سکس هول هولی

0 views
0%

سلام من رها 21 سالمه یه دوست پسردارم که خیلی عاشقشم اونقدر که با شرایطه سخت گیری خانوادم با یه دروغ سر از شهری که زندگی میکرد در اوردم و رفتم برا اولین بار ببینمش اینقدر قبلش از سکس گفته بودیم که برای تجربه اول خودمم باورم نمیشد اینقدر مشتاقم.تابستون بود مرداد ماه هوا خیلی گرم بود تا اومدم برسم سر قرار خیسه عرق شده بودم جوری که با خودم گفتم حالا بدش میاد نمیکنم و عقده ای میشم وقتی رسیدم منو برد مغازه دوستش خیلی آدمای لارج و با شعوری بودن با خودم گفتم وای حالا همین یه ذره وقتم اینجا میگذره و اینجور که بوش میاد سکسی در کار نیست تو این فکرا بودم یهو اقا ساسان گفت حامد خانومتو بردار ببرین اتاق پایین راحت باشید استراحت کنید ازین حرفش هم یکم خجالت کشیدم هم خوشحال که موقعیت پیش میاد .رفتیم پایین نشستیم یکم یکم شوخی کردیم و خلاصه که از هر دری حرف زدیم تاکه من گفتموای چقدر گرمه خیسه عرق شدم یهو دیدم سرشو برگردوند سمتم و با اون لبای خوشکلش یه نیش خند زد منم خودمو مثه بچه ها مظلوم گرفتم تا به خودم اومدم دیدم داره زیره گوشم زمزمه میکنهجون همین خیسیتو دوست دارم عشقم منم داشتم شل میشدم دستشو گذاشت دور گرردنم و گفت بخواب بعد اومد روم دقیقا مثه تشک تمومه سنگینیشو انداخت روم و جوری بهم چسبیده بود که کله اعضا بدنشو حس میکردم و مشغوله لاس بودیم داشتم کم کم سفت شدنه کیرشو حس میکردم شروع کرد لب گرفتن و گردنمو میمکید دیگه داشتم تو خودم میلولیدم خیلی داغ بود تو حینه لاسیدن با به خنده پره شهوت تو چشام نگاه میکرد هرچی رو بر میگردوندم میگفت تو چشام نگاه کن انگار اینجور بیشتر حشری میشد تو دلم گفتم حق دارن میگن لاس و سکس خیلی حال میده .تا به خودم اومدم دیدم داره دکمه ها مانتومو باز میکنه طاقتم داشت تموم میشد برا همین بهش کمکم کردم وقتی درش اورد سرشو گذاشت رو سینم گفت یادته گفتی سینه هام حساسن و موقع سکس زیاد بخورشون منم گفتمآره عشقم گفت الان وقتشه حالتو جا بیارم.شروع کرد سینه هامو از رو لباس مالیدن و منم نااااااااااااااله از خدام بود زود بزارشون دهنش و مثه یه بچه اینقدر بمکه تا از حال برم آخه نوکه سینه هام خیلی حساس بود اووووووووووووووووف گفتنشم باز شهوتیم میکنه خلاصه که با دندون سوتینمو کشید پایین یکیش دهنش بود یکیش دستش اونو که داشت میخورد حال میکردم هرچی ناله هام بیشتر میشد نوکشو محکم تر میمکید و گاهی دندون میزد منم از شهوت میگفتممرسی عشقم آه ه ه ه شیرتو بخور جووووووووووووون باورتون نمیشه حامد نیم ساعت برام خورد دیگه شرتم خیسه خیس بود وقتی سینه هامو ول کرد سرشون مثه سنگ شده بود و درد میکرد اما دردشو دوست داشتم از یکیشون یکم خون اومد اینقدر تحریک شده بودن که اگه دست بهشون میخورد قش میکردم بهش گفتم حامد دلم میخواد زنت شدم کله روز فقط سینه هامو بخوری اینارو که گفتم دیگه شلوارمو کنده بود که یهو صدا در اومد من رفتم زیره پپتو اقا ساسان برامون شربت آورده بود حامد دستشو برد و از پشت در گرفتشون فکر کنم طرف 2 زاریش افتاد اینقدر حشر بودیم نخوردیم و باز شروع کردیم دسنتشو برد رو کسم و به سرعت نور چوچولمو میچرخوند دیگه داشت جیشم میگرفت که یهو پاهامو تا ته باز کرد و تموم کسمو کرد دهنش از اینکه کسم دهنش بود حال میکردم منم هی ناله میکردم وقتی زیاد میشد محکم میزد رو سینه ها و کسم دیگه وحشی شده بودم حمله کردم بلوزشو کندم و من رفتم رو اون ار کله سر تا انگشت پاشو مکیدم نمیدونستم پسرام ناله میکنن .تا حالا ساک نزده بودم ولی تو فیلم میدونستم چجوری دندون نزنم پشت بهش جوری که خوابیده بود پاهام اینور و اونورش بود و سوراخام جلو صورتش از امد کونمم دادم بالا و شروع کردم به ساک کیرش کوتاه بود ولی به پهنای دستم کلفت بود.با تموم عشق حتی تخما و سوراخشم خوردم اونم هم زمان داشت کونمو انگشت میکرد بعد خوابوندمو پاهامو تا کمر داد بالا و کیرشو یهو کرد تو کونم اونقدر کلفت بود که گفتم برا همیشه کس و کونم یکی شد اول تنگ بود تلمبه نزد بعد که کونمو سرویس کرد و از درد داشتم میمردم اروم تو گوشم گفت چه فرقی داره توکه خانمم میشی بده پردتو بزنم از لحنش فهمیدم که واقعا میخواد منم که حاضر بودم کیرش با تخماش و همه چی جرم بده گفتم ولی میترسم درد داره گفت قربونه کست نترس زیره منی مثه اینکه (آخه چندبار تو حموم خوابیده بودم زیره اب و اب میومد رو چوچولمو و حس خوردن داشتم و ارضا میشدم ترسیدم پردمو از دست داده باشم)میدونستم اگه نداشته باشم فرقی با دخترای دیگه ندارم براش برا اینکه خیاله خودمم راحت شه کیرشو گذاشتم دمه کسم و از ترس بازوهاشو سفت گرفتم آروم آروم میکرد تو و منم بیشتر میترسیدم دیگه داشتم کیرشو داخلم حس میکردم حس میکردم که داره به یه جاییم فشار میاد یهو فشارو زیاد کرد و منم دست گذاشتم دمه دهنم که جیغ نزنم هول داد تا ته رفت تو قشنگ تو شکمم حس کردم یه چیزه گرمی داره جریان پیدا میکنه خیلی درد داشت ولی برا اینکه تو حالش نزنم صدام در نمیومد یهو کشید بیرون خونو که دیدم خوشحال شدم که داشتمش از اینکه خانمم کرد هم شهوتی میشدم بعد که کیرشو پاک کرد گفتم حامله نشم گفت نه خواست بیاد در میارم و شروع کرد به تلنبه هنوزم درد داشتم ولی حالم بیشتر شده بود تو فضا بودم اینفدر محکم میزد کیرشو ته کسم حس میکردم سینه هام دورانی میچرخیدن .تو حال بودیم یهوابم اومد اونم کشید بیرون آبش اومد براش خوردم دست کردم از آبه خودمم گذاشتم دهنش دیگه بی حال افتادیم کسم هنوز درد داشت بهش گفتم اومد یه بالشت گذاشت زیره کمرم و دست کرد تو لیوان یه یخ برداشت گذاشت دمه کسم خیلی حال کردم .تمومه این مدت که یخ داشت تو کسم آب میشد نگاه میکرد و حال میکرد خودمم خیلی حال میکردم ازینکه کسم جلوشه و تو اون حالتم.خوشحال بودم که دیگه راه کسم بازه و وقتایی که نیستش و به خاطره فاصله بینمون وقتی حشری میشم راحت میتونم آبمو بیارم …….. تا شب 3 بار دیگه با حالتای مختلف کردیم اگه داستانه طولانی اذیتتون نکرد و خوب بود بگید بقیشم بگم ……برا همتون آرزوی چنین حالیو دارم.نوشته رها

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *