیرم منم گتم چهجوری گفت از جلو اوکی گفتم اره یواش باز دستشو تفی کردو کسمو مالوند وقتی می مالوند چشمام می رفتو می یوفتادم تو بغلش اونم باز منو راست میکردو کیرشو گذاشت یواش سر داد تو وای کیرش از گردنه رحمم رفت توش داشتم میمردم کسم حسابی لزج شده بود یکم ابم اومده بود بعد پاهامو حلقه زدم دورسجاد اونم سفت منو گرفت انگار می خواستیم یه روح باشیم تو یه بدن بعد یدفعه سجاد تا ته کرد توش زیر دلم حسابی درد گرفت زدم تو سرش گفت وحشی دیونه یواش بگام وایییییییی ایشالا نصیب پایان دخترا بشه خیلی خیلی حسه خوبیه من پیشنهاد میکنم اگه امتحان نکردین بکنین من که کردم الانم راضیم .کسم حسابی داشت اتیش میگرفت پایان اتاق داشت دوره سرم می چرخید سینه هام تو دهنه سجاد بود واقعا مثل یه فیلم سوپر داشتم بهش می دادم سجاد با اینکه فکر میکردم زود کمرشو روم خالی کنه ولی تا الان خوب داشت منو میکرد هی کیرشو میکرد تو هی در می اورد کیرشو از کسم بعد 5 دقیقه در اوردو منو گذاشت رو اوپن اشپزخونه لای پاهامو انداخت سر شونه هاش سرشو کرد لای پام وای اینقد اتیش گرفتم می خواستم بمیرم می خواستم سجاد سرشو بکنه توش فقط بخوره اینقد مالوندو یه کم کسم خیس شده بود اب کسمم خورد بهم گفت عشقم چقد خوشمزهای جیگر من جنده لاشی جنده لاشی ها واییییییی من دیگه از اون به بعد می خواستم منو عقد کنه اون دیگه باید ماله من شد سکس واقعی میکرد بعد بغلم کردو منو انداخت رو تخت ، تختش از این فتریای حسابی نرم بود من دمر خوابیدم منتظر بودم سجاد بپره روم یه دفعه دیدم کلشو کرد لای لپای کونم لپارو هی بازو بست میکرد منم گفتم اگه بعدا عقدم کنی میزارم منو بکنی اونم بهم گفت تو دیگه ماله هیچ جاکشی نیستی فقط من میکونمت از این به بعد منم با خیال راحت لا پامو باز کردم اون دوباره کیرشو گذاشت دمه سوراخمو گرماش داشت اتیشم میزد یواش فشار داد تو اولش درد داشت ولی بعدش که رفت تو کونم خودشو جم کرد حسابی روم تلم میزد منم مونده بودم چیکار کنم دیگه داشت ابم میومد ولی سجاد دست بردار نبود نمیدونم چرا اینقد منو کرده ابش نمی یاد من یکی از اون میخوردمو کیرشو تا دسته می کرد تو کونم یکی از تخت سینهامو حسابی میمالوندو هی بهم فحش میداد حس میکردم 3 یا 4 نفر دارن منو میکنن حسابی داشت روم تلم می زد من دیگه کونم درد گرفته بود بعد دیدم دارم از نفس می رم داشتم غش میکردم تا حالا تو عمرم همچین سکسی با هیچکی نداشتم کیرشو سریع از کونم در اوردو بهم گفت سریع پاشو منمپاشودمو کله کیرشو کرد تو دهنم منم فقط می خواستم بخورم ابشو با فشار زد تو دهنم منم میک میزدم می خواستم پایان ابشو تا قطره اخر بخورم تا بدونه چقد دوسش دارمو دیوونشم ابش داغو لزج نمکی بود منم قورت دادم ابشو سجادم اخخخخخخ واووخخخخخخ میکرد منم پایان کیرش تو دهنم بودو هی واسش اووووووووووووووممممممممم اوممممممممممممممممممممم کردم حتی خایهاشو کردم تو دهنم همه ابشو خوردم . بعد سجاد افتاد روم تو بغله هم بودیم 1ساعتی هر دومون خسته شده بودیم منم تو بغلش بوسش میکردمو اونم عاشقم بود از اون به بعد همش با سجاد بودم .ممنون دوستان که وقت گذاشتین و داستان من رو خوندید دوستتون دارمنگار از تهران

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *